top of page
ScreenHunter 373.png

Det er alvorlig når våre myndigheter velger å se bort fra medisinske fakta i en sak som vil gripe helt fundamentalt inn i borgernes grunnleggende rettigheter. 
 
Vaksinene mot Covid-19 etterlever ikke de krav man må stille til vaksiner som skal benyttes i kontrollsystemer som et vaksinepass.
Det vitenskapelige faktagrunnlaget mangler fullstendig ved myndighetenes ønske om innføring av vaksinepass. 

 

Dette er faktum som må anerkjennes - elefanten kan ikke lenger ignoreres av våre myndigheter og media!
Elefanten i rommet i  vaksinepass-saken​

Uttrykket “elefanten i rommet" er et metaforisk uttrykk for en åpenbar sannhet som ikke nevnes, eller et åpenbart problem eller risiko som ingen ønsker å diskutere.
Vi mener dette er en svært treffende metafor for det som nå skjer i diskusjonene omkring vaksinenes effekt og vaksinepass. 

 

Veldig mange representanter fra helsemyndighetene, fagmiljøene, jusprofessorer, advokater, og akademia som uttaler seg i media og andre steder om vaksinepass velger å IKKE forholde seg til disse realitetene, men argumenterer derimot ut fra den troen at vaksiner er trygge og effektive, noe som IKKE er tilfellet!

 

Det er et stort demokratisk problem at fagmiljøene og de tone- angivende institusjoner ikke forholder seg til denne medisinske kunnskapen, og ikke setter seg ordentlig inn i saken. 

 

Regjeringen vil nå etter påtrykk fra EU innføre et vaksinepass med det formålet at det skal bidra til å åpne samfunnet litt raskere uten å øke smittetrykket. Det er tenkt at passet skal fungere som et adgangskort til å bevege seg fritt og delta på ulike arrangementer, men også det å gjøre mer hverdagslige ting som å kunne gå i butikker. 

For å få et slikt pass skal man dokumentere at man ikke kan spre smitte, - det gjøres ved at man kan vise til en negativ test, - har gjennomgått sykdom, eller at man har tatt vaksinene mot Covid-19. De som kan dokumentere dette vil da få et gyldig grønt pass og får innvilget adgang til å bevege deg fritt.

 

De av oss som ikke ønsker å gjennomgå omfattende testing, - ikke kan bevise at de har gjennomgått sykdom, eller ikke ønsker, eller av medisinske grunner ikke kan ta vaksinene, -  vil automatisk bli utestengt fra samfunnet i større eller mindre grad. 

 

Dette er ikke annet enn en inndeling av befolkningen i et A-lag og et B-lag. Der A-laget (- som har gjort det som myndighetene forlanger av dem) skal få privilegier, eller såkalte “friheter” - noe som B-laget ikke får. Dette er diskriminerende og en fundamental tilsidesettelse av grunnleggende menneskerettigheter. Dette er innføringen av apartheid!

Elefanten i rommet er det faktum at vaksinene IKKE stopper smittespredning og en stor andel av Covid-tilfellene oppstår nå hos de som er fullvaksinerte- så hvordan er det da mulig å gi de vaksinerte friheter fremfor de uvaksinerte?

De vaksinerte kan på lik linje med uvaksinerte, - bli smittet, bli syke og spre smitten videre, og kan være asymptomatiske smittespredere uten å merke det selv. På den måten vil de uvaksinerte IKKE være noen større eller mindre smittebærer enn en den som er vaksinert. 

 

Problemet er at ingen vil vedkjenne seg denne enorme elefanten i rommet, - til den hører også at vaksinene er høyst eksperimentelle  - de er ikke godkjent på vanlig måte - kun via nødgodkjenning og de endelige observasjonsstudiene vil først være avsluttet om ca 2 år. 

Det betyr at den kliniske uttestingen foregår her og nå via massevaksineringen av hele befolkningen.

De som vaksinerer seg nå, er i realiteten deltakere i et gigantisk medisinsk eksperiment uten at dette blir opplyst om i noen tilstrekkelig grad.
Man har allerede registrert en god del alvorlige bivirkninger, og man har ingen forutsetning for å vite noe om bivirkningene som kan oppstå på lang sikt.


Så hvem er det som snakker om elefanten i rommet? 

 

Jo, - det er varslerne som blir ført an av leger og professorer i medisin fra hele verden. De er bekymret over at man ikke har testet ut vaksinene bedre innen man startet opp massevaksineringen av befolkningen. Spesielt med tanke på hva slags dyptgripende effekter den nye genteknologiske vaksinene kan ha på kroppen.

 

Men de opplever alle sammen å bli utsatt for en streng sensur, de slipper ikke nok til med sine synspunkter eller bekymringer i media.

Så i stedet for at det føres en faglig debatt hvor ulike aspekter kommer frem, blir varslerne svertet og marginalisert. De blir kastet ut av sosiale medier og mange opplever også å bli oppsagt fra sine jobber bare fordi de har uttrykt seg kritisk til den informasjonen myndighetene kommer med. 

