top of page
69731436_10157496677920489_2543889071923

Vi har nå gjennomført en spørreundersøkelse blant alle politiske partier for å kartlegge deres holdning til tvangsvaksinering, sensur av vaksinekritikk og den mangelfulle forskningen på vaksineområdet.   

 

Her kan du lese svarene vi mottok. Vi oppdaterer svarene etterhvert som de kommer inn. Det er flere partier som ennå ikke har svart - bli gjerne med å oppfordre dem til å besvare spørsmålene - de kan sendes inn direkte via vår hjemmeside. 
 

Forslag om å innføre tvangsvaksinering har dukket opp i diverse partiprogram de siste årene.

Foreningen For Fritt Vaksinevalg har som formål at alle borgere skal kunne bestemme hvorvidt de vil la seg selv

og sine barn bli vaksinert.

Vi mener det å bestemme over sin egen kropp er en grunnleggende rett i en moderne rettsstat.

 

Det er en skremmende utvikling at vi nå har 3 store partier som Ap, Høyre og FrP som alle går inn for en eller annen form for tvangsvaksinering. Hvor ble det av valgfriheten?

Partiet Høyre annonserer på sine hjemmesider at valgfrihet er en kjerneverdi for partiet? 


FrP har nedfelt i partiets formålsparagraf, som lyder som følger: 

"§ 2 Formål: “Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Partiet skal arbeide for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, for å ta vare på de rettigheter, plikter og friheter som Grunnloven legger opp til."


Ap har i forbindelse med abortloven kommet med følgende slagord: "Det er du, og bare du, som skal bestemme over din egen kropp". 
 

Denne valgfriheten skal altså ikke gjelde for tvangsvaksinering som vil innebære det mest ultimate offentlige inngrep som kan tenkes mot den  enkeltes frihet, ved at man påtvinger oss en suverenitetsavståelse: retten til å bestemme over eget legeme og ha det fulle ansvar for sine barn.

Aftenposten har nylig gjennomført et valgometer hvor de har spurt de ulike partiene om 55 ulike saker.
På spørsmål nr. 39 blir partiene spurt i hvilken grad de er enige i følgende påstand: 
"Oslo bør teste en ordning med obligatorisk vaksinering av barn fra 0-16 år.​

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/K3q24e/Bompenger-Burka-Ulvejakt-Eiendomsskatt-Hvilke-Oslo-politikere-er-mest-for-og-mest-imot

(ikke glem: obligatorisk er kun et penere ord for tvang)

                                                                                                                                                 (Faksimile fra Aftenposten)

 

Foreningen For Fritt Vaksinevalg sine 3 spørsmål til partiene: 

 

Spørsmål 1: Hvordan stiller partiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

 

Oppfølgingsspørsmål i tilfelle partiet ønsker å innføre tvungen vaksinering: 

 1. hvem vil dette omfatte? 

 2. hvilke vaksiner vil dette gjelde for?

 3. hvordan skal dette gjennomføres i praksis og hvilke sanksjoner vil tas i bruk? 

 4. hvordan anser partiet dette å være forenlig med grunnleggende rettigheter nedfelt i Grunnloven og i Menneskerettighetene?

 

Spørsmål 2: Er partiet villig til å vektlegge industri-uavhengig forskning på vaksiner, samt å støtte offentlig finansiering av slik forskning utført av nøytrale forskningsmiljøer? 

 

Det foreligger store og viktige hull i kunnskapsgrunnlaget på vaksineområdet. 

Vi mangler nøytral og sikker kunnskap om bivirkningene og effekten av vaksinene enkeltvis og effekten av det samlede vaksineprogrammet. 

Det foreligger nesten ingen studier som forteller om langtidsvirkningene. Forskningen på vaksiner er derfor svært mangelfull og i all hovedsak utført av industrien selv. 

 

 

Spørsmål 3: Hvordan forholder partiet seg til sensur av vaksinekritikk? 

 

Store medieaktører som Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon og Pinterest utøver aktiv sensurering av vaksinekritikk, selv når kritikken er vitenskapelig begrunnet og dokumentert. 

Parlamentarikere i USA har direkte oppfordret til sensur, og fra Stortingets talerstol har slik sensur også blitt hilst velkommen.  


 

Litt om bakgrunnen for våre spørsmål. 

 

Spørsmål nr. 1:  Tvangsvaksinering

All lovgivning bør baseres på forholdsmessighet, det betyr at man må veie nytteverdi opp mot kostnader og farlighetsgrad. 

