top of page
272757628_1042307883014722_2915886705283311062_n.jpg

Foreningen har laget en mikrodokumentar om det å vaksinere barna mellom 5-11 år. Myndighetene har nå "åpnet" opp for dette tilbudet, og kommunene er allerede i gang med å sende ut orientering om hvor vaksinasjon kan finne sted. 
Vi oppfordrer alle foreldre til å sette seg grundig inn i saken før de tar en beslutning om vaksinasjon.

Publisert 12. februar 2022 - sist oppdatert 16. februar 2022..

 

Det er en uansvarlig unnfallenhet fra våre myndigheter å ikke komme med klare advarsler mot covid-vaksinering av friske barn.

Covid-vaksinen er en eksperimentell genbasert vaksine hvor det allerede har blitt meldt inn et rekordhøyt antall bivirkninger hos voksne. Vi har ikke kunnskap om langtidsbivirkningene. 

Friske barn har mange flere fordeler av å oppnå naturlig immunitet, og har ingen egennytte av å bli vaksinert.

Her vil du kunne lese om koronavaksinen til barn i aldersgruppen 5-11 år med referanser og kildehenvisninger til de påstander som blir gjort i filmen. Norske myndigheter har valgt fullt og helt å lene seg til anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet frem til når det gjelder vaksinering av barn og unge.

Disse finner du i Oppdrag 58 der FHI redegjør for vurderinger knyttet til koronavaksinasjon av barn 5-11 år som ikke allerede er omfattet av tilbudet til de som har alvorlig grunnsykdom.

 

Dette gjøres selv om det gjennom hele vurderingen til FHI blir påpekt at barn neppe vil ha noen egennytte av å bli vaksinert og at man må utvise forsiktighet. I tillegg foreligger det flere innspill fra en “referansegruppe”. 
I oppdrag 58 fra FHI står det følgende: “Det var flere i gruppen som ønsket å avvente til man har tilgang på studier og bivirkningsprofil fra land som allerede har begynt å vaksinere den yngste aldersgruppen. I tillegg ble det nevnt at vi ikke vet hvor lenge effekten av vaksinen varer hos de yngste, og hvilket behov det vil bli for gjentatt vaksinering… Deltakerne ønsket også å få mer data fra Storbritannia og Danmark om vaksineeffekt mot omikron for å vurdere behovet for vaksinasjon av barn i alderen 5-11 år.  

 

Men myndighetene ønsket ikke å ta hensyn til dette, men ønsket i stedet å starte opp vaksineringen av denne barnegruppen med en ny vaksine som fremdeles er på forsknings stadiet, med ukjente langtidseffekter så snart som mulig uten å vente på erfaringer som blir gjort i andre land. Svenske myndigheter derimot har besluttet at de ikke ønsket at denne aldersgruppen skulle vaksineres.

Anbefalingene blir begrunnet i følgende rapporter som instituttet har utarbeidet: Oppdrag 58. 

Her står det bl.a:

“For aldersgruppen 5-11 år er det foreløpig begrenset kunnskap og kort observasjonstid for å kunne vurdere sjeldne bivirkninger og bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle ulempen for barn og ungdom i begge disse aldersgruppene er til stede, og taler for en forsiktighet med vaksinasjon.

Det er usikkert om den individuelle nytten ved vaksinasjon, gitt den lave sykdomsbyrden og god prognose ved alvorlig sykdom hos barn og unge, veier opp for mulige ulemper, gitt et foreløpig usikkert kunnskapsgrunnlag om sjeldne bivirkninger og bivirkninger som kan komme etter lang tid”.

INNHOLD
(Klikk på tittelen så kommer du direkte til kapittelet)

 

Påstand 1: Norske barn fra fylte 5 år får nå vaksinetilbud. Friske barn trenger IKKE koronavaksine.

 

Påstand 2: Vaksinen er et tilbud - IKKE en anbefaling INGEN friske barn er døde av korona i Norge.  

Påstand 3: Det er meldt inn mer enn 54 000 bivirkninger bare i Norge, inkludert dødsfall. Mørketallene kan være store. 

