top of page

BROSJYRE RETTET TIL UNGDOM FRA 16 ÅR

Hjelp oss med å spre den!

Lenger ned på siden følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren!

Vi oppdaterer fortløpende med ny forskning om
vaksinene og vaksinenes effekt. 

Vi sender deg gjerne brosjyren i posten - send oss en e-post og fortell hvor mange vil du ha.  

Vår e-post adresse er: kontakt@frittvaksinevalg.com

Den finnes også i utskriftsbar PDF - se lenger ned

Foreningen har nå trykket opp en brosjyre rettet mot ungdom som er fylt 16 år og skal ta et selvstendig valg om de skal ta en vaksine eller ikke.
Den er ikke myntet på yngre ungdommer og barn som ennå ikke har samtykke-kompetanse, der er det foreldrene som står for valget om vaksinering. 

Initiativet til å lage denne brosjyren ble tatt på bakgrunn av de utallige henvendelsene foreningen har fått fra fortvilte foreldre inkludert helsepersonell som mente at ungdommen fikk altfor mangelfull informasjon om vaksinene fra våre myndigheter. Dessuten var de bekymret for det enormt store sosiale presset som ungdommen blir utsatt for når det blir organisert vaksinering via skolene.

Vårt formål med brosjyren er å få ungdom til å tenke seg om en ekstra gang før de bare tar en vaksine - de må vite at man ikke skal ta en slik avgjørelse fordi man føler seg presset til det, eller kun fordi "alle andre" gjør det eller fordi man ønsker å ha det enklere når man skal reise. 

Vi ønsker å formidle noen enkle fakta om vaksinene og det faktum at ungdom har svært liten sjanse for å bli alvorlig syk av Covid-19.

Selv om mange andre tar vaksinen må man vite at det å vaksinere seg er en alvorlig avgjørelse som kan ha livsvarig innvirkning på helsen, og en slik avgjørelse må ikke gjøres med letthet.

Vi har hatt mulighet til å trykke opp et stort antall eksemplarer av denne brosjyren takket være en fantastisk kronerulling gjort på sosiale medier av våre støttespillere. 


Tusen takk for innsatsen og tusen takk til alle som har bidratt til dette! 


Bli gjerne med på dele ut denne brosjyren til de du mener vil ha nytte av denne informasjonen.

Og husk
ikke legg brosjyren i postkasser merket med at de ikke ønsker å motta uadressert reklame. 

Vi oppfordrer også alle som ønsker å dele ut brosjyrer direkte til ungdommen å kun gjøre dette på offentlig sted og ikke inne på privat område som butikksenter eller skoleområde uten først å ha spurt om tillatelse til dette.

Vi oppfordrer også til at man alltid er høflig og vennlig overfor de man deler ut brosjyrene til, - vi har fått noen henvendelser fra foreldre som har ment at noen har vært for pågående overfor ungdommen når de deler ut brosjyrer, - det er ikke ønskelig. 


Med dette ønsker vi lykke til med et viktig opplysningsarbeid! 


Hvis du ønsker å hjelpe til med å dele ut denne brosjyren sender vi gjerne disse til deg i posten. Send oss en e-post og fortell hvor mange vil du ha?  

Vår e-post adresse er:
kontakt@frittvaksinevalg.com


Brosjyrene er gratis, men vi er veldig takknemlige om du kan dekke utgiftene til porto for oss. 

Ca 18 brosjyrer kr. 27,-  (vekt under 100 gram) 

Ca 70 brosjyrer kr. 45,-  (vekt under 350 gram) 

Fra 70 - 1200 brosjyrer kr. 70,- (vekt under 5 kg - Norgespakke) 

Pakker opp til 10 kg kr. 149,-Beløpet kan vippses til nr. 139906

eller settes inn på vår bankkonto nr. 1254 62 19850


Husk at du kan også printe ut brosjyren - vi anbefaler da A4-format
- se nedenfor.

  

Vi har fått fantastisk respons fra alle dere som vil dele ut brosjyrer! 

Vi kommer snart til å gå tom og ser behov for å trykke opp flere, men dette koster!

Det koster ca 15 000,- for hvert opplag, vi har nå fått samlet inn 8 000,- til det neste opplaget - bli med å støtt oss slik at vi kan få disse i trykken! 

 

Hvis du har lyst til å støtte oss med å trykke opp flere setter vi svært stor pris på det.

Vi har opprettet en egen vipps konto som kun går til trykking av brosjyrer. 


VIPPS 705422
 

Kontonr.  2320 24 00469

 

Alle bidrag hjelper - vi er takknemlige for bidrag i alle størrelser, alt fra 5 kroner til 5 tusen. 

Vi har en gruppe med frivillige medarbeidere som står på hodet - døgnet rundt for å få ut brosjyrene så raskt som mulig - det haster !!! 

Forsiden.jpg
Baksiden.jpg

All vaksinasjon skal være frivillig i Norge

- ingen skal overtales eller presses til å ta en vaksine

- helsepersonell har plikt til å opplyse om fordeler, men også om risiko ved vaksinering!
 

Ungdom ned til 18 år blir i dag oppfordret av våre helsemyndigheter til å ta vaksinene mot Covid-19. Flere land har nå i tillegg godkjent vaksinering av barn ned til 12 år. Våre helse- myndigheter vil ta en avgjørelse om de vil anbefale vaksinering av denne aldersgruppen innen kort tid.
Vi vet at barn svært sjeldent blir rammet av alvorlig Covid-infeksjon. Overlevelsesraten for barn og unge er beregnet å være 99,998% og de vil derfor ikke ha noen egennytte av å bli vaksinert. Samtidig vet vi at barn og ungdom får mer alvorlige bivirkninger av vaksinene enn eldre. Gjennomsnittsalderen på de som dør av Covid-19 er ca 83 år og de fleste hadde underliggende kroniske sykdommer. 

 

Ett av argumentene for at barn skal vaksineres er at de kan bidra til flokkimmuniteten i samfunnet. Men dette er ikke et gyldig argument så lenge vaksinerte kan bli smittet, spre smitte og bli syke på lik linje med de uvaksinerte. Dessuten er det etisk høyst betenkelig å benytte friske barn som skjold for å beskytte andre pasientgrupper, i dette tilfellet voksne eller gamle. Det å skulle skyve barna foran seg på denne måten har aldri tidligere vært praktisert av et moderne samfunn og strider mot internasjonale etiske retningslinjer for medisinsk praksis. 
 