Innen vi satte i gang med vaksinering mot barnesykdommene var dødeligheten for disse sykdommene radikalt redusert. For meslingers vedkommende var fallet i dødeligheten, f.eks. i USA på 98-99%. På slutten av 60-tallet viser statistikk fra SSB at det var ca ett dødsfall av meslinger per 26 000 smittede barn. 

Det er nå 50 år siden og sannsynligvis ville vi i dag ha sett en ennå lavere dødelighet. Det er nå 30 år siden vi hadde et dødsfall av/med meslinger i Norge.

 

Erfaringen vi har fra dengang meslinger var en vanlig sykdom, var at denne infeksjonen hadde et mildt forløp hos de aller fleste. Dette samsvarer med den allmenne oppfatningen av sykdommen blant befolkningen og medisinsk ekspertise på den tiden. Så hvordan kan vi i dag ha et så fullstendig endret syn på det som tidligere ble ansett for å være en mild barnesykdom? 


Statistikker viser at land som har innført tvangslover i forhold til vaksinering ikke oppnår noen økt vaksinedekning eller færre sykdomsutbrudd. Land med 99% vaksinedekning har fortsatt jevnlige utbrudd av de infeksjonssykdommer som berøres av tvangslovgivningen. 

 

Ledende medisinske eksperter har uttalt at det er lite sannsynlig at det vil være mulig å utrydde en infeksjon som meslinger.

Fra medisinsk eksperthold er det nå ytret bekymring for at vaksinene gir et seleksjonspress som kan bevirke at virusene får en mer aggressiv og endret kvalitet og selekterer seg bort fra vaksinenes virkeområde. Det er en parallell til problematikken med antibiotikaresistens. 

 

En viss prosentandel er ikke i stand til å respondere på vaksinen og flere nyere studier viser at effekten av vaksinen avtar etter et visst antall år. Slik man også har erfart med alle de andre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Ved utbrudd av meslinger og kusma m.fl. viser det seg at en stor andel av de som blir syke er fullvaksinerte, og vaksinerte bidrar til å spre smitten videre til andre. 

Nyvaksinerte kan også spre smittestoff de har fått fra vaksinen til andre. 

Fullvaksinerte individer kan bli smittet med sykdommen de er vaksinert mot, men de får da gjerne symptomer som er vanskeligere å gjenkjenne og kan på denne måten spre smitte i flere uker uten å være klar over dette. 

 

Derfor blir det å være vaksinert ingen garanti for ikke å bli smittet eller spre smitten videre i samfunnet. Vaksinering kan derfor ikke forhindre senere smitteeksponering eller smittespredning. 

Det gir derfor en falsk trygghet for de som ikke tåler å vaksinere seg av medisinske årsaker at personene i deres nærmeste omgivelser er vaksinerte. 

 

Graden av vaksinedekningen kan derfor ikke være avgjørende for spørsmålet hvorvidt tvangsvaksinering bør innføres eller ikke. 

 

Uvaksinerte blir beskyldt for å spre sykdom når vi vet at alle personer uavhengig av vaksinestatus kan bli smittet og også spre smitte av både vaksinevirus og vill-virus. Meslingutbrudd skjer regelmessig i alle land, og burde ikke gi opphav til angst i vår del av verden hvor sykdommen ikke vil utgjøre noen fare for ellers friske barn med tilgang på god helsehjelp.

 

Det å innføre tvangsvaksinering av befolkningen er derfor en prinsippsak hvor man må ta stilling til grunnleggende pasient- og menneskerettigheter nedfelt i Grunnloven og Menneskerettskonvensjonen.  Hvem skal ha råderetten over individets legeme?


 

Spørsmål nr. 2:  Uavhengig forskning. 

 

Det er et betydelig problem at sikkerhetsstudiene utført på vaksiner er unntatt de samme strenge kravene som man har for alle andre medikamenter. 


Studiene på vaksiner blir i all hovedsak utført av industrien selv, uten at resultatene blir systematisk gjennomgått eller overprøvet av noen uavhengig instans. 

 

Spesielt graverende er at det ikke benyttes biologisk nøytralt placebo i vaksinestudier. Det betyr at placebo kan være adjuvanser som i seg selv kan være toksiske eller at en annen vaksine blir benyttet som placebo. Dette er graverende brudd på de vitenskapsmetodiske og etiske forskningsprinsipper, og gjør det nærmest umulig å trekke noen konklusjoner i forhold til bivirkninger. 

