Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank) 

Er det frivillig å vaksinere i Norge?

Ja, det er helt frivillig å la seg vaksinere i Norge i dag!  
Det er du selv som helt alene tar avgjørelsen om all medisinsk behandling,
også vaksiner, når det gjelder deg selv og dine barn.

Fra Folkehelseinstituttets hjemmesider har vi hentet følgende:

Men........ det er dessverre mange småbarnsforeldre og andre som nærmest får inntrykket av at det er obligatorisk å ta vaksiner, da presset for å ta imot vaksiner er såpass stort. Det være seg den reaksjonen man blir møtt med av helsesøster på helsestasjonen, eller hvordan man blir møtt i samfunnet generelt om man forteller at man har avstått fra å vaksinere seg selv eller sine barn.

Det har de siste årene blitt et betydelig sosialt press i retning av at det eneste riktige er å vaksinere seg.

Vi antar at det har hatt mye å si at pressen kontinuerlig skaper et bilde av vaksiner som noe ensidig positivt, og de senere årene har vi også sett en dreining mot det å fokusere på et samfunnsansvar, altså solidaritet i forhold til “flokken” når det kommer til vaksinering. En slik dreining mener vi er helt feilaktig når man ser på det vitenskapelige faktagrunnlaget for å hevde at det eksisterer en flokkimmunitet som gir beskyttelse for helheten. Dette vil vi belyse nærmere i videre artikler som vi vil publisere på vår hjemmeside.

 

Dermed er vilkårene for å velge fritt uten å oppleve sanksjoner ganske små, man må være spesielt sterk, og være belest på vaksineområdet for å rakrygget stå for sitt valg om å takke nei til vaksiner. Det er ikke alle som orker den belastningen det er å måtte stå for et valg som dessverre oppfattes som kontroversielt. Det burde ikke være kontroversielt å la vær å sprøyte mange fremmedstoffer inn i et lite spebarn, men slik er situasjonen i dag.
Da kan man jo spørre seg i hvilken grad noe er frivillig så lenge det ytes et sterkt press på de som tar et valg som strider mot myndighetenes ønske.

Har man et fritt valg, når man blir servert svært skremmende skrekkscenarier om hva som vil skje barnet ditt om du ikke vaksinerer? - er det et fritt valg når man sjelden får et nøkternt bilde av saken, eller aldri hører om at det kan oppstå bivirkninger, og at disse faktisk også kan vise seg å være alvorlige?

Er vaksiner kun trygge og effektive når man kanskje ikke har gjort langtidsstudier eller testet vaksinene opp mot en ekte placebo, men kun opp mot en annen liknende vaksine, og når begge forsøksgruppene viste seg å gi likt antall bivirkninger, så ble den nye vaksinen erklært som trygg?

Hva med innholdsstoffet Aluminium som finnes i mange av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. I dyrestudier så har man funnet urovekkende nevrologiske effekter av å få dette sprøytet inn i kroppen.

Utrdag av lovteksten fra lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Anne Kjersti Befring, Stipendiat - Institutt for offentlig rett sin blogg: 
https://helserett.wordpress.com/2015/11/06/debatt-om-obligatorisk-vaksine-til-barn/

“Før tvang vurderes må det også vurderes hvordan det vil virke og om det faktisk kan
innebære redusert tillit og oppslutning om vaksiner i dag og på sikt.
Effektene av tvang inngår i begrunnelsen for hvorfor terskelen for lovlig tvang er høy.

Mye kan gjøres før det er nødvendig å vurdere tvang.
Det handler om informasjon og oppfølgning i helsestasjon og hos fastlegen.
Som grunnlag for tillit er informasjon helt sentralt. Åpen og ærlig informasjon.
I et informasjonssamfunn må det forventes at pasienten selv klarer å tilegne seg informasjon.

Som Solbakk påpekte har det vært flere saker der informasjonen svikter, som at det ved forrige varsel om pandemi ble informert om at svineinfluensa-vaksinen var trygg og like trygg som andre vaksiner. Helsemyndighetene hadde kunnskap om usikkerhet da det ikke forelå tilstrekkelig utprøvning. Denne formen for «paternalisme» virker mot sin hensikt.


Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2.
De må makte å formidle de faktiske opplysninger som finnes. Ved nedgang i vaksiner i helsestasjon, bør årsaken vurderes. Antagelig er det ulike årsaker. Alt fra å tro at vaksiner kan ha større skadelige effekter enn positive effekter – til at man ikke stiller på helsestasjon eller forstår informasjonen. Det kan vurderes om fastelegene bør få en rolle der foreldre ikke ønsker vaksiner til barna sine.

Uansett er det helt fundamentalt at helsemyndighetene gir all relevant informasjon – og befolkningen med informasjon fra denne kilden blir i stand til å vurdere førstesideoppslag med et kritisk blikk. Det betyr at helsemyndighetene må informere om ev. usikkerhet, selv om vaksinen anbefales.”