I følge Nürnbergkonvensjonen skal all eksperimentell medisinsk uttesting kun utføres på personer som kan samtykke til behandlingen på frivillig basis. Barn er ikke selv samtykkekompetente, derfor er det foreldrene som samtykker på deres vegne. Men i hvilken grad er foreldrene i stand til å foreta et informert samtykke når det ikke foreligger balansert informasjon om vaksinene? 

 

Et annet  argument for vaksinering er at barn kan bli rammet av long-covid som kan være en ettervirkning av gjennomgått sykdom. Det foregår for tiden mye forskning på dette området og resultatene er sprikende hva gjelder omfang og alvorlighetsgrad. FHI opplyser i siste ukesrapport at barn i aldersgruppen 0-17 år har stått for 1,4% av alle sykehusinnleggelser. I FHIs oppsummering av 43 studier om langtidsvirkninger rapporteres at disse generelt er forbundet med pasienter som har vært innlagt. Dette må sees i lys av at virksom dokumentert behandling finnes, men at den i mange land ikke har vært tillatt å ta i bruk. 

Dette må i såfall veies opp mot bivirkningene av vaksinene. Noen av de akutte bivirkningene vi har observert foreløpig er lammelser, blødninger og blodpropp, samt betennelser i en rekke organer. Hos unge har man særlig sett mange tilfeller av betennelser i hjertet som perikarditt og myokarditt. Bivirkningene som kommer på mellom og lang sikt vet man foreløpig veldig lite om da sikkerhetsstudiene på vaksinene fremdeles pågår og en endelig godkjenning vil ikke kunne foreligge før om 2 år. Man vil trenge ytterligere 10-20 års observasjonstid for å få et mer fullstendig bilde av disse vaksinenes skyggesider.  

 

Mange medisinske eksperter er bekymret for at bivirkninger av Covid-vaksinene, som er basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi kan gi alvorlige nevrologiske og autoimmune sykdommer. Man er også bekymret for at det kan oppstå antistoffavhengig forsterkning (ADE) som er en svært alvorlig tilstand.  Det er derfor mange som i disse dager kommer med sterke advarsler om at vi må stoppe opp vaksineringen av våre barn, men også av voksne inntil vi har mer oversikt over langtidseffektene, og har avklart ADE-fenomenets betydning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informert samtykke 

Hva er samtykke?

Definisjon: Erklæring eller tillatelse til at tiltak eller behandling kan igangsettes.  
 

Hva er informert samtykke?
Definisjon: Samtykke må være avgitt frivillig på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.

For at et samtykke skal kunne anses for å være informert kreves det at personen det gjelder har forstått hva det samtykkes til, samt konsekvensen av dette.

 

Samtykket skal være frivillig og aldri presses frem ved overtalelse. Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2. Det er viktig at faktiske opplysninger blir formidlet, og at de som skal samtykke får all relevant informasjon og ikke kun får formidlet det som er positivt ved vaksinering. Det kan ikke være slik at man ikke gir sannferdig informasjon til befolkningen fordi man frykter en lavere oppslutning om vaksineringen. 

 

Et eksempel er hvordan man oppgir covidvaksinenenes effektivitet til å være ca 94-95% effektive. De aller fleste vil forstå dette som at 94-95 av 100 som blir vaksinert blir beskyttet og stopper smittespredning. Det faktiske forhold er at dette er helt feil og misvisende. Det refereres til en relativ risikoreduksjon, mens studiene til vaksineindustrien kun kan demonstrere knappe 1% reduksjon hvis man ser på den absolutte reduksjonen. Denne misvisende presentasjonen av de faktiske forhold gir befolkningen et feilaktig grunnlag for å ta avgjørelser i forhold til vaksinering. 

 

All vaksinering innebærer en risiko. Når det gjelder vaksinene mot Covid-19 er det egentlig ikke mulig å få et informert samtykke fordi vaksinene ennå ikke er endelig godkjente; sikkerhetsstudiene er fremdeles pågående, og vaksineprodusentene vil ikke kunne søke om endelig godkjenning før om 2 år. 

 

Man har derfor ennå ingen forutsetning for å kunne få en fullstendig oversikt over virkningene eller bivirkningene av vaksinene hverken på kort, mellomlang eller lang sikt. Vaksinene er av helt klar eksperimentell karakter. Dette plikter alle som formidler informasjon om vaksinene å opplyse eksplisitt om. Dette blir tilnærmet ikke gjort, denne informasjonen blir i realiteten forbigått og i realiteten tildekket.

 

Det foregår i dag en sterk promotering av vaksiner gjennom mediene, eller stadige påminnelser om å la seg vaksinere gjennom kampanjer eller meldinger på mobil fra våre myndigheter. Dette strider mot loven om informert samtykke der ingen behandling skal tilbys under press eller trussel om negative konsekvenser.  

 

Hvis man legger sammen den ensidige og mangelfulle informasjonen fra myndigheter, media og helsepersonell sammen med sensurering av de faktiske forhold som taler mot vaksinering, sterke intensiver til å ta vaksinene gjennom et sterkt sosialt press, utestengelser fra aktiviteter ved å ikke inneha et koronasertifikat og lokking med iskrem og lotterigevinster, fører dette til at befolkningen har blitt og blir fratatt et reelt grunnlag for å foreta et informert samtykke slik loven pålegger. I tillegg må dette kunne betegnes som lovstridig markedsføring av legemidler. 

 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har som formål å sørge for at befolkningen får beholde et fritt valg når det kommer til vaksinering. Det innebærer også at enhver som skal ta stilling til om de skal la seg vaksinere har rett på å få tilgang på balansert og korrekt informasjon når det gjelder risiko/nytteverdi ved vaksinering, og ved sykdommen. Her må det ikke utøves noen form for press, overtalelse eller skremsel.

