top of page

Våre politikere ser ut til å ha koblet seg opp mot den internasjonale trenden som går i retning av det å innføre tvangsvaksinering.

 

Loven blir vedtatt i dag, denne viktige saken har ikke blitt belyst av våre medier, og dermed har den heller ikke blitt gjenstand for debatt i befolkningen slik vi mener er på sin plass når problematiske tvangslover blir ført inn i vårt lovverk.

Hvordan var saksgangen - hva skjedde? 

Lovendringen ble sendt ut på høring i oktober 2016, men Foreningen for Fritt Vaksinevalg ble ikke invitert til å delta med noen høringsuttalelse.
 

Derfor benyttet vi vår mulighet til å sende inn et innspill i saken før den skulle opp til komitebehandling i Stortinget.

 

Vårt innspill ble kopiert opp og delt ut til alle komitemedlemmer, men det ser ikke ut som noen av våre kommentarer eller betenkninger har blitt tatt til følge.
 

Vi har også henvendt oss i håp om få et møte for å få mulighet til å belyse saken fra vårt ståsted, men våre henvendelser ble ignorert.


Vi har også henvendt oss flere ganger til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter    

og oppfordret dem med å komme med en uttalelse om saken, noe de valgte å ikke prioritere.


Vi har derfor gjort alt som står i vår makt for å bli hørt i denne saken, og få forståelse for at vaksiner på ingen måte kan sammenlignes med en bagatellmessig behandling.


Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Annen gangs behandling vil foregå mandag 12. juni, som sak nr. 23 på møteplanen for denne dagen.

 

Lovsaken ble behandlet første gang torsdag 8. juni, og det som ble sagt om saken av Bent Høie (H), Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet, var som følger:

 

Stortinget torsdag 8. juni 2017 kl. 16.00

 

Sitat: "Komiteen foreslår videre at det skal fremgå direkte av pasient- og brukerrettsloven og at vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet er helsehjelp som regnes som en del av den daglige og ordinære omsorgen til barnet. Dette gjør det tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre som har foreldreansvaret,  samtykker til vaksinasjon.

 

Barnevaksinasjoner er nøye utprøvd, sikkert og anbefalt, og gjør at vi i Norge har kontroll over mange infeksjonssykdommer som var utbredt tidligere. Dette er en god presisering av loven som vedtas i dag. "

 

Det kan høres via denne lenken, tid: 6:06:20

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2017/H264-full/Storting/06/08/Stortinget-20170608-155502.mp4&msid=298&meid=10020

 

 

Dagsorden

Storting mandag den 12. juni 2017 kl. 10.00

 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Dagsorden/Dagsorden/?meid=10022

 

(Lovvedtak 109 (2016-2017), jf. Innst. 361 L (2016-2017) og Prop. 75 L (2016-2017))

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67729

 

Slik er reglementet i Stortinget: 

"Voteringen som skjer i stortingssalen etter debatten kalles førstegangsbehandling. Dersom forslaget ikke får flertall i denne avstemningen, blir det forkastet. Dersom lovforslaget får flertall, må det også gjennom en annengangsbehandling. Denne gjennomføres minst tre døgn etter førstegangsbehandlingen. Dersom flertallet støtter lovforslaget i både første- og annengangsbehandling er det vedtatt."

 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/videregaende-skole/slik-er-saksgangen-i-stortinget/

 

 

Hva gjør vi nå?

 

Tiden begynner å bli moden for å stå sammen mot alle de krefter som ønsker å frata individet sin selvråderett, og som ønsker å innføre tvang ovenfor sin egen befolkning. 
Hvis Ap kommer til makten til høsten, risikerer vi at en ny lov blir vedtatt om tvangsvaksinering i henhold til deres landsmøtevedtak i 2015.

 

Vi vil arbeide videre med å forsvare retten til et fritt vaksinevalg, men i dette arbeidet trenger vi all den støtten vi kan få. Hvis du mener vår sak er viktig, gi din støtte i form at et medlemskap,

eller støtt oss med et månedlig bidrag. Fortell om saken til venner og bekjente, bidra med å gjøre saken kjent på sosiale medier eller andre steder.

bottom of page