At regulatoriske myndigheter nasjonalt og internasjonalt og forskningsmiljøer har tillatt dette har vært kritisert fra tungt faglig hold i en årrekke uten at dette har blitt tatt tak i. Se forøvrig rapporten til organisasjonen ICAN som har en nærmere redegjørelse av dette. “Introduction to Vaccine Safety Science & Policy in the United States”.

 

Sikkerhetsstudier av vaksiner har i tillegg en uforsvarlig kort observasjonstid. De kan vare alt fra få dager eller noen uker, det blir sjeldent utført studier som ser på langtidseffekten av vaksiner. 

 

Kunnskapshullene er derfor store når det gjelder vaksinenes bivirkninger. Vitenskapelige studier viser at under 1 % blir innmeldt. I tillegg råder det inhabilitet i flere ledd. Man kan derfor ikke uttale seg om omfanget av vaksinenes bivirkninger ettersom sikkerhetsstudiene ikke er gode nok, og meldesystemene kun fanger opp en brøkdel av de bivirkningene som faktisk finner sted. I tillegg foreligger det en klar mangel på vilje til å erkjenne vaksineskader og det å få anerkjennelse for disse hos myndighetene og hos helsepersonell.

 

Det har ikke blitt utført noe større studie som ser på den generelle helsetilstanden til fullvaksinerte kontra uvaksinerte barn. Et slikt studie ville kunne ha besvart mange av de ubesvarte spørsmål man har i forhold til vaksineprogrammene. Samtidig er vi vitne til en alvorlig økning i kroniske sykdommer, ikke minst autoimmune sykdommer og psykiske lidelser. 

 

Av nevnte grunner er det i dag ikke mulig å uttale seg om i hvilken grad massevaksinering er det mest helsefremmende tiltaket så lenge det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget ikke foreligger. 


 

Spørsmål nr. 3:  Sensur

 

Vi ser at debatten i media strammer seg til, og de store medieplattformene ha gjort tiltak for å sensurere vaksinekritikk. 

Samtidig ser vi en enorm fokusering på bl.a. meslinger som har blitt svært ensidig og fryktbasert fremstilt i media. En fremstilling som definitivt ikke samsvarer med realitetene for hvordan denne infeksjonssykdommen artet seg i vårt samfunn da den var vanlig. 

 

Les vår diskusjon med fagpersoner fra NTNU/St. Olavs Hospital om dette på våre hjemmesider. (her).    


Det bør ikke betegnes som “farlig informasjon” når man fremmer berettiget, kunnskapsbasert vaksinekritikk. Det å fremme faglig begrunnet bekymring i forhold til det manglende vitenskapeligheten som råder på vaksineområdet bør heller betegnes som viktige innspill og bidrar til økt bevissthet om alvorlige kunnskapshull på området og gir også et bidrag til kunnskapsgrunnlaget som bør være tilgjengelig for at man skal kunne foreta et informert samtykke. 

En slik kritikk er også en viktig korreksjon til den store ensidige fremstillingen man møter i media og offentlige vaksinekampanjer. 

 

Mange foreldre ønsker å ytre seg om personlige erfaringer i forbindelse med sine vaksineskadde barn, men finner det vanskelig å nå ut med informasjonen. 

Det er en hard påkjenning når ens eget barn blir skadet av en vaksine, og man opplever å bli møtt med lite forståelse i helsevesen eller rettssystemet. 

Disse foreldrene kommer som regel med velbegrunnet kritikk av et helsevesen som ikke evner å ta deres problematikk på alvor. Skal deres erfaringer sensureres?

 

Vår europeisk vestlige kulturutvikling har kun vært mulig ved at man etterhvert har tilkjempet en ytringsfrihet og tillatt en åpen kritikk og diskusjon på viktige områder innen akademia, religion og politikk.

Sensur av vitenskapelig basert kritikk står i motstrid til grunnleggende demokratiske rettigheter og hindrer en vitenskapelig kunnskapsutvikling slik det oppfordres til i “åpent brev til WHO” som vi har signert sammen med 130 europeiske organisasjoner og enkeltindivider hvorav mange leger og forskere. 

 (Les åpent brev til WHO hvor dette blir etterspurt). 

 


I spørsmål om tvangsvaksinering er det viktig å fremholde noen grunnleggende prinsipper i en moderne rettsstat.

 

 • En av de grunnleggende verdier i våre vestlige kulturer er respekten for individets autonomi, råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til.
   

