top of page
Utside uten trykk på siden_edited.jpg

Vi har nå trykket opp en ny brosjyre som er rettet mot foreldre som skal ta stilling til vaksinering av sitt barn. 

Hjelp oss med å spre den!

Lenger ned på siden følger referanser til de påstandene som blir gjort i brosjyren. 

Vi sender deg gjerne brosjyren i posten - send oss en e-post og fortell hvor mange vil du ha.  

kontakt@frittvaksinevalg.com

Den kan også lastes ned som bilde og skrives ut

Foreningen har nå trykket opp en ny brosjyre rettet mot foreldre som skal ta en avgjørelse om vaksinering på vegne av sitt barn.
Vi har fått mange henvendelser fra foreldre som har vært svært usikre på om de skulle gi denne vaksinen til sitt barn. Vi har derfor trykket opp en brosjyre der vi forsøker å svare på noen av de sentrale tingene i forbindelse med disse vaksinene.
Vi er svært bekymret over den mangelfulle informasjonen foreldre har fått tilgang på fra våre myndigheter. Vi ønsker med denne brosjyren og artikkelen med de 25 punktene under her å gi litt mer utfyllende informasjon som vi mener foreldre har krav på. 

Vi er også bekymret for det store sosiale presset som barn og unge blir utsatt for når det blir organisert vaksinering via skolene. Vi mener dette bidrar til et stort press på de som ønsker å vente eller avstå fra å la seg vaksinere. 

Vårt formål med brosjyren er å foreldre til å sette seg grundig inn i vaksinesaken og ta en beslutning om vaksinering etter at de har fått tilstrekkelig informasjon slik at de kan veie opp fordeler og ulemper ved det valget de tar.

Selv om mange andre velger å ta vaksinen må man vite at det å vaksinere seg er en alvorlig avgjørelse som kan ha livsvarig innvirkning på helsen, og en slik avgjørelse må ikke gjøres med letthet.

Vi har hatt mulighet til å trykke opp et stort antall eksemplarer av denne brosjyren takket være en fantastisk kronerulling gjort på sosiale medier av våre støttespillere. 


Tusen takk for innsatsen og tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre dette mulig! 


Bli gjerne med på dele ut denne brosjyren til de du mener vil ha nytte av denne informasjonen.

Og husk
ikke legg brosjyren i postkasser merket med at de ikke ønsker å motta uadressert reklame. 

Vi oppfordrer også alle som ønsker å dele ut brosjyrer å kun gjøre dette på offentlig sted og ikke inne på privat område som butikksenter eller skoleområde uten først å ha spurt om tillatelse.

Vi oppfordrer også til at man alltid er høflig og vennlig overfor de man deler ut brosjyrene til, vi ønsker ikke å være påtrengende når det gjelder vår informasjon. 



Med dette ønsker vi lykke til med et viktig opplysningsarbeid! 


Hvis du ønsker å hjelpe til med å dele ut denne brosjyren sender vi gjerne disse til deg i posten. Send oss en e-post og fortell hvor mange vil du ha?  

Vår e-post adresse er:
kontakt@frittvaksinevalg.com


Brosjyrene er gratis, men vi er veldig takknemlige om du kan dekke utgiftene til porto for oss. 

9 brosjyrer kr. 27,-  (vekt under 100 gram) 

35 brosjyrer kr. 45,-  (vekt under 350 gram) 

35 - 500 brosjyrer kr. 70,- (vekt under 5 kg - Norgespakke) 

Pakker opp til 10 kg kr. 149,-


Beløpet kan vippses til nr. 139906

eller settes inn på vår bankkonto nr. 1254 62 19850


Husk at du kan også printe ut brosjyren ved å laste ned bildene nedenfor.

  

Vi har fått fantastisk respons fra alle dere som har delt ut våre tidligere brosjyrer.

Vi har planer om å lage flere brosjyrer og informasjonshefter som vi ønsker å dele ut til andre målgrupper og også helsepersonell. 

Hvis du ønsker å støtte vårt videre arbeid med å lage flere brosjyrer og trykksaker er vi veldig takknemlig for støtte til dette - da det å trykke opp brosjyrer koster!

 

Vi har opprettet en egen vipps konto og bankkonto som kun går til trykking av brosjyrer. 

                                 VIPPS 705422
 

Kontonr.  2320 24 00469

 

Alle bidrag hjelper - vi er takknemlige for bidrag i alle størrelser, alt fra 5 kroner

til 5 tusen. 

Vi er en gruppe med frivillige medarbeidere som jobber med å få ut denne informasjonen til foreldrene og befolkningen så raskt som mulig - vi håper dette vil bidra til at alle får mulighet til et informert valg!

Innside venstre side_edited.jpg
Innside venstre side_edited.jpg
Utside uten trykk på siden_edited.jpg
Utside uten trykk på siden.jpg
Innside venstre side.jpg

All vaksinasjon skal være frivillig i Norge

- ingen skal overtales eller presses til å ta en vaksine

- helsepersonell har plikt til å opplyse om fordeler, men også om risiko ved vaksinering!
 

Ungdom ned til 16 år blir i dag oppfordret av våre helsemyndigheter til å ta vaksinene mot Covid-19. I tillegg blir nå også foreldrene oppfordret til å vaksinere sine barn fra de er 12 år gamle. I tillegg vet vi at Pfizer/BioNTech har levert inn en søknad om godkjennelse hos FDA (Food and Drug Administration) som er godkjennende myndigheter i USA for sin vaksine på barn i aldersgruppen 5 - 11 år.


Vi vet at barn svært sjeldent blir rammet av alvorlig Covid-infeksjon. Overlevelsesraten for barn og unge er beregnet å være 99,998% og de vil derfor ikke ha noen egennytte av å bli vaksinert. Samtidig vet vi at barn og ungdom får mer alvorlige bivirkninger av vaksinene enn eldre. Gjennomsnittsalderen på de som dør av Covid-19 er ca 83 år og de fleste hadde underliggende kroniske sykdommer. 

 

Ett av argumentene for at barn skal vaksineres er at de kan bidra til flokkimmuniteten i samfunnet. Men dette er ikke et gyldig argument så lenge vaksinerte kan bli smittet, spre smitte og bli syke på lik linje med de uvaksinerte. Dessuten er det etisk høyst betenkelig å benytte friske barn som skjold for å beskytte andre pasientgrupper, i dette tilfellet voksne eller gamle. Det å skulle skyve barna foran seg på denne måten har aldri tidligere vært praktisert av et moderne samfunn og strider mot internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk praksis. 

