top of page

Vi spurte 3 spørsmål om partienes holdning til tvangsvaksinering og finansiering av uavhengig forskning på vaksiner.

Spørsmål 1: Hvordan stiller partiet og ungdomspartiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?
 

Spørsmål 2: Hvis dere kan tenke dere å støtte et forslag om tvangsvaksinering, hvilke sanksjoner anser dere for aktuelle å  ta i bruk overfor dem som ikke ønsker vaksinering for seg eller sine barn, eller ønsker å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet full ut?

 

Spørsmål 3: Kan deres parti være villig til å sette av midler til uavhengig forskning på sikkerhet og biologiske langtidseffekter av vaksiner sett i lys av de store milliardoverføringene fra Norge til GAVI?

 

Litt bakgrunn: 
 

Vi har de siste årene opplevd et økt fokus på det å vaksinere. WHO har vært pådriver når det gjelder å strømlinjeforme vaksinepolitikken til alle verdens land. Forslag om å innføre tvangsvaksinering har dukket opp på den politiske agendaen de siste par årene.

 

Vi er en forening som heter “Foreningen for fritt Vaksinevalg” og har som formål at borgerne skal få beholde sin rett til fritt å få velge om de ønsker å la seg vaksinerer eller ikke på vegne av seg selv og sine barn. Vi mener dette er en grunnleggende rettighet i et demokrati.
 

Flere land har nå startet opp ulike former for tvang i form av sanksjoner, utestengelser og bøter. Australia har bl.a. innført økonomisk straff av de foreldrene som velger å ikke følge barnevaksinasjonsprogrammet til punkt og prikke. I Sverige ble det senest for noen måneder siden fremmet et forslag om tvangsvaksinering av barn. Dette forslag ble avslått på alle punkter. Frankrikes statsminister har nettopp annonsert at han ønsker å starte opp med tvangsvaksinering fra 2018.
Den Italienske regjeringen innførte nylig en meget streng lovgivning i forhold til vaksinering av barn, de foreldrene som ikke aksepterer at barnet deres skal ha 12 ulike vaksiner innen de starter i skolen, risikerer å få store bøter i størrelsesorden 70 000 - 80 000 norske kroner, og mistenkeliggjøring i forhold til omsorgsevne.

 

Dette har vekket folks rettferdighetssans i forhold til basale individuelle menneskerettigheter og det holdes derfor for tiden store demonstrasjoner over hele landet i protest. Den 17. Juni var det f.eks. over 15 000 demonstranter i Romas gater. Tilsvarende bevegelser og aksjoner er under raskt utvikling i mange europeiske land og en internasjonal organisert bevegelse har tatt form for å kjempe mot en totalitær samfunnsutvikling.

Status for spørsmålet om tvangsvaksinering i Norge

 

- All vaksinering i Norge er p.t. et tilbud fra staten og individet står fritt til å ta i mot dette tilbudet eller ikke.
 

- Arbeiderpartiet fattet et landsmøtevedtak i 2015 om å innføre tvungen vaksinering av barnevaksinasjonsprogrammet, i første omgang som et prøveprosjekt i Oslo.
 

- Stortinget vedtok 12. juni i år å frata den forelderen som ikke ønsker vaksinering retten til samtykke på vegne av sine barn.
 


Grunnleggende prinsipper i en moderne rettsstat.

 

*  En av de grunnleggende verdier i våre vestlige kulturer er respekten for individets autonomi, råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til.
 

*  Individet har informert samtykke i medisinsk behandling. Det innebærer retten til fullgod informasjon om fordeler og risiko ved medisinsk behandling noe som også omfatter inntak av legemidler - vaksiner er et legemiddel. Den enkelte skal stå fritt til å akseptere den tilbudte behandlingen eller ikke, uten å bli presset eller overtalt eller bli utsatt for sanksjoner eller straff for det valget man tar.
 

*  Familien som enhet skal beskyttes, og foreldrene skal i fellesskap ta avgjørelser på vegne av sine barn, være seg helse, religion, utdannelse eller andre valg som har innflytelse på barnets fremtid.
 

*  Gjennomskinnelighet i forvaltningen, og etterleve kravet om å unngå inhabilitet.
 