 

Det råder store usikkerhetsmomenter rundt disse hasteutviklede, og hastegodkjente vaksinene som våre myndigheter nå anbefaler at mange skal ta. Disse usikkerhetene må man klare å formidle til befolkningen på en åpen og korrekt måte. Vi mener at det er for tidlig å gi noen generell anbefaling om vaksinering til store deler av befolkningen da det ennå ikke foreligger et godt nok kunnskapsgrunnlag for en slik anbefaling. Vi mener at våre myndigheter utviser en stor risikovillighet på befolkningens vegne som vi er redd kan kunne føre til et nytt stort tillitsbrudd hvis vaksinene viser seg å gi alvorlige straksbivirkninger og langtidsbivirkninger på mange mennesker. 

v6.jpg
v7.jpg

Skal vi lytte til Dag Bratlid?

 

Dag Bratlid er spesialist i barnesykdommer, tidligere professor fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og tidligere overlege i nyfødtmedisin ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. Han har en mastergrad i helseadministrasjon og er tilknyttet Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

 

Han uttaler følgende: «Den sterkeste generelle stimulering av immunapparatet får man av gjennomgåtte infeksjoner og smitte»

Selv om vaksine kan beskytte mot den sykdommen vaksinen er rettet mot, gir den en dårligere langtidsbeskyttelse enn gjennomgått sykdom. Covid-vaksinene har da heller ikke vist seg særlig effektive i forhold til andre vaksiner, for eksempel dem som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Den sterkeste generelle stimulering av immunapparatet får man av gjennomgåtte infeksjoner og smitte.
Les mer her: 

 

https://www.bt.no/.../eEan5M/dropp-koronavaksine-til-barn...

 

___________________________

Dansk professor og vaksineforsker advarer mot å vaksinere barn og unge! 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Christine Stabell Benn kommer med følgende uttalelser til Danske medier: "Det er godt for immuniteten at børn får corona"


»Hvis vi ser på det enkelte barn, så har vi fra Sundhedsstyrelsen traditionelt set ikke indført vacciner, med mindre det er ved sygdomme, som har en vis alvorlighed. Gudskelov er det sådan med covid-19, at det er en meget mild sygdom for børn og for de fleste asymptomatisk,«


sier hun og fortsetter:

»Så har vi ikke opfyldt det vigtigste kriterium for at vaccinere børn, nemlig at sygdommen har en vis alvorlighed. Dertil kommer kriterium nummer to – også et meget vigtigt kriterium for Sundhedsstyrelsen. Der skal være en klar dokumenteret gavn versus risiko ved at tage vaccinen. Og den situation er vi desværre ikke i endnu med hensyn til covid-19-vaccinerne,«

Videre forklarer hun at det i den studien som ble utført og støttet av Pfizer i The New England Journal er det en tabell på side 9 hvor det kommer klar fram at de unge mellom 12-15 år som fikk vaksinen hadde tre ganger så mange alvorlige bivirkninger sammenliknet med kontrollgruppen som ikke fikk vaksinen. 

Dette er en liten studie med kun litt over 2.200 personer, men det er det, som danner grunnlaget for at Danmark nå anbefaler at de unge vaksinerer seg.

 

Stabell Benn understreker at barn får bedre immunitet ved å gjennomgå en naturlig sykdom:


»Covid-19-vaccinerne indeholder kun en del af virussen – det, der kaldes spikeproteinet. Man danner antistoffer og immunitet mod spikeproteinet, men 80 procent af virussen er ude fra spikeproteinet. Når man møder hele virussen ved naturlig smitte, danner man også antistoffer mod hele virussen. Det giver kun immunitet på 20 procent af virussen, hvis man bliver vaccineret, over for 100 procent ved at have fået sygdommen naturligt.«

 

Dansk media spør: Kan man så konkludere, at det er bedre for et barn at få covid-19, end at få en vaccine mod sygdommen – i forhold til immunitet?
 

»Der er selvfølgelig en masse ubekendte faktorer i det, som vi snakker om nu. Og jeg kan komme til at tage fejl. Men jeg læner mig op ad, hvad vi ved om de andre coronavirusser, og hvad vi ved om immunsystemet.«
 

»Her ved vi, at det virus, vi møder som børn og ung, danner vi en bred immunitet imod. Når vi så møder den senere i livet, reager vores immunforsvar med et boost, og vi bliver ikke alvorligt syge, men får måske kun en forkølelse.«
 

»Det, jeg kunne ønske med corona, er, at det hurtigst muligt bliver gjort til sådan en børnesygdom. Det gør vi ved at lade børnene naturligt inficere, og det gør vi også ved, at der er et vis niveau af virus, der cirkulerer i samfundet. Så man får boostet sit immunforsvar en gang imellem, fordi så tror jeg ikke, den her sygdom kommer til at genere os mere,«

Christine Stabell Benn argumenterer også for, at det ikke er hensiktsmessig, at hele befolkningen bliver vaksinert, fordi hun mener, det er gunstig, at det sirkulerer en viss mengde virus, som gjør at de som er sunne raskt kan bli naturlig immune for dermed å bygge opp flokkimmunitet i befolkningen. 

ScreenHunter 651.png

Noen spørsmål som har dukket opp i forbindelse med utdeling av brosjyrer:  

 

1. Hvorfor deler dere ut brosjyrene? 

Vår brosjyre er ment som et bidrag til at befolkningen skal kunne ha et informert valg når det kommer til de nye vaksinene. For at et samtykke skal være informert må man også ha tilstrekkelig informasjon. Vi ser nå at våre myndigheter tillegger vaksinene flere egenskaper enn det de har, og nedtoner de faktiske usikre momentene som råder når det gjelder de nye vaksinene som er hasteutviklet, hastegodkjente og basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi.
Vår brosjyre er ment som en liten oppfordring til folk om å sette seg godt inn i slike faktiske forhold slik at man tar et informert valg i forhold til det å la seg vaksinere eller ikke. Vi vil opplyse om at det er mange usikre momenter ved de nye vaksinene mot COVID-19 som vi mener er viktig å orientere om.

 


2. Hva vil dere oppnå med å legge flyers i postkasser, og hvor og hvor mange er delt ut?

 

Når myndighetene nå oppfordrer til vaksinering, mener vi at det påhviler dem et stort ansvar å være svært korrekt i sin informasjonsformidling til befolkningen. 

Vi er bekymret for at ønsket om å oppnå høy vaksinasjonsdekning i befolkningen vil påvirke det som blir formidlet om vaksinene, - at kun de farlige aspektene ved sykdommen blir belyst og kun de positive sidene ved vaksinene kommer frem.