 

Det foregår i dag en sterk promotering av vaksiner gjennom mediene, eller stadige påminnelser om å la seg vaksinere gjennom kampanjer eller meldinger på mobil fra våre myndigheter. Dette strider mot loven om informert samtykke der ingen behandling skal tilbys under press eller trussel om negative konsekvenser.  

 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å sørge for at befolkningen får beholde et fritt valg når det kommer til vaksinering. Det innebærer også at enhver som skal ta stilling til om de skal la seg vaksinere har rett på å få tilgang på balansert og korrekt informasjon når det gjelder risiko/nytteverdi ved vaksinering, og ved sykdommen. Her må det ikke utøves noen form for press, overtalelse eller skremsel.

 

v7.jpg

Her følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren: 

Vil du at ditt barn skal vaksineres?

Mange foreldre føler seg sterkt presset til å la barna sine vaksineres, men husk –  det er ditt ansvar som forelder å tenke på barnets beste – det er ditt barn som skal leve videre med det valget du gjør på barnets vegne – ikke la deg presse til et valg du ikke kan stå inne for!

 

Våre helsemyndigheter har besluttet å tilby koronavaksiner til barn ned til 12 år.
 

Referanse: Den 2. september 2021 vedtok regjeringen å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år.

Per 20. oktober har 294 697 ungdommer i aldersgruppen 12-17 år blitt vaksinert. 

Antall innb i den aldersgruppen er 385 475. Det betyr at 76,45 % av 12-17 åringene har blitt vaksinert. Men ble disse avgjørelsene om vaksinasjon tatt med et fullt ut informert samtykke?

Det vil si barn og unge født mellom 2006 og 2008 samt alle de som er født i 2009 og har fylt 12 år. 

 

Dette til tross for at de ikke fikk entydig støtte fra fagmiljøene, som var usikre på om vaksinasjon var nødvendig da barn sjelden blir syke av korona samtidig som vaksinene kan gi uante helsemessige konsekvenser på kort og lang sikt. 

Referanse: 

FHI skriver selv i egen rapport - oppdrag 45, følgende:  «Det er et grunnleggende prinsipp for vaksinasjon at den som vaksineres skal ha større nytte enn ulempe av vaksinen. For denne aldersgruppen (12-15 år) er kunnskapsgrunnlaget for en slik positiv nytte –risikovurdering per i dag mangelfull, men det forventes mer informasjon i løpet av de kommende månedene ». 

 

Videre fra samme rapporten:  «Det var derimot ikke entydig støtte (fra fagmiljøene) for generell vaksinasjon av 12 –15 åringer. Begrunnelsene for en avventende holdning var usikkerhet rundt indikasjon for vaksine ved lav sykdomsbyrde og usikkerhet ved vaksinenes sikkerhet i denne aldergruppen nå og på lang sikt.»

 

Den individuelle nytteverdien for ellers friske barn er ikke tilstede.  

 

Sitat fra oppdrag 37 fra FHI, datert: 28.06.2021:  «Samtidig skiller koronavaksine seg fra andre vaksiner fordi vi har begrenset erfaring fra kliniske studier, og fordi vaksinene bare har betinget godkjenning. Dette medfører at en avveiing av individuelle fordeler og ulemper mot samfunnsmessig nytte av vaksinering av barn og unge må vurders nøye. ... Samtidig er det tvilsomt om en individuell kostnads-nytte-helsevurdering av vaksinasjon for den enkelte også er positiv i aldersgruppen 16 –17 år.» 

For å ta et informert valg trenger man mer kunnskap enn det ubalanserte informasjonen som blir gitt av våre helsemyndigheter, medier og helsepersonell. 

 

Referanse: 

Lov om pasient- og brukerrettigheter understreker at informert samtykke innebærer at «den som skal samtykke er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta en avgjørelse om å samtykke til helsehjelpen». Legeforeningen har skrevet om dette her:  «Informasjon og samtykke”.

1. Hvor farlig er covid-19 for barn og unge?  

Det er mange som kan ha fått et skjevt inntrykk av risikoen for å bli alvorlig syk med korona. For barn og ellers friske unge mennesker er korona helt ufarlig og de har tilnærmet null risiko for å dø av covid-19.

 

Referanse: 

Folkehelseinstituttet (FHI) uttaler: «Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19… For barn og ungdom er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom.»

Man beregner en overlevelsesrate på 99,998 %. De fleste opplever et mildt og kortvarig sykdomsforløp med få symptomer. 

Referanse: 

I følge en artikkel skrevet av forskeren John P.A. Ioannidis fremkommer det at aldersgruppen 0-19 år har en overlevelsesrate på 99,9973%. Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf

 

 

Det er stort sett gamle eller de med underliggende sykdommer som blir alvorlig syke. Gjennomsnittsalderen for de som har dødd er 83 år. 

 

Referanse: 

Her har vi kommet til å skrive gjennomsnittsalder - det skulle i stedet ha stått medianalderen slik det fremkommer av FHI sin ukerapport 38:
 

“For hele pandemien er gjennomsnittsalderen på de døde 80 år, medianalderen er 83 år og 465 (54 %) er menn. Aldersjusterte rater viser at antall dødsfall per 100 000 stiger markant med økende aldersgruppe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig viser undersøkelser at det er liten risiko for senfølger av gjennomgått koronainfeksjon hos barn og unge. Men vi kan nevne MIS-C som er en betennelsestilstand som oppstår hos noen få barn 2 – 6 uker etter en infeksjon. Her finnes det effektiv behandling og god prognose. Det er 7 barn mellom 12–15 år som har fått denne sykdommen i Norge. 

Referanse: 

Folkehelseinstituttet skriver videre: “Få barn blir alvorlig syke. Tall fra Norge viser at 0,4 % (senere justert til 0,2 %) av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er 2 døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose…..Folkehelseinstituttets modelleringer for å beregne antall barn og unge som kan bli lagt inn på sykehus i tiden fremover, er forbundet med usikkerhet, men anslagene er lave. Det ventes derfor ikke at mange barn og ungdom vil bli alvorlig syke av covid-19 eller at sykehusinnleggelser av barn vil true kapasiteten i helsetjenestene. »


Tall fra FHIs ukentlige koronarapporter viser at det hittil i pandemien i Norge bare har vært to dødsfall i aldersgruppen 0-19 år som tilskrives covid-19. Det blir ikke opplyst av våre helsemyndigheter i hvilken grad disse personene hadde alvorlige underliggende sykdommer, noe som ville være relevant i forhold til vurderingen av farligheten av sykdommen. 