 • Individet har krav på å få et informert samtykke i medisinsk behandling. Det innebærer retten til fullgod informasjon om fordeler og risiko ved medisinsk behandling noe som også omfatter inntak av legemidler - vaksiner er et legemiddel. Den enkelte skal stå fritt til å akseptere den tilbudte behandlingen eller ikke, uten å bli presset eller overtalt eller bli utsatt for sanksjoner eller straff for det valget man tar.

 

 • Familien som enhet skal beskyttes, og foreldrene skal i fellesskap ta avgjørelser på vegne av sine barn, være seg helse, religion, utdannelse eller andre valg som har innflytelse på barnets fremtid.

 

 • Gjennomskinnelighet i forvaltningen, og etterleve kravet om å unngå inhabilitet.

 

 • Individet skal i henhold i menneskerettighetene verdsettes for sin egenverdi og ikke hvilken nytteverdi det har for samfunnet. Det er ikke akseptabelt at noens sikkerhet må “ofres” fordi man mener vaksinen virker positivt for de fleste. Alle skal respekteres for sin egenverd.


Grunnlaget for vaksinepolitikken er basert på et tillitsforhold mellom borgerne og statlige myndigheter. Vaksiner skiller seg også fra annen medisinsk intervensjon ved at de gis til i utgangspunktet helt friske barn for å forebygge noe som de kanskje aldri kommer til å eksponeres for, og aldri vil bli alvorlig syke av. Det hviler derfor et ekstra tungt ansvar på politikere, myndigheter og leger å sikre at det vitenskapelige grunnlaget de hevder å basere seg på, følger de høyeste vitenskapelige standarder, og at kunnskapshullene ikke minst rundt vaksinenes sikkerhet og toksikologiske forhold, blir gjort gjenstand for uavhengig forskning.

ScreenHunter_5763 Sep. 09 16.03.jpg

                                      Besvarelse fra partiene:

 

                                                               Spørsmål 1:
                     
                          "Hvordan stiller partiet seg til spørsmålet om tvangsvaksinering?

Ap: Vi har fått følgende svar: Per i dag seier Ap nei til dette på nasjonalt nivå. I 2018 gjorde vi framlegg i Stortinget om å be regjeringa greie og arbeide ut eit framlegg til lovheimel, slik at kommunar som ønskjer det, kan forsøke ei ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering. Framlegget fekk ikkje fleirtal. Vi har òg uttrykt støtte til eit framlegg om å påleggje helsepersonell å vere vaksinert mot bl.a. meslingar"

Partiet har et landsstyrevedtak fra 2015 om å innføre tvangsvaksinering som en prøveordning i Oslo. Det går ut på at alle vaksinene i barnevaksinasjonosprogrammet fra 0 - 16 år blir obligatoriske.  Informasjon hentet fra artikkel i Aftenposten https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/yg9J/Ap-vil-teste-vaksinepabud-i-Oslo

 

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet stiller seg bak at det bør være obligatorisk for helsepersonell å vaksinere seg.


Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo vil at det skal gjennomføres et prøveprosjekt i Oslo der alle barn vaksineres mot meslinger.

– Jeg har også tidligere fått Aps landsmøte med på et forslag om forsøk med vaksinering av alle barn mot meslinger i Oslo. Vi avventer en tilbakemelding på om det er rom for at Oslo gjennomfører et prøveprosjekt.

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Her kan du lese hva vi mener om vaksiner og hvem vi ønsker at skal pålegges å ta vaksine: 
"- Vaksinemotstand er livsfarlig - Stensland er ikke tilhenger av et generelt vaksinepåbud som retter seg mot hele befolkningen, men vil pålegge helsearbeidere vaksinering. 
 "...vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene. Ansatte i helsevesenet som ikke aksepterer vaksinasjonsprogrammet har ikke noe i helsetjenesten å gjøre."
https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2019/boikotting-av-vaksine-setter-liv-i-fare/
 

Her har vi har sakset litt fra media: 
Høyres helsepolitiske talsperson, stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), sa onsdag til NTB at helsepersonell som ikke vil vaksinere seg, ikke kan arbeide i helsevesenet.

– Meslingutbruddet, der en av de smittede er helsepersonell, aktualiserer mitt forslag om obligatorisk vaksine for helsearbeidere, sa Stensland.

Stensland, som er Høyres helsepolitiske talsperson, hardt ut og krevde at helsepersonell skulle vaksineres i tråd med vaksinasjonsprogrammet.


Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Høyre er i mot tvangsvaksinering. Folkehelseinstituttet har også advart mot en slik tilnærming. Å innføre tvangsvaksinering er ikke egnet til å skape tillit til vaksinasjonsprogrammene. Det bærer mer preg av formynderi, og man risikerer mer motstand mot vaksinasjonsprogrammet."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

Partiet har på sitt landsmøte tidligere i år gått inn for å gjennomføre tvangsvaksinering av alle barn og helsepersonell. 

 

Her har vi har sakset litt fra media: 

Frp’s helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har i en artikkel i VG fra april i år oppfordret foreldre og barnehager til å kreve at barn skal være vaksinerte, og mener ikke-vaksinerte barn kan gå i egne barnehager.

 

"Ingen bør slippe unna vaksiner", foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet.

 

FrP vil jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp.

Bruun-Gundersen lover at hvis landsmøtet vedtar forslaget til resolusjon, så vil dette bli fulgt tett opp av regjeringspartiet i regjeringen.

 

– Det er satt i gang en kartlegging av vaksinestatus hos ansatte i helsevesenet, sier minster Åse Michaelsen (FrP) til VG.

Hun mener arbeidsgivere og ansatte selv har ansvar for vaksinering.

– Dersom personell som arbeider med pasienter på intensivavdelinger og med sterkt nedsatt immunforsvar motsetter seg å ta vaksine, skal arbeidsgiver bestemme om det er forsvarlig å la vedkommende fortsette, eller om helsearbeideren må omplasseres, sier hun.

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse, men Kjersti Toppe uttalte i en artikkel i Aftenposten i 2015 at det er uaktuelt å innføre noe krav til tvangsvaksinering i Norge. “Vaksinasjon er en anbefaling som de aller fleste heldigvis nytter seg av.

Vi tvangsvaksinerer ikke i Norge. At barn skal straffes med ikke å få rett til skolegang på grunn av foreldrenes medisinske valg, er jeg uenig i. Det er ekstremt viktig å få opp vaksinasjonsprosenten, men dette er ikke veien å gå.”                

 

SV: Vi har fått følgende svar: "SV er ikke for tvangsvaksinering, men for informasjon og dialog basert på anerkjent og kvalitetssikret informasjon, med det mål at vaksinasjonsgraden holdes så høy som mulig. Foreldre har i dag har plikt til å medvirke til helsekontroll for barn, og at helsestasjoner skal ha rutiner for å følge opp barn som uteblir fra konsultasjoner." 

Uttalelser i media fra partiet tidligere i år: 
- Sosialistisk Venstreparti mener alle som jobber i helsesektoren må være vaksinert, ikke bare helsepersonell.

– For eksempel renholdere på sykehus, sier medlem av helse- og omsorgskomiteen Sheida Sangatarash (SV) til VG.

KrF: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "KrF har ikke drøftet spørsmålet om tvangsvaksinering i detalj foreløpig, men i utgangspunktet er vi av den oppfatning at dagens ordning for barnevaksinasjonsprogrammet fungerer tilfredsstillende. KrF tror at god informasjon om fordelene ved vaksiner og den helsegevinsten det har at mange slutter opp om programmet er velegnet til å skape forståelse hos foreldre slik at en tilstrekkelig andel takker ja til vaksinene for å opprettholde flokkimmunitet mot sykdommene vi vaksinerer mot. Det er også mer hensiktsmessig fordi det stimulerer til å opprettholde kunnskap i befolkningen om vaksiners funksjon og hvordan det beskytter oss mot en rekke ulike sykdommer."

 

Samtidig har vi notert oss at nestleder Olaug Vervik Bollestad vil se på muligheten for obligatorisk vaksinering. Hun sier det er et stort problem at redselen for bivirkninger av vaksiner er større enn redselen for sykdommen vaksinen skal beskytte mot. Hun uttaler dette i en artikkel i Aftenposten for to år siden: 

 

- "Vi har nesten klart å utrydde meslinger i Norge. Vi reiser mye mer enn før, og har fått mange nye landsmenn uten vaksine. Derfor er faren stor for at dette skal blusse opp igjen i Norge etter utbrudd i USA og flere andre steder. Derfor skulle man kanskje sett på om dette bør være obligatorisk", sier Bollestad i en artikkel i Aftenposten fra 2015.

Stortingskandidat Tore Storehaug refererer til denne uttalelsen når vi etterspør partiets holdning til tvangsvaksinering.
https://www.aftenposten.no/norge/i/rL9BA/Skyter-ned-forslag-om-vaksinepabud    

 

MDG: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Miljøpartiet De Grønne er ikke for «tvangsvaksinering», eller å gjøre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. Dette kan virke mot sin hensikt og føre til motvilje mot en viktig hjørnestein i den norske folkehelsa. Vi ønsker neste periode å prioritere midler til vaksinasjon, og det er naturlig at noen av disse midlene går til opplysningsarbeid o.l."