*  Individet skal i henhold i menneskerettighetene verdsettes for sin egenverdi og ikke hvilken nytteverdi det har for samfunnet. Det er ikke akseptabelt at noens sikkerhet må “ofres” fordi man mener vaksinen virker positivt for de fleste. Alle skal respekteres for sin egenverd.
 

*  Grunnlaget for vaksinepolitikken er basert på et tillitsforhold mellom borgerne og statlige myndigheter. Vaksiner skiller seg også fra annen medisinsk intervensjon ved at de gis til i utgangspunktet helt friske barn for å forebygge noe som de kanskje aldri kommer til å eksponeres for, og aldri vil bli alvorlig syke av. Det hviler derfor et ekstra tungt ansvar på politikere, myndigheter og leger å sikre at det vitenskapelige grunnlaget de hevder å basere seg på, følger de høyeste vitenskapelige standarder, og at kunnskapshullene ikke minst rundt vaksinenes sikkerhet og toksikologiske forhold, blir gjort gjenstand for uavhengig forskning.

Litt bakgrunn for spørsmål nr. 3:
Norske myndigheter har valgt gjennom en årrekke å være blant de største bilaterale givere til den internasjonale vaksinealliansen GAVI. Det er snakk om at man har forpliktet seg til et beløp på nærmere 15 milliarder kroner i tidsperioden år 2000 - 2020. Det private GAVI-stiftelsen som faller utenfor internasjonal demokratisk kontroll, har bl.a. på grunn av  sin finansielle styrke en avgjørende innflytelse på utformingen av den globale vaksinepolitikken.
Det er mange som har stilt kritiske spørsmål til om det er riktig å gi milliardbeløp til en privat organisasjon som forvaltes av en håndfull personer hvor også vaksineindustrien er delaktige i beslutningsprosessene som berører store deler av jordens barn.


Det foreligger flere uavhengige kritiske rapporter om GAVIs virksomhet:
 

Global Policy Forum er et uavhengig organ som overvåker prosjekter igangsatt av FN og gransker global politikk. De fremmer ansvar og medborgeres deltakelse i beslutninger om fred og sikkerhet, sosial rettferdighet og folkerett. De har uttalt sterk bekymring for hvordan alliansen GAVI blir driftet:  “These conditions have resulted in extensive private, for-profit influence over global health activities and have blurred boundaries between public and private spheres, representing a grave threat to democratic global health governance and scientific independence.”

 

(https://www.globalpolicy.org/home/270-general/52947-us-philanthrocapitalism-and-the-global-health-agenda-the-rockefeller-and-gates-foundations-past-and-present.html)

 

De har også skrevet rapporten: “Philanthropic Power and Development - Who shapes the agenda?”   “So far, there has been a fairly willing belief among governments and international organizations in the positive role of philanthropy in global development. But in light of experiences in the areas of health, food, nutrition and agriculture, which are discussed in this working paper, a thorough assessment of the impacts and side effects of philanthropic engagement is necessary.

 

(https://www.globalpolicy.org/component/content/article/270-general/52829-philanthropic-power-and-development-who-shapes-the-agenda.html)

 

Global Justice, en annen uavhengig organisasjon har også lenge kritisert graden av innflytelse de farmasøytiske selskapene har i utformingen av helsespørsmål hos GAVI.

De har skrevet rapporten med navn “Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good?”  Det er en organisasjon som jobber for alternativer til den globale agendaen som settes av gigantselskaper som i stor grad styrer verden.

http://www.globaljustice.org.uk/resources/gated-development-gates-foundation-always-force-good

 

Riksrevisjonen har også fremmet kritikk mot alliansen ved flere anledninger for dårlig styring med pengebruk, liten transparens i administrasjonen rundt overføringer av store pengebeløp.I tillegg er det dårlig oppfølging og faktisk evaluering av de massevaksinasjonene som blir satt i gang. Nå senest for noen uker siden blir alliansen omtalt i Aftenposten, der det fremkommer at:

“Regjeringen har gitt flere milliarder kroner til den globale vaksinealliansen Gavi. Korrespondanse knyttet til rapportering, utbetalinger, oppfølging, evalueringer og referater har manglet i UDs arkiver.”