 

Og nå vil myndigheter i store deler av hele verden innføre et vaksinepass hvor man ikke forholder seg til noen av disse nevnte kjensgjerninger. For hvis man hadde forholdt seg til medisinske kjensgjerninger, ville enhver innføring av vaksinepass ikke kunne forsvares.
Så når de medisinske kjennsgjerninger står i veien for hva man ønsker å innføre kan man bare ignorere dem?

Et vaksinepass vil legge et sterkt press på hele befolkningen om å la seg vaksinere - dette bety at indirekte tvangsvaksinering nå innføres i Norge!

 

Flere kommuner har nå startet opp markedsføringskampanjer der de oppfordrer folk til å ta vaksinene, de lokker med at man da kan få reise på ferie.

 

Karmøy kommune skriver følgende til sine innbyggere: 

"Er du mellom 18 og 65 år? To stikk åpner en verden av muligheter!

Nå starter snart vaksinering av alle over 18 år. Jo flere som er vaksinert, desto flere kan se fram til kjekke ting som å dra på kontoret eller til syden.”

 

Dette er en usmakelig form for markedsføring av vaksiner rettet mot yngre mennesker. Her lokkes det med frihet til å reise hvis man går med på å la seg injisere med en eksperimentell hasteutviklet vaksine!

De som er unge vil høyst sannsynlig ikke ha noen egennytte av å ta vaksiner mot Covid-19, men derimot risikere å kunne få alvorlige bivirkninger. 

 

Et vaksinepass vil kanskje gi friheter til noen i en kort tid, men på sikt vil den frata oss alle friheten for all fremtid fordi vi har sagt ja til et samfunn der man får en detaljert overvåking og kontroll av deg og meg!  

 

Vi ser på et vaksinepass som inngangen til et totalitært samfunn hvor det er staten som får råderetten over din kropp og får mulighet til å overvåke deg til enhver tid og grunnleggende friheter er ikke lenger noe man kan ta for gitt. 

Vi må si nei til innføringen av et vaksinepass fordi vi vil ikke leve i et samfunn der man skal måtte dokumentere hvem man er og hva slags vaksiner man har tatt til enhver tid. 

Vi ønsker ikke å bli styrt av farmasøytisk industri eller av teknologi-industrien. Vi vil i stedet leve i et samfunn der vi har tillit til hverandre og omgås hverandre uten noe ekstremt fokus på hverken virus eller vaksiner.

 

Vi må ta ansvar for den fremtiden vi ønsker å skape for oss selv og de generasjoner som kommer etter oss. I den fremtiden er det ikke plass til sensur, korrupsjon, politistat eller vaksinepass!

 

Man blir ansett som smittsom inntil det motsatte er bevist!

Det foreligger her en motsatt bevisbyrde der man avkrever av friske personer å fremlegge et bevis på at man er frisk eller smittefri. Hvis man ikke klarer å fremlegge et slikt bevis blir man nektet adgang til reiser og aktiviteter i samfunnet. 

 

Det store problemet er at metodene som er satt opp for å dokumentere dette fraværet av smitte ikke er noen sikre metoder. Dvs de har store feilmarginer og vil dermed slå ut på en urettferdig måte.

 

Hvordan kan man innføre et slikt krav om at friske personer blir pålagt å dokumentere at de ikke er smitteførende på basis av parametere og testmetoder hvor kriteriene er helt feilaktige og mangler vitenskapelig basis. 


Det er svært skuffende at man må til utlandet for å finne ledende akademikere som innser disse grove avvik fra grunnleggende vitenskapelighet. 

 

Helsedepartementet skriver:

"Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. – Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere."

 


Vi mener derimot at:
Et koronapass basert på kunstige skapte skiller mellom de som er antatt "beskyttet" og de som ikke er det, vil i praksis bli innføring av indirekte tvangsvaksinering og bringe samfunnet mange skritt nærmere et totalitært overvåkingssamfunn. 

Mange delstater i USA har politikere som inntar en prinsipiell holdning til vaksinepass. Floridas republikanske guvernør har nå signert et lovforslag som forbyr koronapass i delstaten. Da blir det ikke lovlig av noen virksomheter å kreve at kunder eller publikum skal fremvise noe bevis på helsestatus for å kunne delta eller slippe inn.

Han har tidligere uttalt"– Det er komplett uakseptabelt av både staten såvel som for den private sektor å pålegge deg et krav om at du viser bevis for vaksine for kunne delta i det normale samfunnet."

Foreningen for Fritt Vaksinevalg jobber med å stoppe innføringen av et vaksinepass - vi har opprettet en spleis hvor vi samler inn midler for å kunne engasjere advokat for å hjelpe oss med dette arbeidet.  

 

Men kampen mot vaksinepass er ingen lett sak da Norge allerede har avgitt suverenitet til EU og andre internasjonale enheter. Derfor tror vi i denne runden at det beste vi kan oppnå er å stoppe innføring av all innenlands bruk av vaksinepass.   

Det påligger alle Stortingsrepresentanter, politikere forøvrig og juridiske og medisinske fagmiljøer å erkjenne den store elefanten i rommet og stoppe regjeringens innføring av et vaksinepass og koronasertifikater!


Les mer om spleisen vår her.
 

bottom of page