 

Det er på denne bakgrunnen at Foreningen for Fritt Vaksinevalg har trykket opp brosjyrer for å komme med informasjon som vi mener er relevante når det gjelder disse nye vaksinene. Vi har forsøkt å være faktabasert, og det finnes referanser til hver eneste uttalelse i brosjyren på våre hjemmesider. Vi har overhodet ikke noe ønske om å skremme, - kun informere.  

 

Det er våre medlemmer som deler ut våre brosjyrer, men vi oppfordrer til at de kun skal deles ut til de som selv har ønsket å motta denne informasjonen. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ikke legge i vilkårlige postkasser. 

 


3. Hva tenker dere om koronavaksinen?

 

Vaksinen må regnes som eksperimentell så lenge observasjonsstudiene fremdeles pågår og skal pågå i ytterligere 2 år før de blir endelig godkjent. Vaksinene er kun midlertidig godkjent, og man vet fremdeles sparsommelig om bivirkningene og ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene så lenge de bare er observert i noen få måneder. Vanligvis tar det mellom 8 -12 år å teste ut en ny vaksine.
I tillegg er disse vaksinen basert på en helt ny vaksineteknologi som aldri har vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker før. Det er viktig at befolkningen får korrekt informasjon og blir tilstrekkelig opplyst om disse forhold.

Det vi vet foreløpig er at de ikke kan hindre deg i å bli smittet, de hindrer ikke smittespredning, og studiene har heller ikke vist at de kan hindre at du blir alvorlig syk,- havner på sykehus eller dør.   

 


4. Hva er viktig å vurdere før man bestemmer seg for om man skal ta vaksine eller ikke?


Det er viktig å sette seg godt inn i informasjonen som følger med vaksinen. På dette grunnlaget må man vurdere om bivirkningene veier opp for farligheten av sykdommen for sitt eget vedkommende. Når det gjelder Covid-19 viser det seg at barn, ungdom og voksne opp til 70 år har svært liten risiko for et alvorlig sykdomsforløp hvis man ellers har god helse. Det er de eldre som kan blir rammet hardere av denne sykdommen, og da spesielt de med underliggende sykdommer. I tillegg også personer med kroniske sykdommer. 

Vi vet nå at en vaksine kun vil gi beskyttelse for den som blir vaksinert, da vaksinene ikke vil kunne hindre en i å bli smittet eller spre smitten videre. Studiene til vaksinene viser kun at vaksinene vil kunne bidra til å dempe symptomene hvis du blir smittet. Man vet heller ikke om de kan hindre et alvorlig sykdomsforløp eller død. Det er på dette grunnlaget enhver må ta stilling til hva slags nytte de vil kunne ha av å ta denne vaksinen. 

 

Sitat hentet fra Folkehelseinstituttet:  "I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sykdom, men det er foreløpig ikke publisert data som viser at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom eller mot smittespredning. Varighet av beskyttelse etter vaksinasjon er foreløpig ikke klarlagt."

 

 

5. Hvilke bivirkninger frykter dere?

 

Når det gjelder denne helt nye genbaserte vaksineteknologien så vil det ta flere år før vi kan få et riktig bilde av hva slags bivirkninger som kan opptre og hvor trygge vaksinene er. Her er det ting vi ikke engang vet at vi ikke vet. 
Vaksineringen i Norge begynte i slutten av desember 2020, men allerede nå har disse vaksinene gitt flere bivirkninger (se bildet under) inklusive dødsfall enn noen annen vaksine tilsammen gjennom flere tiår. 

 

Man kan ikke uttale seg eller estimere hva som kan bli langtidseffektene, men det vi frykter er allergier, autoimmune og nevrologiske sykdommer som vil dukke opp etter en lengre tid. Man har også sett noen alvorlige straksreaksjoner som anafylaktisk sjokk.

I USA ble det nylig gjort en større undersøkelse av bivirkninger fra Pfizer/BionTech vaksinen fra desember i fjor som viste at 2,8% av de som hadde fått vaksinen ble så syke at de måtte oppsøke lege og var ikke i stand til å jobbe eller utføre daglige aktiviteter rett etter vaksineringen. 

 

Våre helsemyndigheter hevder at vaksinene må regnes som trygge nok i det de blir godkjent av det Europeiske legemiddelverket, og mener at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

 

Dette er noe vi ikke kan si oss enige i da vi vet av erfaring når det gjelder andre vaksiner at bivirkninger kan opptre lang tid etter vaksinering. Spesielt gjelder dette nevrologiske lidelser som ofte blir kroniske livsvarige tilstander. Erfaringene fra svineinfluensaen viser at det kom inn meldinger om bivirkninger til Pasientskadenemnda mange år i etterkant fordi det tar tid før disse sykdommene manifesterer seg. 

 

Med vennlig hilsen

 

Faggruppen i 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg

image.png

Her følger en oversikt over referanser til uttalelser som blir gjort i brosjyren: 

En omfattende utredning fra tre medisinske eksperter om vaksinering av barn med mRNA vaksinen til Pfizer/BionTech. Denne vil ha gyldighet også for ungdom og også være relevant for de andre mRNA vaksinene. 

“Expert evidence regarding Comirnaty (Pfizer) COVID-19 mRNA Vaccine for children”

 

1. Covid-vaksinene er ikke ferdig testet! 

Vaksinene mot Covid-19 er ennå ikke ferdig uttestet og er ennå ikke endelig godkjente, de er kun autorisert for nødbruk. Det er knyttet stor usikkerhet til bivirkninger og effekt og vaksinen må betegnes som en eksperimentell vaksine. Den endelige godkjenning av studiene vil først være klare om flere år. Vaksinene er utviklet i rekordfart, kun noen måneder - der forskere vanligvis bruker mellom 8-12 år. 

Man vet derfor ingenting om langtidseffektene av disse vaksinene som er basert på en helt ny genteknologisk plattform som aldri tidligere har vært tatt i bruk på mennesker i noen større skala. 


I studiene som var grunnlaget for den betingede godkjenningen på mRNA-vaksinene ble deltagere fulgt opp cirka to måneder etter 2. dose, dvs en total observasjonsperiode på kun noen måneder innen vaksineprodusentene fikk innvilget nødgodkjenningen og dermed kunne starte opp storproduksjon og salg av sine vaksiner.  