Forskning fra Storbritannias bekrefter at risikoen for at barn blir syke av covid er svært lav. BBC skriver dette:  « Covid: Children's extremely low risk confirmed by study »

Følgende studie har blitt publisert: “Deaths in Children and Young People in England following SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year: a national study using linked mandatory child death reporting data »

Studien ser på tall fra mars 2020 frem til februar 2021 og viser at 251 barn hadde blitt innlagt på intensivavdeling av en barnebefolkning på 12 millioner barn, hvorav 25 personer under 18 år døde av eller med covid, det gir en samlet dødelighet på 2 per million barn. De som hadde underliggende sykdommer var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. 

FHI viser selv til denne studien på sine hjemmesider. her   

MIS-C (multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19) er en betennelsestilstand som oppstår hos noen få barn 2 – 6 uker etter en infeksjon. 

MIS-C oppstår antakelig ved en overaktivering av en immunrespons. Tilstandens alvorlighetsgrad kan variere fra mild sykdom som kan observeres uten behandling, til en mer akutt tilstand hvor det er behov for sykehusinnleggelse og ofte intensivbehandling. Det finnes effektiv behandling og god prognose. I en rapport fra FHI blir det oppgitt at det per 22.08.2021 er 28 barn og unge som har blitt diagnostisert med dette i Norge, hvorav 7 barn i aldersgruppen 12–15 år. 

MIS-C har også blitt satt i forbindelse med vaksinering. Danske myndigheter melder nå at de har fått rapport om ett tilfelle av MIS-C hos en ung gutt som ikke har hatt infeksjon med covid-19 men har fått vaksinen til Pfizer/BioNTech. Man mistenker at MIS-C kan være utløst av vaksinasjonen og tilfellet undersøkes derfor nærmere i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter (EMA).

 

 

Long-covid kan opptre etter gjennomgått sykdom og kan i sjeldne tilfeller vedvare i flere måneder. Den kjennetegnes av symptomer som utmattelse, hodepine og tungpustethet. Man har foreløpig liten kunnskap om hvor mye denne tilstanden rammer barn. Flere norske eksperter har hevdet at det har blitt skapt et skremmebilde av dette i mediene.

 

 

Referanse: 

Long-covid kan opptre etter gjennomgått sykdom og kan i svært sjeldne tilfeller vedvare i flere måneder. Den kjennetegnes av symptomer som utmattelse, hodepine og tungpustethet. Man har foreløpig liten kunnskap om hvor mye denne tilstanden rammer barn. 

Nyere studier på langvarige symptomer etter covid-infeksjon hos barn og ungdom, og der det også har vært med kontrollgruppe av barn og unge som ikke hadde korona, viser at de aller fleste blir helt friske og få har fortsatt symptomer etter 4-12 uker.

 

Flere norske eksperter har hevdet at det har blitt skapt et skremmebilde av dette i mediene. Vi siterer her fra en artikkel fra Aftenposten som ble postet 1. sept 2021, skrevet av Henrik Vogt, lege og postdoktor, Senter for medisinsk etikk, UiO

Ketil Størdal, Barnelege Oslo, universitetssykehus og professor, Universitetet i Oslo

Pål Surén, Forsker og barnelege, Folkehelseinstituttet. ​

 «Hvor redde skal foreldre være for «long covid»?»

 

«Til sammen viser studiene at post-covid-plager er sjeldnere hos barn og unge enn hos voksne, og at de kommer seg raskere.»

 

 «Hvis store deler av barnebefolkningen i Norge får viruset, kan det bli flere tusen barn som opplever symptomer i uker i etterkant. Men dette er et mindretall, og symptomene blir bedre med tiden. Det er også sentralt at kun en liten andel av dem som opplever post-covid-symptomer, kan forventes å ha store funksjonstap.»

 

Det er både faglig lite holdbart og etisk betenkelig når forskere, leger og journalister skaper skremmebilder om «long covid» hos barn. Man har i alle år vært klar over at man kan få noen vedvarende symptomer i en tid etter en gjennomgått virusinfeksjon. 

2. Barn er i liten grad smittebærere

 

Barn får som oftest et asymptomatisk eller mildt forløp ved smitte av coronaviruset fordi deres sterke og aktive medfødte immunforsvar raskt klarer å eliminere viruset. Tiden de potensielt er smittebærere er derfor kort, og risiko for å spre smitte er lav. Barn får langvarig, trolig livsvarig immunitet etter gjennomgått sykdom.  

 

Referanse: 

Folkehelseinstituttet skriver:  «Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredning i samfunnet… Barn ser ikke ut til å være sentrale smittedrivere for covid-19, men det kan se ut til at risiko for å bli smittet eller smitte andre øker med økende alder. »

 

3. Er det usolidarisk å ikke ta vaksinen?

 


Det vil ikke være mulig å oppnå flokkimmunitet ved hjelp av vaksinering siden vaksinene ikke stopper smittespredningen.

 

Referanse: 

Helsedirektør  Espen Rostrup Nakstad uttaler til NRK: 

 «Selv med en vaksinasjonsgrad på 90 prosent, vil vi ikke oppnå flokkimmunitet, – Det skyldes at vaksinene ikke er 100 prosent effektive mot smittespredning... Flere med to vaksinedoser i kroppen er blitt smittet av det nye delta-viruset. Vaksinerte kan også overføre viruset til andre.”

 

I mangel av dokumentert smittehemmende effekt finnes det heller ikke noe faglig medisinsk grunnlag for forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte personer i samfunnet. All diskriminering av personer som velger å avstå fra å ta en vaksine vil være diskriminerende og ikke basert på fakta. 

Vaksinen hindrer ikke at du kan bli smittet eller at du blir syk, den hindrer heller ikke at man sprer smitten videre til andre. Derfor kan man ikke beskytte noen andre ved å ta vaksinene. 

 

Referanse: 

Vaksinerte sprer virus på lik linje med uvaksinerte: 

https://trialsitenews.com/university-of-wi-madison-public-health-study-indicates-vaccinated-people-may-spread-delta-based-sars-cov-2-as-much-as-the-unvaccinated/

 

Derfor er det en misforståelse å tro at man skal «ta en for laget» eller delta i «dugnaden» ved å vaksinere seg. Det er dessuten etisk uforsvarlig å kreve at barn skal benyttes som skjold for å «beskytte» voksne eller gamle. 