Her synes  en rekke krav til  ansvarlig økonomisk styring og kravet til offentlig transparens å være satt til side. Videre står det:
 

“Det er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn at du som borger skal vite hvordan skattepengene dine blir brukt og hva staten holder på med. Stortinget har bestemt at vi som hovedregel har rett til å lese saksdokumenter om arbeidet som gjøres i offentlig sektor.”  

https://www.aftenposten.no/norge/Sentrale-dokumenter-om-norske-bistandsmilliarder-skjult-for-offentligheten-i-UD-618316b.html

 

Indiske helsemyndigheter trekker seg fra samarbeidet med GAVI: Nå har helsemyndighetene i land som India besluttet å trekke sitt samarbeide med GAVI da de mener industrien har fått for stor innflytelse over organisasjonen.

“Influence on vaccination strategy - There were questions about the Gates Foundation’s ties with pharmaceutical companies and the possible influence this may have on the country’s vaccination strategy.”  

(http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/57028697.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

 

Vaksiner kan gi alvorlige bivirkninger. Det er mange uavklarte spørsmål i hvilken grad vaksiner kan bidra til de mange helseproblemer barn har i dag, som; lærevansker, ADHD, astma, diabetes, allergier, revmatoid artritt og andre autoimmune sykdommer.

Det foreligger en rekke alvorlig kunnskapshull på vaksineområdet, bl.a finnes det omtrent ingen studier av langtidseffekter av vaksiner, eller vitenskapelige kliniske legemiddelutprøvinger av vaksiner hvor man etterlever kravene til et ekte placebo. Det er nesten ikke foretatt studier for å se på effekt og trygghet hvor man sammenligner vaksinerte mot uvaksinerte barn. Det er en rekke toksikologiske og immunologiske ubesvarte spørsmål. Flere ledende eksperter etterlyser langt større forskningsinnsats på f.eks. aluminiums alvorlige virkninger på nerveceller og nervevev.
Vi mener det er svært uheldig for den demokratiske prosessen at den norske stat så ensidig støtter opp om multimilliardær Bill Gates sitt initiativ med tanke på hans sterke bånd til industrien. Mange har kritisert GAVI for å ha et ensidig fokus på å søke teknologiske løsninger på de store helseutfordringer. Denne kritikken er problematisert fra en rekke hold. Således kritiserer ansatte i WHO GAVI for å kvele mangfoldet i helseforskningen.  

                                                       Spørsmål 1:
Hvordan stiller partiet og ungdomspartiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

Ap: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men partiet vedtok på sitt landsstyremøte i 2015 å innføre tvangsvaksinering som en prøveordning i Oslo. Det går ut på at alle vaksinene i barnevaksinasjonosprogrammet fra 0 - 16 år blir obligatoriske.  Informasjon hentet fra artikkel i Aftenposten https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yg9J/Ap-vil-teste-vaksinepabud-i-Oslo

 

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av.

Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

SV: Vi har fått følgende svar:"Vi har på nåværende tidspunkt ikke vedtatt at vi er for tvangsvaksinering av barn da vi pr. dags dato ønsker og fortsette dagens ordning der det oppfordres til å vaksinere sin egne barn.

 

På generell basis er vi opptatte av at det skal være en rettferdig tilgang på vaksiner og medisiner til hele verdens befolkning, og vi ser også med bekymring på at antibiotikaresistens blir langt mer utbredt på ellers i verden men også her i Norge. Derfor ønsker vi at Norge skal ta en ledende rolle internasjonalt i arbeidet mot antibiotikaresistens samt arbeide for at også fattige land skal ha tilgang på livsviktige medisiner vi i Norge tar for gitt."

U
tover dette blir det dessverre vanskelig for meg og svare noe mer konkret på spørsmålene dine da vi ikke har noen vedtak på emnet, men innspillene deres tas med videre!"


 

KrF: Vi har fått følgende svar: "KrF har ikke drøftet spørsmålet om tvangsvaksinering i detalj foreløpig, men i utgangspunktet er vi av den oppfatning at dagens ordning for barnevaksinasjonsprogrammet fungerer tilfredsstillende. KrF tror at god informasjon om fordelene ved vaksiner og den helsegevinsten det har at mange slutter opp om programmet er velegnet til å skape forståelse hos foreldre slik at en tilstrekkelig andel takker ja til vaksinene for å opprettholde flokkimmunitet mot sykdommene vi vaksinerer mot. Det er også mer hensiktsmessig fordi det stimulerer til å opprettholde kunnskap i befolkningen om vaksiners funksjon og hvordan det beskytter oss mot en rekke ulike sykdommer."