Disse vaksinene er godkjente under en helt spesiell nødprosedyre som i utgangspunktet kun skal taes i bruk når det er et presserende behov for å administrere et legemiddel for å hindre en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

 

Vaksinene blir definert av det amerikanske legemiddelverket FDA som eksperimentelle, på sine hjemmesider står det i klartekst at vaksinene er å regne som "unapproved products" that are still "investigational", altså utestede produkter som fremdeles undersøkes.
Et produkt som er autorisert for nødbruk er definert som et eksperimentelt produkt. Vaksinene er derfor ikke godkjente i vanlig forstand, men kun via nødbetingelser som det sannsynligvis ikke lenger er grunnlag for å benytte seg av på bakgrunn av dagens smittesituasjon med svært få sykehusinnleggelser.  

 

Dette er vaksiner som fortsatt befinner seg i den kliniske utprøvingsfasen og har vist seg å komme med relativt høy risiko for alvorlige bivirkninger. De som tar vaksinene må derfor ansees å være deltakere i eksperimentelle medisinske studier. 

Vanligvis vil de som melder seg frivillig til slike eksperimentelle studier tenke seg grundig om, og det er ikke noe man gjør uten videre. Men idag blir store deler av befolkningen oppfordret til å la seg vaksinere uten at det blir opplyst om at de i praksis deltar i et eksperiment med et uprøvd medikament.  Dette er informasjon som det blir dårlig eller ikke i det hele tatt opplyst om fra myndighetenes side. 

 

Vaksinene må defineres som eksperimentelle av følgende årsaker: 

 

 • de har blitt hasteutviklet, dvs man utvikler de nye vaksinene i løpet av noen måneder. Dette er en prosess som vanligvis tar mange år.  
   

 • de har blitt godkjent via nødprosedyrer. Det kalles betinget godkjenning. Her godkjenner myndighetene en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves.
   

 • de aldri tidligere har vært brukt til massevaksinering av befolkningen. Slike vaksiner har kun vært godkjent til mindre vaksineforsøk hvor ingen foreløpig har blitt godkjent for allmenn bruk.
   

 • de er basert på en helt ny genteknologisk plattform hvor man har svært liten erfaring på bruk på mennesker
   

 • det foreligger foreløpig ingen erfaring eller kartlegging av langtidsvirkningene. Dette vil man først få oversikt og kjennskap til etter at en større gruppe mennesker har blitt vaksinert og etter at man har hatt en lengre observasjonstid på flere år.
  Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen. 

   

Les mer om denne nye vaksineteknologien i vår artikkel her.

2. En helt ny genbasert vaksineteknologi

Det er en helt annen teknologi enn de tradisjonelle vaksinene der man vanligvis benytter deler av, eller en svekket mikroorganisme som injiseres i kroppen. Denne nye vaksineteknologien har aldri tidligere vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker, hvilket betyr at man har et svært lite erfaringsgrunnlag, som bl.a. ikke gjør det mulig å komme med utsagn som at vaksinene er utprøvet, trygge eller effektive. Allikevel har man valgt å starte opp med massevaksinering, noe som må karakteriseres som en ekstremt risikovillig beslutning fra våre myndigheter. 

 

Vaksinene blir beskrevet som “genetiske vaksiner”. Det handler om å manipulere menneskets celler på en dyptgripende måte, og har et potensiale til å kunne medføre et 

ukjent omfang av ukontrollerbare bivirkninger. Man har hittil ikke hatt noen erfaring med denne type vaksiner til forebyggende bruk mot infeksjonssykdommer, og derfor har man heller ikke oversikt over det man ikke vet i forhold til virkningsmekanismene ved en slik helt ny teknologi. 

 

3. Vaksinene kan gi alvorlige bivirkninger

Vi vet per august 2021 at Legemiddelverket har et alvorlig etterslep med å behandle bivirkningsrapporter som har blitt meldt inn i forbindelse med Covid vaksinene. Av totalt 23 650 innrapporterte meldinger, så er det 9 474 meldinger, dvs 40% som man ennå ikke har rukket å vurdere. Dette er problematisk når vi står midt i en massevaksinering av befolkningen hvor mange har behov for tilgang på oppdaterte og korrekte data. Myndighetene har med dette gitt avkall på å ha en fortløpende oppdatert oversikt over bivirkningene ved å ikke sørge for tilstrekkelig kapasitet i et allerede mangelfullt system.

 

Nå er det 26 barn og ungdommer 0-19 blant de som er registrert med ALVORLIGE bivirkninger fra vaksine. Totalt er det nå 1333 alvorlige bivirkninger fra vaksine registrert blant de 0-59, altså de som svært sjelden får alvorlig Covid-19.
70% av alvorlige bivirkninger gjelder kvinner. 2 av 1000 unge kvinner rapporterer alvorlige bivirkninger, mens kun 2 av 1,3 millioner kvinner 0-39 har dødd av/med Covid-19 siden februar 2020.

Dette er kun de kortsiktige, umiddelbart registrerte bivirkningene. Det kommer stadig nye bekymringsmeldinger om mulige svært skadelige, potensielt dødelige, bivirkninger på lang sikt.

Siste tall om bivirkninger etter vaksinering: – Høye tall for de unge - les artikkel her

Noe man er svært bekymret for er alle meldingene som har blitt rapportert om tilstanden som kalle myokarditt (betennelse i hjertet) hos unge menn og gutter etter vaksinering.
Dette oppstår hos 1 av mellom 7000–9000 barn. Man vet ennå ikke i hvilken en slik betennelse kan gi varige skader. 

Det kommer en rekke advarsler og oppfordringer til umiddelbart å stoppe vaksineringen fra ledende medisinske eksperter.  Massevaksinering vil i stedet for å beskytte befolkningen, kunne lede til det motsatte. Den store bekymringen fra de medisinske ekspertene beror på bl.a. det forhold at antistoffer som vaksinene stimulerer til dannelsen av, i stedet for å beskytte mot infeksjon virker sykdomsforsterkende. Dette går under navnet: Antibody Depended Enhancement (ADE) som  er et fenomen hvor antistoffer i stedet for å beskytte mot infeksjon binder seg til viruset og hjelper det inn i cellene. 