 

 

4. En helt ny vaksineteknologi

 

 

De vaksinene som nå benyttes er helt annerledes enn de tradisjonelle vaksinene. 

Nå injiserer man et fremmed syntetisk mRNA- eller DNA-fragment som manipulerer våre egne celler til selv å produsere virusproteiner (spikeprotein) som så kroppen skal danne antistoffer mot. Kroppen skal danne antistoff mot et stoff kroppen selv har produsert. Det manipuleres med våre celler og vårt immunforsvar på en hittil ukjent, dyptgripende og potensielt irreversibel måte. 

Her er det mange ting vitenskapen ikke har oversikt over og mye som kan gå galt. Denne nye teknologien har aldri tidligere blitt brukt på mennesker i stor skala.

 

Referanse: 

Dette er genterapi-baserte vaksiner fordi man benytter teknologi som involverer overføring av fremmed genetisk materiale til cellene til personen som mottar vaksinen, og gjør disse cellene i hovedsak om til antigen produksjonsfabrikker.

 

Flere eksperter benevner dette som en genetisk manipulering selv om man ikke går inn og endrer på selve DNA’et så manipuleres det med våre celler og immunforsvar på en hittil ukjent og dyptgående måte. Her er det flere prosesser vitenskapen ikke har oversikt over og mye som kan gå galt i forhold til autoimmune reaksjoner som kan utvikles over tid.  

Vaksineforskeren Robert Malone som var den som oppfant denne teknologien uttaler i et nylig intervju:  

«is active in manipulating the biology of the cells that coat the inside of your blood vessels — vascular endothelial cells, in part through its interaction with ACE2, which controls contraction in the blood vessels, blood pressure and other things. »

 

 

5. Koronavaksinene er ikke ferdig testet

 

 

Disse vaksinene har kun midlertidig godkjenning på helt spesielle nødbetingelser. 

Referanse: 

Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke ferdig uttestet og er ennå ikke endelig godkjente, de er kun autorisert for nødbruk. Det er knyttet stor usikkerhet til bivirkninger og effekt og vaksinen må betegnes som en eksperimentell vaksine. Den endelige godkjenning av studiene vil først være klare om flere år. Vaksinene er utviklet i rekordfart, kun noen måneder - der forskere vanligvis bruker mellom 8-12 år. 

Man vet derfor ingenting om langtidseffektene av disse vaksinene som er basert på en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i noen større skala. 


I studiene som var grunnlaget for den betingede godkjenningen på mRNA-vaksinene ble deltagere fulgt opp cirka to måneder etter 2. dose, dvs en total observasjonsperiode på kun noen måneder innen vaksineprodusentene fikk innvilget nødgodkjenningen og dermed kunne starte opp storproduksjon og salg av sine vaksiner.  

Disse vaksinene er godkjente under en helt spesiell nødprosedyre som i utgangspunktet kun skal taes i bruk når det er et presserende behov for å administrere et legemiddel for å hindre en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

 

Vaksinene blir definert av det amerikanske legemiddelverket FDA som eksperimentelle, på sine hjemmesider står det i klartekst at vaksinene er å regne som "unapproved products" that are still "investigational", altså utestede produkter som fremdeles undersøkes.
Et produkt som er autorisert for nødbruk er definert som et eksperimentelt produkt. Vaksinene er derfor ikke godkjente i vanlig forstand, men kun via nødbetingelser som det sannsynligvis ikke lenger er grunnlag for å benytte seg av på bakgrunn av dagens smittesituasjon med svært få sykehusinnleggelser.  

 

Dette er vaksiner som fortsatt befinner seg i den kliniske utprøvingsfasen og har vist seg å komme med relativt høy risiko for alvorlige bivirkninger. De som tar vaksinene må derfor ansees å være deltakere i eksperimentelle medisinske studier. 

Vanligvis vil de som melder seg frivillig til slike eksperimentelle studier tenke seg grundig om, og det er ikke noe man gjør uten videre. Men idag blir store deler av befolkningen oppfordret til å la seg vaksinere uten at det blir opplyst om at de i praksis deltar i et eksperiment med et uprøvd medikament.  Dette er informasjon som det blir dårlig eller ikke i det hele tatt opplyst om fra myndighetenes side. 

 

Vaksinene må defineres som eksperimentelle av følgende årsaker: 

 

 • de har blitt hasteutviklet, dvs man utvikler de nye vaksinene i løpet av noen måneder. Dette er en prosess som vanligvis tar mange år.  
   

 • de har blitt godkjent via nødprosedyrer. Det kalles betinget godkjenning. Her godkjenner myndighetene en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
   

 • de aldri tidligere har vært brukt til massevaksinering av befolkningen. Slike vaksiner har kun vært godkjent til mindre vaksineforsøk hvor ingen foreløpig har blitt godkjent for allmenn bruk.
   

 • de er basert på en helt ny genteknologisk plattform hvor man har svært liten erfaring på bruk på mennesker
   

 • det foreligger foreløpig ingen erfaring eller kartlegging av langtidsvirkningene. Dette vil man først få oversikt og kjennskap til etter at en større gruppe mennesker har blitt vaksinert og etter at man har hatt en lengre observasjonstid på flere år.
  Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen. 

   

Les mer om denne nye vaksineteknologien i vår artikkel her.

 

 

Sikkerhetsstudiene er ikke ferdige før om ca. 2 år, og er derfor å regne som eksperimentelle vaksiner. Vanligvis tar det opp mot 10 år å utvikle en vaksine, men disse vaksinene er hasteutviklet i løpet av få måneder. Det foreligger ingen erfaring eller kunnskap om langtidsvirkningene. De som tar vaksinene er derfor deltakere i et pågående medisinsk eksperiment uten at de blir opplyst om det.

Referanse: 

Det er vanligvis strenge krav til lange observasjonstider innen all utvikling av legemidler, nettopp fordi man vet av erfaring at bivirkninger av ukjent art som man ikke evner å forutse vil kunne oppstå. Med helt nye legemidler er det vanlig å utvise ekstra stor forsiktighet fordi man da har enda dårligere forutsetninger til å kunne forutse de bivirkningene som kan komme etter en lengre tidsperiode. 

 

Man må også være klar over at observasjonsstudiene på de aktuelle vaksinene man tilbyr befolkningen i dag, først vil være ferdige om 2 år. Det som godkjennende myndigheter og forskere får tilgang på nå er kun foreløpige studier og dokumentasjon som sendes inn underveis i forløpet fra vaksineprodusentene.  