Venstre: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Venstre mener vaksinering er en helt essensiell del av kampen for barns gode helse. I 1900 var hvert femte dødsfall i Norge forårsaket av tuberkulose – nå er det nesten null, takket være vaksinasjon, bedre helse og andre medisiner. Venstre er ikke for tvangsvaksinering, men om vaksinasjonsgraden blir så lav at det ikke lenger er gruppe-immunitet må et slikt tiltak vurderes. I 2000 erklærte USA at de var fri for meslinger, men landet har opplevd flere utbrudd av meslinger de siste årene fordi folk nekter å vaksinere barna sine. Fordi det ofte vil være noen få barn som ikke tåler ulike vaksiner er det viktig alle de andre barna vaksinerer seg, slik at det oppnås gruppe-immunitet – og det er foreldre som må sørge for at barna blir vaksinert. Om man nekter vaksinasjon setter man sine egne og andres barn i fare.

Her er en rapport fra folkehelseinstituttet om et mesling-utbrudd på Nesodden:

«I løpet av 1. kvartal 1997 ble det registrert i alt 82 tilfeller i Nesodden kommune. Smitten kom etter alt å dømme med to uvaksinerte barn som var blitt eksponert under opphold i Sveits. De fleste av barna hadde tilknytning til Steinerskolemiljøet, og var ikke vaksinert av overbevisningsgrunner.»"

Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: 

"Unge Venstre vil gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn i Norge. Dette er viktig for å beskytte barna mot farlige sykdommer, og for å ivareta flokkimmunitet i befolkningen. Unntak av medisinske grunner kan gjøres av medisinsk personale. Unge Venstre mener også det er nødvendig å gjøre tiltak for å øke influensavaksinasjonsgraden blant helsepersonell.

 

Oppfølgingsspørsmål:

1. hvem vil dette omfatte?

Alle barn i Norge. Unntak kan gjøres av medisinske grunner (for eksempel for barn som er allergiske mot en eller flere av ingrendiensene i vaksinen, eller som har nedsatt immunforsvar grunnet for eksempel barnekreft).

2. hvilke vaksiner vil dette gjelde for?

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

3. hvordan skal dette gjennomføres i praksis og hvilke sanksjoner vil tas i bruk?

Dette har vi ikke tatt eksplisitt stilling til, men jeg antar at det vil være naturlig at familier som nekter vaksinering vil bli fulgt opp av barnevernet og gitt videre veiledning av dem.

4. hvordan anser partiet dette å være forenlig med grunnleggende rettigheter nedfelt i Grunnloven og i Menneskerettighetene?

 

Den mest grunnleggende menneskerettigheten er retten til liv. Å ikke vaksinere barna sine er å utsette dem og andre barn for fare for deres liv, samt fare for fysisk lidelse og varige skader som følge av sykdommene vaksinene beskytter mot. Vi mener derfor at den beste beskyttelse av barns rettigheter er å sørge for at alle barn som kan vaksineres, blir vaksinert. Små barn er ikke i stand til å ta valg som angår egen helse, og det er derfor ingen grunn til å snakke om deres rett til å selv velge bort vaksinering. Å utsette egne og andres barn for helsefare er ikke noe vi anser som en rettighet foreldre burde ha."

 

Rødt: Vi har fått følgende svar:  
“Rødt har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette. “
 

Besvarelsen vi fikk i 2017 var som følger: "Vi har ikke tatt stilling til om vi ønsker å gjøre vaksineprogrammet obligatorisk eller ikke. Når det er sagt er vi for vaksiner som beskytter mot smittsomme sykdommer, og ønsker å styrke informasjonsarbeidet rundt dette."

Pensjonistpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen vi fikk i 2017 var som følger: "Vi i pensjonistpartiet er for at hver enkelt skal få velge behandling og valgfrihet av medisiner og behandling."

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  
Men i sosiale medier har de nylig kommet med følgende uttalelse: “Vi har ingen politikk hvor vi vil bruke tvang gjeldende vaksine”

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Nei, vi ønsker ikke tvungen vaksinering"


Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Både Liberalistene og Liberalistisk Ungdom ønsker ikke å tillate tvangsvaksinering. Å bruke voldsmidler mot mennesker på bakgrunn av kollektivistiske argumenter (såkalt fellesskapets beste) bryter med individets iboende verdi og selvråderett. Om noen skulle være bekymret over kontakt med ikke-vaksinerte får de finne fredelige løsninger for å unngå dette, ikke rettsvesen og politi."