 

Den pågående massevaksineringen kan således legge grunnlaget for svært alvorlige sykdomsforløp og død hos et stort antall av de vaksinerte.

 

I tillegg advares det mot at massevaksineringen vil drive frem muteringen og kan føre til utviklingen av mer aggressive mutanter, som vaksinene vil gi liten beskyttelse mot. 

 

Dyreeksperimentelle studier hvor man har forsøkt å utvikle vaksiner mot SARS-virus, resulterte i alvorlig sykdom og et stort antall døde forsøksdyr når de på nytt ble eksponert mot det viruset de tidligere var vaksinert mot. 

 

Å rulle ut full massevaksinering av befolkningen med en genbasert vaksine hvor erfaringsgrunnlaget er minimalt utgjør også en stor risiko.

I tillegg til dette knyttes det sterk bekymring til at vaksinene fører til  en ukontrollert produksjon av spike-proteiner som har vist seg å kunne spre seg rundt i hele organismen og ikke forbli rundt injeksjonsstedet, slik man først antok. Disse spike-proteinene viser seg å være sykdomsfremkallende, i det de forbinder seg til cellene i åreveggen eller føres til ulike organer i kroppen og forårsaker ørsmå blodpropper og inflammasjon med organskade til følge. Spørsmålet om vaksinenes virkning i forhold til kreftutvikling, autoimmune sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, inklusive demens, og infertilitet er helt uavklart, men det begynner å fortette seg svært bekymringsfulle konturer. Vaksinenes virkning på barn og unges utvikling og helse har man ikke kjennskap til. 

 

Covid-vaksinene som har vært på markedet under ett år, har gitt flere bivirkninger inklusiv død enn det samlede antall bivirkninger fra alle tidligere vaksiner til sammen. Vi har ennå ikke noen reell oversikt over kortidsbivirkningene, men det man har sett er et stort antall blodpropper i de små karene, som over tid kan lede til komplikasjoner, bl.a. i lunger, hjerte og hjerne. Videre er den kliniske erfaring at latente virusinfeksjoner og andre sykdommer reaktiveres.  Bivirkninger på mellom- og lang sikt vil komme i tillegg. 

4. Hvorfor vaksinere ungdom når det ikke er nødvendig?

 

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider:
 

"Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn"

Videre står det: "Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

 

Få barn blir alvorlig syke

Tall fra Norge viser at 0,4 % av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er 2 døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose."

 

Denne grafen fra Folkehelseinstituttet viser veldig tydelig hvilke aldersgrupper som er mest utsatt for å dø av Covid. Unge personer blir svært sjeldent alvorlig syke, og død forekommer ekstremt sjeldent. De unge som risikerer å dø, har som regel en svekket helse med underlilggende sykdom hvor diabetes gir en spesielt økt risiko. 

følge Legemiddelverkets rapport over meldte bivirkninger av koronavaksine pr. 24.08.21, lenke: bivirkningsrapport har det blitt meldt om 26 tilfeller av alvorlige bivirkninger blant vaksinerte i alderen 0-19 år.
Dette tallet vil øke betraktelig når man nå setter i gang storstilt vaksinering av barna. Hvor mange av de bivirkningene som blir betegnet som alvorlige ender med død eller livsvarig skade? - det vil kun tiden vise. 

Samtidig skriver FHI at det er registrert to koronadødsfall fra aldersgruppen 0-19 år. Det gies ingen opplysninger om deres helsetilstand, om de f.eks. allerede led av alvorlige eller livstruende underliggende sykdommer, noe som er en viktig opplysning for at man bedre skal forstå farligheten av sykdommen for denne aldersgruppen. 
 

Simon Friis Larsen (KrF) uttaler følgende til Tv2 nyheter

– Hvis det er slik at barnet skal vaksineres for å beskytte voksne mot å bli syke, så er det de voksnes helse vi tenker på, og ikke hva som er barnas beste.

Han viser til en studie gjort av israelske forskere som viste at tidligere koronasmittede kunne være bedre beskyttet mot Delta-varianten enn Pfizer-vaksinerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foregår for tiden mye forskning på det som kalles "long-covid" hos barn, men det er foreløpig lite forskning som kan fastslå at dette er et stort problem. 

Vi siterer her fra en artikkel fra Aftenposten som ble postet 1. sept 2021, skrevet av 
Henrik Vogt, lege og postdoktor, Senter for medisinsk etikk, UiO

Ketil Størdal, Barnelege Oslo, universitetssykehus og professor, Universitetet i Oslo

Pål Surén, Forsker og barnelege, Folkehelseinstituttet

"Hvor redde skal foreldre være for «long covid»?"
 

"Til sammen viser studiene at post-covid-plager er sjeldnere hos barn og unge enn hos voksne, og at de kommer seg raskere."


"Hvis store deler av barnebefolkningen i Norge får viruset, kan det bli flere tusen barn som opplever symptomer i uker i etterkant. Men dette er et mindretall, og symptomene blir bedre med tiden. Det er også sentralt at kun en liten andel av dem som opplever post-covid-symptomer, kan forventes å ha store funksjonstap.

 

Det er både faglig lite holdbart og etisk betenkelig når forskere, leger og journalister skaper skremmebilder om «long covid» hos barn.

 

Den siste tiden har flere forskere, leger og andre aktører skapt skremmebilder om post-covid-syndrom hos barn. Det vil si vedvarende symptomer som utmattelse, hodepine, tungpust, smerter, vondt i halsen og også nedsatt luktesans i etterkant av covid-19-infeksjonen. Dette kalles ofte «long covid».
 

Den største og viktigste studien er britisk og ble nylig publisert i tidsskriftet Lancet Child and Adolescent Health.

Den undersøkte 1734 barn i to aldersgrupper (5-11 år og 12–17 år).

77 av barna (4,4 prosent) hadde symptomer etter 28 dager, og bare 25 (1,8 prosent) hadde ett eller flere symptomer etter 56 dager.

98,2 prosent hadde altså da ingen symptomer, og flere ble bedre etter som tiden gikk. Symptomene var vanligere blant de eldre barna enn de yngre.

Alt i alt virker det medisinsk lite hensiktsmessig og etisk betenkelig å spre frykt om «long covid» hos barn.