Først når studiene er endelig ferdige må vaksineindustrien etterkomme dokumentasjonskravene som foreligger for markedsgodkjennelse. Først da vil vaksineprodusentene levere inn og oppfylle de vanlige kravene som er til dokumentasjon og fremlegge endelige sluttanalyser av bivirkninger og effekt. Dette vil først være tilgjengelig i 2023 dersom de pågående sikkerhetsstudiene forløper som planlagt. Men det vil fremdeles ikke bety at man har noen endelig oversikt over langtidsvirkningene som kan debutere flere år etter dette. 

 

Det bør også nevnes at industrien fremdeles sitter på rådata som godkjennende myndigheter foreløpig ikke har fått tilgang på. Dette er ting som bidrar til en svekket uavhengig vurdering av studiene og vanskeliggjør en vitenskapelig redelig vurdering av sikkerhet og effekt. I tillegg kan nevnes at det er ingredienser i vaksinene som heller ikke legemiddelmyndigheter foreløpig har fått kjennskap til.

 

Man har fremdeles lite eller ingen forutsetning for å vite hva som kan bli langtidsvirkningene. De som tar vaksinene blir deltakere i et pågående medisinsk eksperiment uten at de blir opplyst om det. 

 

Seniorredaktør Peter Doshi fra velrenommerte British Medical Journal (BMJ), minner oss på at det tok 40 år før influensavaksinen ble gitt til barn. For korona gikk det under ett år, uten ferdige studier, og med begrenset åpenhet om datagrunnlaget. Han mener massevaksinering av barn ikke er medisinsk forsvarlig.  «Covid19 vaccination in children: evidence, ethics, and equity »:

 

6. Hvor effektive er vaksinene? 

 

 

Det oppgis at vaksinene er svært effektive (94–95 %), men dette er et tall som ikke forteller noe om den reelle effekten som nå viser seg å være vesentlig lavere. Dessuten vil nye varianter av viruset gjøre vaksinene mindre effektive. Flere nye rapporter fra Israel viser at vaksinenes effekt svekkes ganske raskt, og myndighetene anbefaler derfor en tredje dose. En ny svensk studie viser at sju måneder etter vaksinering var det kun 15 % igjen av antistoffene hos deltakerne.

 

Referanse: 

Det kommer stadig nye rapporter fra land som Israel som viser at vaksinenes effekt har blitt svekket betraktelig mot den siste virusvarianten. Data fra Israel tidlig i juli 2021 viser at effektiviteten hadde falt til 64% 

 

Det har kommet studier som bekrefter svekket immunitet 6 måneder etter vaksinering med Pfizer/BioNTech vaksinen. I slutten av juli kom det en ny rapport fra israelske helsemyndigheter der det fremgår at Pfizer/BioNTech-vaksinen kun er 39 % effektiv mot Deltavarianten. Det er svært lavt med tanke på at amerikanske helsemyndigheter (FDA) har som krav at vaksiner skal kunne vise til minst 50% effektivitet før de kan bli godkjente. 

 

Israelske myndigheter fastslår at vaksinenes effekt gradvis svekkes, og anbefaler derfor at alle tar en tredje dose fem måneder etter at de første dosene ble satt. Myndighetene anser det nødvendig for å holde immuniteten i befolkningen oppe, de opplever mange tilfeller av  «gjennombruddssykdom », dvs fullvaksinerte som blir smittet og blir alvorlig syke med covid-19 

I en artikkel på Derimot.no:  « Israel: Vaksinen beskytter ikke. De fleste innlagte med Covid er fullvaksinerte., kan vi lese.«I følge Dr. Kobi Haviv, direktør for Herzog sykehus i Jerusalem, består 85–90 prosent av sykehusinnleggelsene ved institusjonen av fullvaksinerte mennesker. 

 

Tallene fra Israel viser også at vaksinerte mennesker har 27 ganger større sannsynlighet for å få symptomatisk Covid enn de som har fått naturlige antistoffer gjennom infeksjon. » 

 

De som kun har 2 vaksiner blir nå regnet som uvaksinerte og vaksinepasset deres er ikke lenger gyldig. Nettavisen Norge IDAG skriver:  «Israel åpner for tredje dose til alle over tolv år »

 

Siste nytt er at vaksinedirektøren i Israel Salman Zarka allerede har begynt å annonsere om at det vil bli nødvendig med en fjerde boosterdose. 

 

 «Israel’s Booster Program’s Not Stopping Sky Rocketing Cases and Higher Number of Deaths—What’s Going On? »

 

En ny svensk studie viser at sju måneder etter å ha fått andre dose av vaksinen til Pfizer/BioNTech var kun 15 % igjen av antistoffene hos deltakerne.

VG skriver i en artikkel: «Studie: Kraftig nedgang av antistoffer etter syv måneder

Syv måneder etter å ha fått andre dose av coronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av antistoffene igjen hos deltagerne i en svensk studie. »

 

Det ser derfor ut til at vaksinenes effekt svekkes etter et visst antall måneder og man blir nødt til å følge opp med boosterdoser. I Norge har helsemyndighetene allerede startet opp med å tilby en tredje dose til de som er 65 år og eldre når det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose. Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år. Det er da rimelig å anta at norske myndigheter vil følge opp denne anbefalingen ganske snart.

Man har veldig sparsomt med sikkerhetsdata når det kommer til boostervaksinering av friske personer med mRNA vaksiner

USAs legemiddeltilsyn FDA godkjete nylig at Pfizer/BioNTech-vaksinen kan gis som en boostervaksinering til personer over 65 år, de som tilhører risikogrupper og helsepersonell. Avgjørelsen kom etter uker med intern uenighet innad i FDA. Her var man vitne til nok en avgjørelse som vil føre til omfattende massevaksinering hvor man valgte å ikke lytte til ekspertkomiteen som ønsket en mer snever anbefaling av sikkerhetsmessige årsaker. 

TrialSiteNews skriver om dette her: «Booster Program Decision: CDC’s Director Walensky Goes Against Her Own ACIP, Aligning with FDA, POTUS, and Pfizer »

 

 

7. Vaksinene gir mange bivirkninger

 

 

Disse nye vaksinene gir langt flere og kraftige bivirkninger enn vanlige vaksiner, spesielt hos unge. I Norge har vi frem til oktober registrert over 34 000 bivirkninger hvorav mer enn 3 000 er alvorlige og mer enn 210 dødsfall er satt i sammenheng med vaksinering. 