 

Samtidig har vi notert oss at nestleder Olaug Vervik Bollestad vil se på muligheten for obligatorisk vaksinering. Hun sier det er et stort problem at redselen for bivirkninger av vaksiner er større enn redselen for sykdommen vaksinen skal beskytte mot. Hun uttaler dette i en artikkel i Aftenposten for to år siden: 

 

- "Vi har nesten klart å utrydde meslinger i Norge. Vi reiser mye mer enn før, og har fått mange nye landsmenn uten vaksine. Derfor er faren stor for at dette skal blusse opp igjen i Norge etter utbrudd i USA og flere andre steder. Derfor skulle man kanskje sett på om dette bør være obligatorisk", sier Bollestad i en artikkel i Aftenposten fra 2015.

Stortingskandidat Tore Storehaug refererer til denne uttalelsen når vi etterspør partiets holdning til tvangsvaksinering.
https://www.aftenposten.no/norge/i/rL9BA/Skyter-ned-forslag-om-vaksinepabud    

 

MDG: Vi har fått følgende svar: "Miljøpartiet De Grønne er ikke for «tvangsvaksinering», eller å gjøre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. Dette kan virke mot sin hensikt og føre til motvilje mot en viktig hjørnestein i den norske folkehelsa. Vi ønsker neste periode å prioritere midler til vaksinasjon, og det er naturlig at noen av disse midlene går til opplysningsarbeid o.l."

VenstreVi har fått følgende svar: "Venstre mener vaksinering er en helt essensiell del av kampen for barns gode helse. I 1900 var hvert femte dødsfall i Norge forårsaket av tuberkulose – nå er det nesten null, takket være vaksinasjon, bedre helse og andre medisiner. Venstre er ikke for tvangsvaksinering, men om vaksinasjonsgraden blir så lav at det ikke lenger er gruppe-immunitet må et slikt tiltak vurderes. I 2000 erklærte USA at de var fri for meslinger, men landet har opplevd flere utbrudd av meslinger de siste årene fordi folk nekter å vaksinere barna sine. Fordi det ofte vil være noen få barn som ikke tåler ulike vaksiner er det viktig alle de andre barna vaksinerer seg, slik at det oppnås gruppe-immunitet – og det er foreldre som må sørge for at barna blir vaksinert. Om man nekter vaksinasjon setter man sine egne og andres barn i fare.

Her er en rapport fra folkehelseinstituttet om et mesling-utbrudd på Nesodden:

«I løpet av 1. kvartal 1997 ble det registrert i alt 82 tilfeller i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.»"

Rødt: Vi har fått følgende svar: "Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette."

Pensjonistpartiet: "Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling."

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Både Liberalistene og Liberalistisk Ungdom ønsker ikke å tillate tvangsvaksinering. Å bruke voldsmidler mot mennesker på bakgrunn av kollektivistiske argumenter (såkalt fellesskapets beste) bryter med individets iboende verdi og selvråderett. Om noen skulle være bekymret over kontakt med ikke-vaksinerte får de finne fredelige løsninger for å unngå dette, ikke rettsvesen og politi."

 

Liberalistisk ungdomsparti:  Vi har fått følgende svar:"Vi er motstander av tvang mot fredelige mennesker, og er derfor imot tvangsvaksinering."

 

Alliansen: Vi har fått følgende svar:"Vi fra Alliansen er helt imot tvangsvaksinering".

Norgespartiet: Vi har fått følgende svar: "Vi forbinder denne type tvang med fascistiske og totalitære regimer. Når det gjelder vaksiner mener vi at dette må avgjøres av den det gjelder. Dette kan ikke slik vi ser det avgjøres ved direkte folkeavstemning - da andre ikke kan bestemme i slike saker over andre."

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: "PDK er generelt imot at staten skal tre regler ned over hovudet på sine innbyggere. Foreldreretten der foreldrene må gje samtykke i ulike spørsmål meiner vi er svært viktig. Vi ser eit samfunn der foreldrene gjennom lovverket blir meir og meir umyndiggjort overfor sine barn. Vi ser det bl.a. i Barnevernet og no også i livssynsvalg. Foreldre skal ikkje ha lov til å påverke sine barn. Dette vil PDK reversere."