5. Ikke ta en vaksine fordi "alle andre" gjør det!

 

Befolkningen blir oppfordret til å delta i en “dugnad”. Men hvis noen opplever å bli alvorlig skadet av å delta på “dugnaden” må de regne med å blir stående alene og bære følgene selv og ikke kunne påregne erstatning fra myndighetene.

 

Pasientskadenemda har foreløpig utbetalt 365 millioner kroner i skadeerstatninger, og kun 1 av 5 har fått medhold i sine saker

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) hadde bl.a. erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da har NPE mottatt 801 søknader fra mennesker som har opplevd seg alvorlig og varig skadet.  Men det er kun 1 av 5 som har fått medhold i sine saker. Ti år med erstatninger etter vaksine mot svineinfluensa Til tross for så mange avslag har NPE likevel utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.

Loven slår fast at staten har såkalt objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av anbefalte vaksiner. Det vil si ansvar selv om staten ikke har gjort noe galt. Dette står i smittevernloven og pasientskadeloven.

«Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlig». Smittevernloven §8-2.

 

I vaksinesaker må skadelidte først føre bevis for at han eller hun har tatt en anbefalt eller påbudt vaksine, og at vaksinen i seg selv eller sammen med andre årsaksfaktorer kan forklare den inntrufne skaden.

Ved alle typer helseskader etter vaksinering er det statlige myndigheter som påtar seg ansvaret på vegne av industrien via NPE. Det kan i og for seg være en god ordning at myndighetene trer inn og at enkeltindividet ikke må sloss med en mektig industri i rettssystemet for å vinne frem med sin sak.
Da ville sannsynligvis svært få oppnådd erstatning og oppslutningen om vaksineprogrammene ville sannsynligvis ha blitt svekket. 

Slik fungerer mulighetene for å søke erstatning for vaksineskader i Norge:

Ved mistanke om at alvorlige og uventede symptomer skyldes vaksinasjon skal dette meldes til Folkehelseinstituttet via helsepersonell eller privat via nettskjema til Legemiddelverket.

 

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon, har plikt til å melde dette så snart det blir kjent for helsepersonellet. Meldeplikt i henhold til legemiddelforskriften § 11-7 er ivaretatt ved innsendelse av melding til Folkehelseinstituttet. 

Alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon havner i samme database 

som overvåkes av Statens legemiddelverk i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Hver enkelt melding Folkehelseinstituttet mottar blir gjennomgått i en faggruppe som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen.

 

Man må dokumentere årsak-virkning, det vil si at det er sannsynlighetsovervekt (“mest sannsynlig”) for at vaksinen medførte skaden. 

 

NPE er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. De behandler erstatningskrav som følge av skader etter vaksinasjon. Det er litt ulike regler som gjelder for vaksiner som tas frivillig og for vaksiner som anbefales i et vaksinasjonsprogram. Etter avtale med Legemiddelforsikringsordningen behandler NPE også saker etter produktansvarslovens regler om legemiddelansvar i produktansvarslovens kapittel 3.1. Det foreligger per nå ingen publiserte avgjørelser om krav om erstatning for vaksineskader etter reglene om legemiddelansvar.

 

Hvis du ikke får medhold hos NPE kan vedtaket ankes til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig klagenemnd som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Hvis man ikke får medhold hos Pasientskadenemnda, må man ta saken videre i det ordinære rettssystemet, i form av et søksmål mot Pasientskadenemnda - altså indirekte staten og ikke vaksineindustrien. Det skal sterk bevisførsel til for å nå frem hos Pasientskadenemnda
.

ScreenHunter 636.png
241520662_387778922964277_2119229034749739789_n.jpg

Artikler og medieoppslag om vaksinering av unge: 
 

Hvis du velger å vaksinere deg vil man stå dårligere rustet til å takle alle fremtidige varianter av viruset. Virus muterer og endrer seg raskt derfor vil de vaksinene som settes i dag kanskje ikke lenger ha noen effekt i nær fremtid. Faksimile hentet fra artikkel i Nettavisen: "Bukholm om potensielt dårlige utsikter for fremtidige virusvarianter: - En mulighet"

«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.

Fra før av vet man nemlig at å bli utsatt for koronaviruset ved en naturlig infeksjon, vil sørge for en enda bredere immunitet - og spesielt i yngre alder, da immunapparatet er under utvikling.

- Men om man nå de første årene blir nødt til å fortsette med gjentatte vaksine-oppdateringer, 

 

 

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er ekstremt lav det bekrefter en ny analyse av infeksjonsdata over covid-19.
Det skriver Engelske BBC: "Covid: Children's extremely low risk confirmed by study"

 

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

 

 

 

 

 

Forskere fra University College London og universitetene i York, Bristol og Liverpool sier at studiene av barn er de mest omfattende hittil for noe land i verden. De sjekket Englands folkehelsedata og fant de fleste av de unge som hadde dødd av Covid-19 hadde underliggende helsemessige forhold: Rundt 15 hadde livsbegrensende eller underliggende tilstander, inkludert 13 som lever med komplekse nevrohemminger.

Seks hadde ingen underliggende forhold registrert de siste fem årene – selv om forskere advarer om noen sykdommer kan ha blitt oversett. Ytterligere 36 barn hadde en positiv covid-test på tidspunktet for deres død, men døde av andre årsaker, antyder analysen. Forskerne anslår at 25 dødsfall i en befolkning på rundt 12 millioner barn i England gir en bred, samlet dødelighet på 2 per million barn, i tillegg vet vi at disse barna hadde underliggende sykdommer.

Fra en annen artikkel: "Scientists not backing Covid jabs for 12 to 15-year-olds"

"The UK's vaccine advisory body has refused to give the green light to vaccinating healthy children aged 12-15 years on health grounds alone. The JCVI said children were at such a low risk from the virus that jabs would offer only a marginal benefit."

Det rådgivende organet for vaksinasjon i England har nektet å gi grønt lys for vaksinering av friske barn mellom 12-15 år med begrunnelse i helse. De sier at barn har såpass lav risiko for å bli skadet av covid at vaksinering kun kan gi en marginal positiv effekt. 