De vanligste bivirkningene er kraftig hodepine, utmattelse, lammelser, blødninger, mens det også forekommer alvorlige bivirkninger som blodpropp, betennelser i en rekke organer, bl.a. hjertet og autoimmune reaksjoner. Vi frykter at disse alvorlige bivirkningene også kan opptre hos de yngre barna. Bivirkninger som opptrer etter lengre tid har vi foreløpig ingen kunnskap om.

 

Referanse: 

Tallene på innrapporterte bivirkninger øker stadig, derfor har tallene rullet å øke siden brosjyren gikk i trykken, per 19. oktober 2021 ser vi også at Legemiddelverket har et alvorlig etterslep med å behandle bivirkningsrapporter som har blitt meldt inn i forbindelse med Covid vaksinene.

Av totalt 37 425 innrapporterte meldinger, så er det kun 20 245 meldinger som er behandlet,

dvs 54%. Et slikt etterslep er problematisk når vi står midt i en massevaksinering av befolkningen hvor mange har behov for tilgang på oppdaterte og korrekte data. Myndighetene har med dette gitt avkall på å ha en fortløpende oppdatert oversikt over bivirkningene ved å ikke sørge for tilstrekkelig kapasitet i et allerede mangelfullt system. I rapporten fremkommer det at det har kommet 216 meldinger om dødsfall i sammenheng med vaksinering, hvorav 10 av disse har vært hos fullvaksinerte. 

 

Nå er det 20 barn og ungdommer 12-17 år blant de som er registrert med ALVORLIGE bivirkninger fra vaksine. Totalt er det nå 2173 alvorlige bivirkninger fra vaksine registrert blant de 0-59, altså de som svært sjelden får alvorlig Covid-19.
Dette er kun de kortsiktige, umiddelbart registrerte bivirkningene. Det kommer stadig nye bekymringsmeldinger om mulige svært skadelige, potensielt dødelige, bivirkninger på lang sikt.

Siste tall om bivirkninger etter vaksinering: – Høye tall for de unge - les artikkel her

Noe man er svært bekymret for er alle meldingene som har blitt rapportert om tilstanden som kalle myokarditt (betennelse i hjertet) hos unge menn og gutter etter vaksinering.
Dette oppstår hos 1 av mellom 7000–9000 barn. Man vet ennå ikke i hvilken en slik betennelse kan gi varige skader. 

 

 

Hvorfor kommer mange leger og forskere med alvorlige advarsler?

 

Mange av de oppnevnte medisinske ekspertgrupper som gir råd til myndighetene understøtter ikke en generell vaksinasjon av 12–15 åringer, men vi har sett at deres anbefalinger blir overstyrt av politikerne som velger å gå inn for massevaksinering. Dette blir begrunnet med en antatt generell samfunnsnytte og tar ikke utgangspunkt i hva som er best for barnets helse. 

 

Man har svært liten erfaring med å vaksinere barn med denne nye vaksineteknologien, og de studiene som har vært utført har lavt antall deltakere, kort observasjonstid og er ikke i stand til å fange opp uspesifikke effekter på immunforsvaret. 

 

Fagmiljøer og eksperter over hele verden frykter at vaksinene kan føre til økt risiko for å utvikle kroniske sykdommer, betennelse på hjertet, blodpropper, kreft samt redusert fruktbarhet og sterilitet. I tillegg er det stor bekymring for den såkalte ADE-effekten (Antibody-Dependent Enhancement); antistoffavhengig forsterking som kan føre til en overdreven og potensielt farlig immunrespons ved et nytt møte med et virus. Disse advarslene blir nå utsatt for en omfattende sensur, og når ikke ut i mediene.  

 

Referanse: 

Det kommer en rekke advarsler og oppfordringer til umiddelbart å stoppe vaksineringen fra ledende medisinske eksperter.  Massevaksinering vil i stedet for å beskytte befolkningen, kunne lede til det motsatte. Den store bekymringen fra de medisinske ekspertene beror på bl.a. det forhold at antistoffer som vaksinene stimulerer til dannelsen av, i stedet for å beskytte mot infeksjon virker sykdomsforsterkende. Dette går under navnet: Antibody Depended Enhancement (ADE) som  er et fenomen hvor antistoffer i stedet for å beskytte mot infeksjon binder seg til viruset og hjelper det inn i cellene. 

 

Den pågående massevaksineringen kan således legge grunnlaget for svært alvorlige sykdomsforløp og død hos et stort antall av de vaksinerte.

 

I tillegg advares det mot at massevaksineringen vil drive frem muteringen og kan føre til utviklingen av mer aggressive mutanter, som vaksinene vil gi liten beskyttelse mot. 

 

Dyreeksperimentelle studier hvor man har forsøkt å utvikle vaksiner mot SARS-virus, resulterte i alvorlig sykdom og et stort antall døde forsøksdyr når de på nytt ble eksponert mot det viruset de tidligere var vaksinert mot. 

 

Å rulle ut full massevaksinering av befolkningen med en genbasert vaksine hvor erfaringsgrunnlaget er minimalt utgjør også en stor risiko.

I tillegg til dette knyttes det sterk bekymring til at vaksinene fører til  en ukontrollert produksjon av spike-proteiner som har vist seg å kunne spre seg rundt i hele organismen og ikke forbli rundt injeksjonsstedet, slik man først antok. Disse spike-proteinene viser seg å være sykdomsfremkallende, i det de forbinder seg til cellene i åreveggen eller føres til ulike organer i kroppen og forårsaker ørsmå blodpropper og inflammasjon med organskade til følge. Spørsmålet om vaksinenes virkning i forhold til kreftutvikling, autoimmune sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, inklusive demens, og infertilitet er helt uavklart, men det begynner å fortette seg svært bekymringsfulle konturer. Vaksinenes virkning på barn og unges utvikling og helse har man ikke kjennskap til. 

 

Covid-vaksinene som har vært på markedet under ett år, har gitt flere bivirkninger inklusiv død enn det samlede antall bivirkninger fra alle tidligere vaksiner til sammen. Vi har ennå ikke noen reell oversikt over kortidsbivirkningene, men det man har sett er et stort antall blodpropper i de små karene, som over tid kan lede til komplikasjoner, bl.a. i lunger, hjerte og hjerne. Videre er den kliniske erfaring at latente virusinfeksjoner og andre sykdommer reaktiveres.  Bivirkninger på mellom- og lang sikt vil komme i tillegg. 

 

 

 

Barn blir svært sjelden syke - hvorfor skal de da vaksineres?