 

Liberalistisk ungdomsparti:  Vi har fått følgende svar:"Vi er motstander av tvang mot fredelige mennesker, og er derfor imot tvangsvaksinering."

 

Alliansen: Vi har fått følgende svar:"NEI til vaksinetvang!"

Norgespartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 
Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Vi forbinder denne type tvang med fascistiske og totalitære regimer. Når det gjelder vaksiner mener vi at dette må avgjøres av den det gjelder. Dette kan ikke slik vi ser det avgjøres ved direkte folkeavstemning - da andre ikke kan bestemme i slike saker over andre."

PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar. "Nei vi vil ikke ha tvangsmedisinering med mindre det er epidemier. De grunnleggende barnevaksinene vil vi anbefale å ta, men vaksiner som svineinfluensa og HPV vaksiner  skal være eksplisitt på etterspørsel."

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "PDK er generelt imot at staten skal tre regler ned over hovudet på sine innbyggere. Foreldreretten der foreldrene må gje samtykke i ulike spørsmål meiner vi er svært viktig. Vi ser eit samfunn der foreldrene gjennom lovverket blir meir og meir umyndiggjort overfor sine barn. Vi ser det bl.a. i Barnevernet og no også i livssynsvalg. Foreldre skal ikkje ha lov til å påverke sine barn. Dette vil PDK reversere."

 

Piratpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: "Piratpartiet (PIR) er i utgangspunktet mot statlig tvang, i de aller fleste tilfeller. I enkelte saker er det dog nødvendig med statlig tvang, særlig når det gjelder flertallets beste. PIR baserer sin politikk på realisme, vitenskap og rasjonelt betingede ståsted. Derfor er vi klar på at vaksiner, i alle fall når det gjelder grundig testede og velutprøvde vaksiner, som f.eks. barnevaksineringsprogrammet benytter seg av, er et gode, og noe som man bør og må ha, for å kunne sørge for at man slipper utbrudd av tildels svært farlige sykdommer, som lett kunne vært unngått hadde man hatt et fullgodt vaksinegrunnlag. Det er langt fra det å ønske at alle tar vaksiner, og til å gå inn for et tvangsbasert vaksineringsprogram...." 

 

Demokratene: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

Besvarelsen de gav i 2017 var som følger: I utgangspunktet er vi i mot tvangsvaksinering og mener at som voksne, ansvarlige foreldre tar man valg som er til det beste for barnet."

Samfunnspartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

                                                    Spørsmål 2:
 

Er partiet villig til å vektlegge industri-uavhengig forskning på vaksiner, samt å støtte offentlig finansiering av slik forskning utført av nøytrale forskningsmiljøer? 

 

Ap: Vi har fått følgende svar: "Nei, det vil vi neppe prioritere."

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Høyere utdanning og forskning av høy kvalitet er en forutsetning for å løse de store samfunnsutfordringene."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  

 

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

    

SV: Dette ble ikke besvart spesifikt. 

KrF: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

 

MDG: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: "Venstre satser stort på forskning, og har økt finansieringen til dette. Vi mener det er problematisk at legemiddelindustrien har så stor makt internasjonalt, og vi ønsker derfor en fortsatt sterk satsing på offentlig finansiering av forskning. Vi er imidlertid uenige med dere i at vi ikke har et godt kunnskapsgrunnlag når det gjelder effektene av vaksiner. Det finnes god og bred forskning gjennom mange tiår på vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, og det er bred konsensus om at fordelene ved vaksiner er langt større enn ulempene. Vi ønsker videre forskning på effektene ved vaksiner og utvikling av nye vaksiner, men vi er motstandere av at vaksineskeptikernettverk skal få offentlig støtte til sin egen forskningsvirksomhet. "

 

Rødt: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

Pensjonistpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

Besvarelsen på et likende spørsmål fra 2017 var som følger: Vi ser det som viktig at det blir forsket på ettervirkninger av vaksinene, for det kan bli avgjørende om man tar vaksinene."

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Vi ønsker at staten skal ha en begrenset rolle vedrørende hva den

skal drive med. Derfor ønsker vi ikke at det offentlige skal støtte forskning. Det bør være en privat oppgave.

Som du skriver så er det viktig med uavhengig forskning. Det bør legges opp til at private personer kan støtte forskning, gjennom å redusere skatter og avgifter."