 

Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: "Piratpartiet (PIR) er i utgangspunktet mot statlig tvang, i de aller fleste tilfeller. I enkelte saker er det dog nødvendig med statlig tvang, særlig når det gjelder flertallets beste. PIR baserer sin politikk på realisme, vitenskap og rasjonelt betingede ståsted. Derfor er vi klar på at vaksiner, i alle fall når det gjelder grundig testede og velutprøvde vaksiner, som f.eks. barnevaksineringsprogrammet benytter seg av, er et gode, og noe som man bør og må ha, for å kunne sørge for at man slipper utbrudd av tildels svært farlige sykdommer, som lett kunne vært unngått hadde man hatt et fullgodt vaksinegrunnlag.

 

Det er langt fra det å ønske at alle tar vaksiner, og til å gå inn for et tvangsbasert vaksineringsprogram. Dessverre har mange hendelser i nyere tid vist at folk ikke forstår vaksinens funksjon, eller baserer sitt syn på følelser, YouTube-videoer og "egenforskning" (dvs. lese blogger, se på YouTube-videoer, og ignorere forskning som ikke passer inn i deres virkelighet). Dette medfører at man i dag f.eks. har hatt meslingutbrudd (en sykdom som har vært mer eller mindre utradert i den vestlige verden), og medfører en fare for at flokkimmuniteten blir for dårlig, noe som igjen kan skade mennesker som av forskjellige, gyldige grunner ikke kan benytte seg av vaksiner - f.eks. folk med allergier, andre, livstruende sykdommer som gjør at immunsystemet er skadet, mm. Det at folk misforstår, tolker statistikk og andre resultater feil, eller tror på skremselspropagande i forhold til vaksiner, medfører at det i dag faktisk er en lavere prosentandel nyfødte som får fullt vaksinasjonsprogram, enn for bare 10-15 år siden (prosentmessig). Dette er et problem, og dersom det viser seg at folk ikke baserer seg på vitenskap når det gjelder vaksinering, så er det muligens en løsning å innføre "tvang", eller i det minste incentiver for å sørge for at folk vaksinerer barna sine."

 

Demokratene: Vi har fått følgende svar:"I utgangspunktet er vi i mot tvangsvaksinering og mener at som voksne, ansvarlige foreldre tar man valg som er til det beste for barnet."

Samfunnspartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

                                                  Spørsmål 2:
Hvis dere kan tenke dere å støtte et forslag om tvangsvaksinering, hvilke sanksjoner anser dere for aktuelle å  ta i bruk overfor dem som ikke ønsker vaksinering for seg eller sine barn, eller ønsker å følge det statlige vaksinasjonsprogrammet full ut?

 

Ap: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. Siden vedtaket om tvangsvaksinering  i 2015 har hverken partiet eller Tone Tellevik Dahl har redegjort for hvordan hvordan denne vaksinetvangen skal praktiseres helt konkret. 

Derimot har en talsperson for partiet, Tone Marie Myklevoll uttalt følgende:   

"– Vi i Tromsø Arbeiderparti vil det skal være påbudt å ta vaksine. Barn bør vaksineres før de får gå i barnehage, sier fungerende leder for helse- og omsorgskomiteen i Tromsø kommune".

Ragni Løkholm Ramberg og Tone Marie Myklevoll fra Tromsø Arbeiderparti fremmet et forslag om å nekte barn å få begynne i barnehagen med mindre de er vaksinerte på forhånd. Ikke bare det, de skal nektes tilgang til alle kommunale aktivitetstilbud. Dette vil med andre ord si at Tromsø Arbeiderparti ønsker å gjeninnføre tvangstankegangen i det norske helsevesenet.

Kilde: http://www.itromso.no/meninger/debatt/article11137713.ece?fref=gc

 

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  

 

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av.

Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

SV: Dette ble ikke besvart spesifikt. 

KrF: Vi har fått følgende svar: "Ettersom KrF ikke har tatt til orde for å støtte tvangsvaksinering, har vi heller ikke drøftet sanksjoner.  

 

MDG: Vi har fått følgende svar: "Vi kan ikke tenke oss å støtte et slikt forslag kommende stortingsperiode."

 

Venstre: Vi har fått følgende svar: "Det må settes inn rimelig tiltak om ulike typer vaksinasjon blir påbudt – dette kan for eksempel inkludere bøter."

 

Rødt: Vi har fått følgende svar: "Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette."

 

Pensjonistpartiet: Vi har fått følgende svar: "Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling."