Barn har et medfødt immunforsvar, dette forsvaret er «bredspektret» og i stand til å slå ned på ulike varianter av viruset. Den sterkeste stimulering av immunforsvaret skjer ved gjennomgått sykdom. Dette forsvaret er suverent sammenliknet med vaksineindusert immunitet som svekkes relativt raskt og responderer dårlig på nye virusvarianter. De som er vaksinerte får ikke mulighet til å danne denne naturlige og robuste immuniteten. 

 

FHI fraråder å vaksinere barn som allerede har gjennomgått sykdom. Flere studier viser at det å vaksinere personer som allerede er immune kan gi flere bivirkninger. Siden mange barn allerede har gjennomgått covid-19 uten engang å ha merket det blir de utsatt for en ekstra risiko.

 

Referanse: 

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider:

"Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn"

Videre står det: "Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

 

Få barn blir alvorlig syke

Tall fra Norge viser at 0,4 % av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er 2 døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose."

Ikke vaksiner barnet ditt bare fordi «alle andre» mener at du skal 

Ditt viktigste ansvar som forelder er å tenke på ditt barns helse – og ikke gi etter for gruppepress om å ta vaksinene. Du som forelder kjenner ditt barn og vet best hva som gagner ditt barn. Denne vurderingen kan ikke overlates til myndighetene.

 

Her minner vi om at myndighetene i 2009 fortalte foreldre at den hastegodkjente vaksinen mot svineinfluensa var helt trygg. Det samme sier de i dag om koronavaksinene. Barn og unge har tilnærmet ingen egennytte av vaksinen, men vil derimot kunne risikere å kunne få alvorlige bivirkninger. 

 

I Norge er all vaksinering frivillig. Det er kun dere foreldre som kan ta avgjørelsen om vaksinering av barn frem til de fyller 16 år. Loven sier at begge foreldre som har foreldreansvar må samtykke til vaksinering med koronavaksinene. Hvis én av foreldrene sier nei, har denne forelderen det avgjørende ordet – da blir det ingen vaksinering. 

Referanse: 

Befolkningen blir oppfordret til å delta i en “dugnad”. Men hvis noen opplever å bli alvorlig skadet av å delta på “dugnaden” må de regne med å blir stående alene og bære følgene selv og ikke kunne påregne erstatning fra myndighetene.

 

Pasientskadenemda har foreløpig utbetalt 365 millioner kroner i skadeerstatninger, og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hadde bl.a. erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da har NPE mottatt 801 søknader fra mennesker som har opplevd seg alvorlig og varig skadet.  Men det er kun 1 av 5 som har fått medhold i sine saker. Ti år med erstatninger etter vaksine mot svineinfluensa Til tross for så mange avslag har NPE likevel utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.

Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har gjort noe galt. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.

«Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig». Smittevernloven §8-2.

 

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden.

Ved alle typer helseskader etter vaksinering er det statlige myndigheter som påtar seg ansvaret på vegne av industrien via NPE. Det kan i og for seg være en god ordning at myndighetene trer inn og at enkeltindividet ikke må sloss med en mektig industri i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
Da ville sannsynligvis svært få oppnådd erstatning og oppslutningen om vaksineprogrammene ville sannsynligvis ha blitt svekket. 

Slik fungerer mulighetene for å søke erstatning for vaksineskader i Norge:

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet via helsepersonell eller privat via nettskjema til Legemiddelverket.

 

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette så snart det blir kjent for helsepersonellet. Meldeplikt i henhold til legemiddelforskriften § 11-7 er ivaretatt ved innsendelse av melding til Folkehelseinstituttet. 

Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon havner i samme database 

som overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding Folkehelseinstituttet mottar blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen.

 

Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. 

 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav som følge av skader etter vaksinasjon. Det er litt ulike regler som gjelder for vaksiner som tas frivillig og for vaksiner som anbefales i et vaksinasjonsprogram. Etter avtale med Legemiddelforsikringsordningen behandler NPE også saker etter produktansvarslovens regler om legemiddelansvar i produktansvarslovens kapittel 3.1. Det foreligger per nå ingen publiserte avgjørelser om krav om erstatning for vaksineskader etter reglene om legemiddelansvar.

 

Hvis du ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda - altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda.

 

Terskelen for akseptable bivirkninger må være svært lav når man medisinerer ellers friske barn som i utgangspunktet svært sjeldent får ettervirkninger av gjennomgått sykdom.

 

Faggruppen i 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

ScreenHunter 761.png

En omfattende utredning fra tre medisinske eksperter om vaksinering av barn med mRNA vaksinen til Pfizer/BionTech. Denne vil ha gyldighet også for ungdom og også være relevant for de andre mRNA vaksinene. 

“Expert evidence regarding Comirnaty (Pfizer) COVID-19 mRNA Vaccine for children”

241520662_387778922964277_2119229034749739789_n.jpg

Artikler og medieoppslag om vaksinering av unge: 
 

Hvis du velger å vaksinere deg vil man stå dårligere rustet til å takle alle fremtidige varianter av viruset. Virus muterer og endrer seg raskt derfor vil de vaksinene som settes i dag kanskje ikke lenger ha noen effekt i nær fremtid. Faksimile hentet fra artikkel i Nettavisen: "Bukholm om potensielt dårlige utsikter for fremtidige virusvarianter: - En mulighet"

«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.

Fra før av vet man nemlig at å bli utsatt for koronaviruset ved en naturlig infeksjon, vil sørge for en enda bredere immunitet - og spesielt i yngre alder, da immunapparatet er under utvikling.

- Men om man nå de første årene blir nødt til å fortsette med gjentatte vaksine-oppdateringer, 

 

 

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav det bekrefter en ny analyse av infeksjonsdata over covid-19.
Det skriver Engelske BBC: "Covid: Children's extremely low risk confirmed by study"

 

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

 

 

 

 

 

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn, i tillegg vet vi at disse barna hadde underliggende sykdommer.

Fra en annen artikkel: "Scientists not backing Covid jabs for 12 to 15-year-olds"

"The UK's vaccine advisory body has refused to give the green light to vaccinating healthy children aged 12-15 years on health grounds alone. The JCVI said children were at such a low risk from the virus that jabs would offer only a marginal benefit."

Det rådgivende organet for vaksinasjon i England har nektet å gi grønt lys for vaksinering av friske barn mellom 12-15 år med begrunnelse i helse. De sier at barn har såpass lav risiko for å bli skadet av covid at vaksinering kun kan gi en marginal positiv effekt. 