Norske myndigheter har tydeligvis kommet frem til en annen konklusjon, og regjeringen har valgt 
å lene seg på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder vaksinering av barn og unge. Anbefalingene blir begrunnet i følgende rapporter som instituttet har utarbeidet: 

FHI's info-side: 12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon

Rapport i PDF her

FHI's info-side: 16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon 

Rapport i PDF her

Oppdatert anbefaling her

                                       ---------------------------------------------------

Åtte til tolv uker mellom dosene

16- og 17-åringene vil få tilbud om to vaksinedoser, slik den voksne befolkningen får. Planen er at det skal være åtte til tolv uker mellom de to dosene.

Regjeringen oppgir to grunner til tidsintervallet.
For det første er det fortsatt noe begrenset kunnskap om den sjeldne, men alvorlige bivirkningen med hjertebetennelse, myokarditt, etter vaksinasjonen. Dette er imidlertid først og fremst rapportert etter andre vaksinedose.

– Før vi gir ungdom i Norge andre vaksinedose, ønsker vi enda mer kunnskap om risiko og sykdomsforløp som følge av bivirkningene med hjertebetennelse. Det vil vi få i løpet av de neste månedene, sier Høie.
 

Sakset fra en artikkel i nettavisen: "16-17-åringer får tilbud om koronavaksine"

                                    ---------------------------------------------------

 

Hentet fra Norsk Helseinformatikk (NHI): Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.
Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt. 

Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet.


Hjertemuskelbetennelse er ingen hyppig sykdom, men milde varianter blir ikke alltid oppdaget og er sannsynligvis hyppigere enn tidligere antatt. Nøyaktige opplysninger om forekomsten mangler av den grunn. Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom.

 

                                       --------------------------------------------------


I en siste rapport fra helsemyndighetene i en provins i Canada varsles det om mer enn 100 ungdommer i Ontario som ble innlagt på sykehus etter vaksine-relaterte hjerteproblemer.

"While PHO initially worked with reports of 314 such incidents, upon further investigation they narrowed that number down to just over 200. There have in total been 202 emergency room visits across all age groups for such issues following vaccination, with 146 leading to hospitalization. Three of these have led to ICU admission.​"

"More than 100 Ontario youth sent to hospital for vaccine-related heart problems"

                                   --------------------------------------------------

Per 7. september 2021 er det meldt om:
 

  - 119 tilfeller av perikarditt og
  - 49 tilfeller av myokarditt


etter bruk av mRNA-vaksinene til BioNTech/Pfizer og Moderna.

                                     ------------------------------------------------


Fra artikkel på NRK: "Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen"
 

"– Det var en skummel beskjed å få. Hjertet er veldig skjørt og man har jo bare ett hjerte, så det er klart at jeg ble redd, sier Theodor Huseby Grønnerød.

Torsdag ble 20-åringen skrevet ut av sykehuset etter fire dager på observasjon. Hjerterytmen ble overvåket døgnet rundt da han var innlagt.
 

Grønnerød merket at noe ikke stemte to dager etter at han fikk andre vaksinedose.
 

– Jeg våknet midt på natten med sterke smerter i brystet – det var veldig, veldig vondt. Det gjorde vondt hver gang hjertet pumpa. Kort tid etter ble han kjørt til legevakten. Han beskriver de første timene som smertefulle.
 

– Det gjorde så vondt at jeg spydde kjempe mye. Jeg hadde også sterke smerter i tennene.

20-åringen ble sendt videre med ambulanse til Sykehuset Østfold. Der fikk han beskjed om at han hadde fått myokarditt som bivirkning av koronavaksinen.

Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen. I dette tilfellet ble det forårsaket av immunreaksjoner"

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, Nezar Raouf, mener prognosene er gode.

– Akutt går det veldig bra med dem. De får behandling, så drar de hjem. Men langtidseffekt etter hjerte- og muskelbetennelse som følge av vaksinen har vi ikke god nok data om enda, men prognosen er bra.

 

Grønnerød ble utskrevet da symptomene forsvant. Men han har fått beskjed om å holde seg i ro i tre måneder.

                                                

                                           --------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny studie fra Universitetet i California viser at for gutter i tenårene er risikoen større ved å ta vaksinene enn å gjennomgå korona-sykdom; det er 6 ganger mer sannsynlig å lide av hjerteproblemer fra vaksinen enn å bli innlagt på sykehus med Covid.

"A new study from University of California found that teenage boys are more at risk from vaccines than covid; 6 times more likely to suffer from heart problems from the vaccine than be hospitalized from Covid." Les mer her.

(Det skal sies at studien ennå ikke er fagfellevurdert og kan ha svakheter i studiedesignet da den baserer seg på innrapporteringer til det amerikanske meldesystemet VAERS hvor årsakssammenheng ikke blir evaluert)

                                 ---------------------------------------------

En uavhengig ekspertkomitee i England; Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) har gjort en evaluering av ulemper kontra fordeler av å vaksinere barn mellom 12-15 år. Deres konklusjon var at de ikke anbefalte vaksinering av denne aldergruppen da de fant for store usikkerheter i forhold til bivirkninger for denne gruppen som sjelden opplever et alvorlig sykdomsforløp av Covid-19. 
 

"JCVI statement on COVID-19 vaccination of children aged 12 to 15 years:

3 September 2021"

"The extent of any indirect benefits is highly uncertain given our current understanding of the impact of vaccination on transmission in the short and medium term.

Understanding of the current and future role of schools on wider transmission, due to the previous use of non-pharmaceutical interventions, increases this uncertainty about the potential impact of vaccination.

On 26 August, 1 September and 2 September 2021, JCVI met, in collaboration with experts from overseas, to review updated evidence relating to the epidemiology of COVID-19 in the UK and safety data related to myocarditis following COVID-19 vaccination in the UK, US and Canada.

 

There is increasingly robust evidence of an association between vaccination with mRNA COVID-19 vaccines and myocarditis. This is a very rare adverse event. Available data from the US and Canada indicate the reporting rate of myocarditis is higher following a second dose of mRNA vaccine, compared with the first dose. No association with prior SARS-CoV2 infection and myocarditis following vaccination has been identified.

The available data indicate that the clinical manifestations of myocarditis following vaccination are typically self-limiting and resolves within a short time. However, the clinical picture is atypical and the medium to long-term (months to years) prognosis, including the possibility of persistence of tissue damage resulting from inflammation, is currently uncertain as sufficient follow-up time has not yet occurred."

241511376_10220469468351697_1395321946972725573_n.jpg
_119318733_children_covid19-nc.png
c-heart.jpg
bottom of page