 

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Som nevnt over støtter vi ikke tvangsvaksinering."

 

Liberalistisk ungdomsparti: Vi har fått følgende svar:"Staten burde ikke ha rett å straffe fredelige mennesker."

 

Alliansen: Vi har fått følgende svar: "Ingen sanksjoner."

 

Norgespartiet:Vi har fått følgende svar: "Siden vi er imot tvangsvaksinering, vil vi ikke støtte noen sanksjoner mot de som ikke vil vaksinere seg."

 

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: "PDK vil aldri støtte tvangsvaksinering. Vi såg bl.a. kor alvorleg gale det gjekk for mange, også barn, då svineinfluenzahysteriet gjekk over landet."


Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: "Sanksjoner kan være så mangt. Andre land har innført økonomiske sanksjoner, noe som viser seg å ha en god effekt. Mennesker er generelt redd for å miste penger de mener de har rett på. Eksempler her kan f.eks. være reduksjon i barnetrygd og kontantstøtte. Andre sanksjoner kan være at man nektes å ha barnet i barnehage, reise med det til utlandet etc. Rene straffereaksjoner, som f.eks. bøter og annet er også mulige sanksjoner, men vil medføre at lover må endres, da det per i dag ikke finnes noe grunnlag for å gjøre noe slikt. Hovedløsningen må dog være å drive undervisning og opplæring, og sørge for at folk får korrekt informasjon om vaksiner og vaksineprogrammet, samt forstår at det er svært, svært små sjanser for noen som helst alvorlige bivirkninger av vaksinene vi bruker i dag, særlig i barnevaksineringsprogrammet. Disse vaksinene er gjennomprøvd, inneholder ingen av disse "farlige" stoffene som det ofte blir fortalt om i antivaksineringsgrupper o.l. på f.eks. Facebook, og bidrar i hovedsak til å holde forekomsten av potensielt svært farlige sykdommer unna befolkningen."

 

Demokratene:  Dette ble ikke besvart spesifikt.

 

Samfunnspartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

                                                     Spørsmål 3:

Kan deres parti være villig til å sette av midler til uavhengig forskning på sikkerhet og biologiske langtidseffekter av vaksiner sett i lys av de store milliardoverføringene fra Norge til GAVI?


Ap:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

 

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Høyre har programfestet at vi i neste periode vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Senterpartiet: Dette ble ikke besvart spesifikt. 

 

SV:  Dette ble ikke besvart spesifikt.  

 

KrF: Vi har fått følgende svar: "Siden oppstarten i 2000 har GAVI-alliansen bidratt til å vaksinere omtrent 580 millioner barn under 15 år mot ulike sykdommer. Dette har bidratt til å redde flere millioner menneskeliv. Verdens helseorganisasjon (WHO) er en av partnerne som var med på å grunnlegge GAVI, og har fast plass i styret. UNICEF har også fast plass i styret og er en avgjørende aktør i å gjennomføre vaksinering i mange land. Et viktig poeng er at GAVIs arbeid må bidra til til å styrke nasjonale helsesystemer og ikke drives som rene vertikale initiativer på siden av nasjonale systemer. Norge har vært en pådriver for at nettopp dette. Med assistanse fra de globale helseinitiativene har en rekke fattige land oppnådd høy vaksinedekning til tross for at de har svake helsesystemer. Det er alltid viktig med forskning på virkninger av ulike legemidler og behandlinger slik at man kan evaluere både effekter og bivirkninger av dem. Men da må vi også ha med oss alle de positive resultatene som åpenbart følger av at stadig flere fattige barn blir vaksinert mot farlige sykdommer."     

 

MDG: Vi har fått følgende svar: "Generelt talt bør man som politikere være varsomme med å øremerke midler til hva forskere skal forske på innenfor hvert enkelt felt. Vi ønsker sunne og gode medisinske og naturvitenskapelige forskningsmiljøer med høy grad av akademisk frihet, som har mulighet til å fordype seg i og forske på problemstillinger de selv mener er interessante, relevante og viktige. MDG har programfestet at vi ønsker å øke støtten til vaksinering mot sykdommer som rammer fattige land. GAVI-Alliansen, som er et samarbeid mellom internasjonale, statlige og private aktører, har vist seg å være en svært effektiv måte å bekjempe sykdommer og redde menneskeliv."

