top of page

I Norge er all vaksinering frivillig. 

Loven sier at all vaksinering er frivillig i Norge. Den siste gangen vaksinering var lovpålagt var i xx med BCG vaksinering.

 

 rbeiderpartiet har nå vedtatt å innføre tvungen vaksinering i Norge. Partiet kan imidlertid ikke redegjøre for hvordan dette er tenkt håndhevet i praksis, men det forutsetter en endring av lovverket. Mange er kritiske til den påståtte faglige begrunnelsen som brukes for å rettferdiggjøre et slikt radikalt forslag.
 

Den forskningen som legges til grunn er i urovekkende grad basert på påstander uten vitenskapelig belegg. Ett eksempel er forestillingene om og betydningen av vaksineskapt flokkimmunitet.

Tvungen vaksinering oppleves som et overgrep mot enkeltindividets rett til å bestemme over sin egen kropp og ta frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn.

Tvungen vaksinering er et overgrep....

Arbeiderpartiet har nå vedtatt å innføre tvungen vaksinering i Norge. Partiet kan imidlertid ikke redegjøre for hvordan dette er tenkt håndhevet i praksis, men det forutsetter en endring av lovverket. Mange er kritiske til den påståtte faglige begrunnelsen som brukes for å rettferdiggjøre et slikt radikalt forslag.
 

Den forskningen som legges til grunn er i urovekkende grad basert på påstander uten vitenskapelig belegg. Ett eksempel er forestillingene om og betydningen av vaksineskapt flokkimmunitet.

Tvungen vaksinering oppleves som et overgrep mot enkeltindividets rett til å bestemme over sin egen kropp og ta frie medisinske valg på vegne av seg selv og sine barn.

Er dette et demokrati verdig? 

Mange er positive til vaksiner, men stiller seg likevel ikke bak forslaget om tvangsvaksinering fordi de har respekt for individets rettigheter.

 

Vi ønsker å sette fokus på det juridiske grunnlaget for at statlige myndigheter skal kunne skaffe seg råderetten over våre legemer. Hvilken lovhjemmel gir staten rett til å påtvinge oss medisinske inngrep som har vist seg å ha alvorlige bivirkninger for noen og fatale konsekvenser for enkelte?

Vi mener at innføring av tvangsvaksinering av befolkningen er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og individets selvråderett. Tvangsvaksinering undergraver fundamentale rettsprinsipper i en moderne, demokratisk stat.

bottom of page