Norske myndigheter har tydeligvis kommet frem til en annen konklusjon, og regjeringen har valgt 
å lene seg på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder vaksinering av barn og unge. Anbefalingene blir begrunnet i følgende rapporter som instituttet har utarbeidet: 

FHI's info-side: 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon

Rapport i PDF her

FHI's info-side: 16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon 

Rapport i PDF her

Oppdatert anbefaling her

                                       ---------------------------------------------------

Åtte til tolv uker mellom dosene

16- og 17-åringene vil få tilbud om to vaksinedoser, slik den voksne befolkningen får. Planen er at det skal være åtte til tolv uker mellom de to dosene.

Regjeringen oppgir to grunner til tidsintervallet.
For det første er det fortsatt noe begrenset kunnskap om den sjeldne, men alvorlige bivirkningen med hjertebetennelse, myokarditt, etter vaksinasjonen. Dette er imidlertid først og fremst rapportert etter andre vaksinedose.

– Før vi gir ungdom i Norge andre vaksinedose, ønsker vi enda mer kunnskap om risiko og sykdomsforløp som følge av bivirkningene med hjertebetennelse. Det vil vi få i løpet av de neste månedene, sier Høie.
 

Sakset fra en artikkel i nettavisen: "16-17-åringer får tilbud om koronavaksine"

                                    ---------------------------------------------------

 

Hentet fra Norsk Helseinformatikk (NHI): Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.
Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt. 

Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet.


Hjertemuskelbetennelse er ingen hyppig sykdom, men milde varianter blir ikke alltid oppdaget og er sannsynligvis hyppigere enn tidligere antatt. Nøyaktige opplysninger om forekomsten mangler av den grunn. Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom.

 

                                       --------------------------------------------------


I en siste rapport fra helsemyndighetene i en provins i Canada varsles det om mer enn 100 ungdommer i Ontario som ble innlagt på sykehus etter vaksine-relaterte hjerteproblemer.

"While PHO initially worked with reports of 314 such incidents, upon further investigation they narrowed that number down to just over 200. There have in total been 202 emergency room visits across all age groups for such issues following vaccination, with 146 leading to hospitalization. Three of these have led to ICU admission.​"

"More than 100 Ontario youth sent to hospital for vaccine-related heart problems"

                                   --------------------------------------------------

Per 7. september 2021 er det meldt om:
 

  - 119 tilfeller av perikarditt og
  - 49 tilfeller av myokarditt


etter bruk av mRNA-vaksinene til BioNTech/Pfizer og Moderna.

                                     ------------------------------------------------


Fra artikkel på NRK: "Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen"
 

"– Det var en skummel beskjed å få. Hjertet er veldig skjørt og man har jo bare ett hjerte, så det er klart at jeg ble redd, sier Theodor Huseby Grønnerød.

Torsdag ble 20-åringen skrevet ut av sykehuset etter fire dager på observasjon. Hjerterytmen ble overvåket døgnet rundt da han var innlagt.
 

Grønnerød merket at noe ikke stemte to dager etter at han fikk andre vaksinedose.
 

– Jeg våknet midt på natten med sterke smerter i brystet – det var veldig, veldig vondt. Det gjorde vondt hver gang hjertet pumpa. Kort tid etter ble han kjørt til legevakten. Han beskriver de første timene som smertefulle.
 

– Det gjorde så vondt at jeg spydde kjempe mye. Jeg hadde også sterke smerter i tennene.

20-åringen ble sendt videre med ambulanse til Sykehuset Østfold. Der fikk han beskjed om at han hadde fått myokarditt som bivirkning av koronavaksinen.

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen. I dette tilfellet ble det forårsaket av immunreaksjoner"

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, Nezar Raouf, mener prognosene er gode.

– Akutt går det veldig bra med dem. De får behandling, så drar de hjem. Men langtidseffekt etter hjerte- og muskelbetennelse som følge av vaksinen har vi ikke god nok data om enda, men prognosen er bra.

 

Grønnerød ble utskrevet da symptomene forsvant. Men han har fått beskjed om å holde seg i ro i tre måneder.

                                                

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny studie fra Universitetet i California viser at for gutter i tenårene er risikoen større ved å ta vaksinene enn å gjennomgå korona-sykdom; det er 6 ganger mer sannsynlig å lide av hjerteproblemer fra vaksinen enn å bli innlagt på sykehus med Covid.

"A new study from University of California found that teenage boys are more at risk from vaccines than covid; 6 times more likely to suffer from heart problems from the vaccine than be hospitalized from Covid." Les mer her.

(Det skal sies at studien ennå ikke er fagfellevurdert og kan ha svakheter i studiedesignet da den baserer seg på innrapporteringer til det amerikanske meldesystemet VAERS hvor årsakssammenheng ikke blir evaluert)

                                          --------------------------------

En uavhengig ekspertkomitee i England; Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) har gjort en evaluering av ulemper kontra fordeler av å vaksinere barn mellom 12-15 år. Deres konklusjon var at de ikke anbefalte vaksinering av denne aldergruppen da de fant for store usikkerheter i forhold til bivirkninger for denne gruppen som sjelden opplever et alvorlig sykdomsforløp av Covid-19. 
 

"JCVI statement on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15 years:

3 September 2021"

"The extent of any indirect benefits is highly uncertain given our current understanding of the impact of vaccination on transmission in the short and medium term.

Understanding of the current and future role of schools on wider transmission, due to the previous use of non-pharmaceutical interventions, increases this uncertainty about the potential impact of vaccination.

On 26 August, 1 September and 2 September 2021, JCVI met, in collaboration with experts from overseas, to review updated evidence relating to the epidemiology of COVID-19 in the UK and safety data related to myocarditis following COVID-19 vaccination in the UK, US and Canada.

 

There is increasingly robust evidence of an association between vaccination with mRNA COVID-19 vaccines and myocarditis. This is a very rare adverse event. Available data from the US and Canada indicate the reporting rate of myocarditis is higher following a second dose of mRNA vaccine, compared with the first dose. No association with prior SARS-CoV2 infection and myocarditis following vaccination has been identified.

The available data indicate that the clinical manifestations of myocarditis following vaccination are typically self-limiting and resolves within a short time. However, the clinical picture is atypical and the medium to long-term (months to years) prognosis, including the possibility of persistence of tissue damage resulting from inflammation, is currently uncertain as sufficient follow-up time has not yet occurred."

241511376_10220469468351697_1395321946972725573_n.jpg
_119318733_children_covid19-nc.png
c-heart.jpg
v6.jpg
bottom of page