Liberalistisk ungdomsparti: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

En besvarelser fra 2017 var som følger: Nei. Statens oppgave skal i følge oss være politi, rettsvesen og forsvar, hverken mer eller mindre. Med et kraftig redusert skattetrykk, er det å anta at flere mennesker velger å donere penger frivillig, for eksempel til forskning."

Alliansen: Vi har fått følgende svar: "JA til flere kilder, flere uavhengige kilder"

 

Besvarelsen vi fikk i 2017 var følgende: "Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i.

Det er mange i Alliansen som er opptatt av vaksinespørsmålet og mener at mer åpen forskning må til.

Vi vil støtte uavhengig forskning på vaksiner som man har full innsyn i."

Norgespartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse

Besvarelsen av et liknende spørsmål fra 2017 var som følger: "Vi vil arbeide for at staten bidrar med økonomiske midler til slik uavhengig forskning. Det er svært viktig å styrke uavhengig forskning. Dette er en sak som naturlig ville vært lagt frem til direkte folkeavstemning når et slikt styresett er realisert."

 

PDK (De kristne): Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 


Piratpartiet: Vi har fått følgende svar: 

"JA, uavhengig forskning er en forutsetning for tillit til forskningsresultat."

 

Demokratene: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Samfunnspartiet:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

                                                     Spørsmål 3:

 

                  Hvordan forholder partiet seg til sensur av vaksinekritikk? 


Ap: Vi har fått følgende svar: "Vi går ikkje inn for noko sensur".

 

Høyre: Vi har fått følgende svar: "Høyre har programfestet at vi i neste periode vil øke forskningsinnsatsen på vaksiner."

 

FrP: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Senterpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

SV:  Dette ble ikke besvart spesifikt.  

 

KrF: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

MDG: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

Unge Venstre: Vi har fått følgende svar: "Vi anser det ikke som sensur at medier som Google og Facebook velger å vise søkeresultater som er mer relevante høyere opp enn resultater som er mindre relevante. Vi mener det er positivt at disse mediene prioriterer nettsider som gir opplysninger om at fordelene ved vaksiner er langt større enn ulempene, ettersom det er bred konsensus i forskningen om at dette stemmer."

Rødt:  Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

Pensjonistpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

 

Kystpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse. 

 

Liberalistene: Vi har fått følgende svar: "Vi synes det er uheldig at store konsern sensurerer meninger. Det

fine med dette er at man får stadig nye plattformer, og store leverandører som Facebook får stadig færre brukere som nok kan skyldes deres sensur. Eksempelvis har Jordan Peterson lansert en egen plattform

hvor man ikke sensurerer noen meninger.

https://www.tweaktown.com/news/66247/jordan-peterson-launches-censorship-free-platform-thinkspot/index.html

 

Generelt så er vi for ytringsfrihet, uavhengig av hva man mener. Du kan lese mer om det her:

https://www.liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418542471

Liberalistisk ungdomsparti: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

Alliansen: Vi har fått følgende svar: "Alliansen er ekstremt FOR ytringsfrihet og ytringsrom"

 

Norgespartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.  


PDK (De kristne): Vi har fått følgende svar: 
"PDK er mot sensur av all debatt. En åpen og fordomsfri demokratisk debatt er en forutsetning for frihet og trygghet, samt sannhet."


Piratpartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

Demokratene: Partiet har ikke besvart vår henvendelse

 

Samfunnspartiet: Partiet har ikke besvart vår henvendelse.

 


En sluttkommentar: Vi retter en takk til de partiene som har tatt seg tid til å besvare våre spørsmål. Samtidig savner vi hos flere partier at de faktisk tar et prinsippielt standpunkt i forhold til bruk av medisinsk tvang overfor samtykkekompetente mennesker i vaksinesaken. 

Vi har møtt på flere kandidater som sier de er motstandere av tvangsvaksinering så lenge vaksinedeltakelsen høy, men så snart den skulle synke er de fullt villige til å innføre tvangslover.

 

Spørsmålet er om man mener at staten skal ha råderett over befolkningens legemer. Videre må man spørre seg om det er staten eller foreldrene som skal ha beslutningsmyndighet overfor barna? 

Kommentar til bildet: Vi mener Liberalistene her har et frisk utspill i vaksinesaken, og gir klart uttrykk for at det å vaksinere seg skal være en frivillig sak. Det er flott å se at noen trekker opp et klart prinispp i forhold til hvem som skal ha råderett over din kropp. 

bottom of page