 

Venstre: Vi har fått følgende svar: "Vaksinasjonsprogrammet til GAVI har siden oppstart i år 2000 reddet 8 millioner barn fra en tidlig død. GAVI er et samarbeid mellom blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), norske myndigheter og Bill and Melinda Gates Foundation – det ble opprettet av den norske legen Tore Godal som spurte Bill Gates om finansiering til å redde verdens barn fra en tidlig død. Dere antyder at Bill Gates har finansiert dette samarbeidet for å tjene penger på salg av legemidler og at han undergraver demokratisk helsearbeid gjort gjennom WHO. Dere kunne ikke vært lenger unna sannheten.

Bill Gates eier ingen legemiddelselskap – hvordan kan ha da tjene penger på det? Legemiddelselskapene gir bort mesteparten av vaksinene som blir brukt i programmet – hvordan kan de da tjene penger? Og det er WHO som spurte Bill Gates om han kunne hjelpe dem – hvordan kan hans arbeid da undergrave WHO?

Bieffektene av vaksiner blir undersøkt strengt av norske og internasjonale myndigheter – og dette arbeidet skal selvfølgelig fortsette."

Rødt:  Dette ble ikke besvart spesifikt. 

 

Pensjonistpartiet: Vi har fått følgende svar:"Vi ser det som viktig at det blir forsket på ettervirkninger av vaksinene, for det kan bli avgjørende om man tar vaksinene."

 

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Vi ønsker ikke å tvangsfinansiere forskning hverken i den ene eller andre retning. Det å overlate vitenskap til politikere og byråkrater er noe av det som har skapt problemene som i dag har gitt debatter som tvangsvaksinering."

 

Liberalistisk ungdomsparti: Vi har fått følgende svar: "Nei. Statens oppgave skal i følge oss være politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre. Med et kraftig redusert skattetrykk, er det å anta at flere mennesker velger å donere penger frivillig, for eksempel til forskning."

Alliansen: Vi har fått følgende svar: "Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i.

Det er mange i Alliansen som er opptatt av vaksinespørsmålet og mener at mer åpen forskning må til.

Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i."

Norgespartiet:  Vi har fått følgende svar: "Vi vil arbeide for at staten bidrar med økonomiske midler til slik uavhengig forskning. Det er svært viktig å styrke uavhengig forskning. Dette er en sak som naturlig ville vært lagt frem til direkte folkeavstemning når et slikt styresett er realisert."


PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: "PDK har ikkje pr. no budsjett til å støtte ulike tiltak. Når vi kjem inn på Stortinget vil vi få forløst større middler og då vil vi  ta opp til vurdering kva vi evt. vil støtte. De gjer uansett ein viktig jobb! Vi må få fram i lyset kva den norske stat bruker penger på og dermed binder seg opp til å påverke befolkninga i dei felt de nemner." 


Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: "Det finnes allerede enorme mengder forskning på vaksiner, og ser man bort i fra de fleste "outliers", så er det en kjennsgjerning at det meste av langtidstestede vaksiner er trygge og godt undersøkt allerede. Langtidsvirkninger av vaksiner er også testet, og igjen, de vaksinene vi bruker i f.eks. barnevaksineringsprogrammet i dag er funnet å være trygge, også når det gjelder evt. langtidseffekter."

 

Demokratene: Dette ble ikke besvart spesifikt.

 

Samfunnspartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

 


En sluttkommentar: Vi retter en takk til de partiene som har tatt seg tid til å besvare våre spørsmål. Samtidig savner vi hos flere partier at de faktisk tar et prinsippielt standpunkt i forhold til bruk av medisinsk tvang overfor samtykkekompetente mennesker i vaksinesaken. 

Vi har møtt på flere kandidater som sier de er motstandere av tvangsvaksinering så lenge vaksinedeltakelsen høy, men så snart den skulle synke er de fullt villige til å innføre tvangslover.

 

Spørsmålet er om man mener at staten skal ha råderett over befolkningens legemer. Videre må man spørre seg om det er staten eller foreldrene som skal ha beslutningsmyndighet overfor barna? 

Kommentar til bildet: Vi mener Liberalistene her har et frisk utspill i vaksinesaken, og gir klart uttrykk for at det å vaksinere seg skal være en frivillig sak. Det er flott å se at noen trekker opp et klart prinispp i forhold til hvem som skal ha råderett over din kropp. 

bottom of page