 

Påstand 4: Ingen vet noe om langtidsvirkningene. Eksempelvis autoimmune sykdommer, kreft og infertilitet. 

 

Påstand 5: Norsk vaksineforsker fraråder koronavaksine til friske barn. Risikoen er større enn nytten. 

Påstand 6: I Norge har det blitt rapportert om 456 bivirkninger på barn under 18 år hvorav 62 er betegnet som alvorlige. (pr 01.02.2022)

Påstand 7: Utvalg av registrerte bivirkninger sett hos ungdom og voksne. 

Påstand 8: Dette er ikke tradisjonelle vaksiner, men en ny genbasert teknologi som manipulerer våre celler til selv å produsere spikeproteiner. Disse skal immunforsvaret deretter reagere mot. 

 

Påstand 9: Ditt barn har et medfødt immunforsvar som gjør at de er lite mottakelige for å bli syke av korona.

 

Påstand 10: Bør man ikke utvise varsomhet med helt nye vaksiner som man foreløpig vet veldig lite om?

 

Påstand 11: Ingen vet hvor mye spikeproteiner som vil bli produsert i kroppen. 

 

 

Påstand 12: Land med lav vaksinetilgang har nå minst smitte og dødsfall

 

Påstand 13: Man har sammenliknet 68 land og funnet at de landene med høyest vaksinedekning hadde like mye eller mer smittespredning enn land med lav vaksinasjonsgrad.

 

Påstand 14: 24.01.2022 presenterer advokat Thomas Renz registrert vaksineskader i det amerikanske senatet. 

 

Påstand 15:  Barnet ditt trenger deg nå - du må sette deg godt inn i saken og ta et veloverveid valg! Det er lov å takke NEI!

 

 

pexels-kat-smith-551578.jpg

 

Påstand 1: Norske barn fra fylte 5 år får nå vaksinetilbud. Friske barn trenger IKKE koronavaksine.
 

 

Den 14. januar annonserte Regjeringen at de ville åpne opp for et tilbud om vaksinering av barn i aldersgruppen 5-11 år. Det betyr barn som er født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.

 

Dette ble lansert som et frivillig tilbud og det understrekes at det ikke er noen generell anbefaling om å vaksinere alle barn i denne aldersgruppen.

 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler: 

“– Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres. De åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper”

 

Med andre ord - denne vaksinen er ikke anbefalt for ellers friske barn, kun for barn i spesielle grupper. Det blir nevnt 3 ulike grupper hvor det kan være aktuelt å ta vaksinen: 

 

 • Barn med kroniske sykdommer

 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

 

Vi kan ikke helt forstå hvordan man kan begrunne dette tilbudet til denne barnegruppen med slike argumenter da alle tre viser seg å være ugyldige. 

 


1. Barn med kroniske sykdommer fikk allerede 25.november 2021 et tilbud om vaksinering. I forbindelse med at vaksinen ble nødgodkjent via det europeiske legemiddelverket besluttet regjeringen samme dag å tilby vaksinen til barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom. Begrunnelsen er at selv om sannsynligheten for alvorlig koronasykdom hos barn og unge er svært lav, kan enkelte barn og ungdom med særlig alvorlige grunnsykdommer likevel ha nytte av vaksine mot covid-19.

Tilbudet går til en liten gruppe med barn som har svært alvorlig sykdom fra før, som dem med kreft, organtransplanterte, alvorlig immunsvikt, alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. Men det blir også poengtert i FHI sin rapport, side 48: “Hovedtilbakemeldingen var at covid-19 ikke er en alvorlig sykdom for barn i denne alderen, selv for de med alvorlig grunnsykdom.”


 

2. Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

Dette er heller ikke noe holdbart argument da forskningen har vist at vaksinerte og uvaksinerte personer er like store smittespredere. Man kan derfor ikke hevde at det å la seg vaksinere gir noen økt beskyttelse for andre. Det er en rekke studier som viser dette. 

Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals

However, the impact of vaccination on transmissibility of SARS-CoV-2 needs to be elucidated. A prospective cohort study in the UK by Anika Singanayagam and colleagues2 regarding community transmission of SARS-CoV-2 among unvaccinated and vaccinated individuals provides important information that needs to be considered in reassessing vaccination policies. This study showed that the impact of vaccination on community transmission of circulating variants of SARS-CoV-2 appeared to be not significantly different from the impact among unvaccinated people.”

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study

BBC hadde en artikkel om denne: The recent study states there is a “continued risk of infection in household contacts despite vaccination”.

 

Vi stiller oss også svært kritisk til at FHI her fremmer en medisinsk uetisk praksis om å oppfordre til å la et friskt barn gjennomgå en medisinsk prosedyre den ikke har egennytte av for å angivelig beskytte andre. 

De mener her at det er greit at små barn utsettes for risikoen med en uprøvet og eksperimentell vaksine i håp om at de bidrar til å dempe smittespredningen, spesielt når vi vet at det ikke finnes noe faglig belegg for dette.  

 

Det kan ikke være riktig at et barn skal vaksineres for å beskytte voksne eller immunsvekkede mot å bli syke. Et ellers friskt barn har ingen egennytte av å bli vaksinert, men deres helse skal ofres for at andre ikke skal bli smittet? 

Dessuten viser mange studier at de som har gjennomgått sykdom er mer beskyttet fra å bli smittet og mindre smittebærer enn personer som er vaksinerte. Her er en studie gjort av israelske forskere som viste at tidligere koronasmittede kunne være bedre beskyttet mot Delta-varianten enn Pfizer-vaksinerte.

 

3. Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

 

Det er kanskje en liten andel norske barn som tilhører denne kategorien barn som skal flytte eller reise til et annet land. Men så lenge vaksinene ikke hindrer smitte, og har minimal effekt på å hindre sykdomsutvikling og vaksinenes effekt avtar etter få måneder, mener vi at myndighetene ikke har grunnlag for sine utsagn. 

 

Skal det være slik at man “åpner opp for” at 443 255 barn mellom 5-11 barn skal kunne vaksineres på bakgrunn av argumenter som ikke er faglig, forskningsmessig fundert. 

 

FHi har også kjørt matematisk modellering av effekten å tilby dose 1 til 5-11 åringer og i tillegg kalkulert med andre dosen til 12-15 åringene. De skriver at de her regner med

at 60% i den yngste aldersgruppen takker ja til vaksinering. Resultatet de kommer frem til er at de mener antallet infeksjoner i befolkningen kan reduseres med 15%, det konkluderes videre at dette igjen vil føre til en nedgang i antall sykehusinnleggelser på 30-50% for den yngste aldersgruppen.
 

Dette kan jo høres ut som overbevisende tall, men vi antar at de her kalkulerer med Deltavarianten og at modelleringen ikke er justert for den mindre sykdomsfremkallende varianten Omikron. Vi må også spørre oss i hvilken grad kan man stole på de matematiske kalkulasjonene som gjøres av FHI?

Nettavisen skriver: FHIs scenarioer har bommet gang på gang

Avanserte, tunge matematiske modeller har vært viktige for FHIs råd til regjeringen under koronapandemien. Men forskerne har bommet gang på gang”.

 

Hvordan kan vi stole på at modellene denne gangen er riktige? at man klarer å redusere antallet infeksjoner i befolkningen med 15% ved å vaksinere barna anser vi som høyst usannsynlig når vi vet at barn ikke bidrar til å spre smitte, og når vi vet at alle personer sprer smitte uavhengig om de er vaksinerte eller ikke. Hvordan kan da vaksinering av disse gruppene i det hele tatt få noen innvirkning? 

Vi mener også det blir galt av FHI å kalkulere med at 60% av alle barn mellom 5-11 år skal ta vaksinen, dvs. de mener det er medisinsk forsvarlig at 265 953 barn skal la seg vaksinere med en vaksine som ikke gir dem noen medisinsk fordel og som ikke er anbefalt? 

Vi kan heller ikke se at FHI har tatt med i sine beregninger at vi må kunne anta at en stor del av denne aldersgruppen allerede har hatt covid. Noen har kanskje hatt så milde symptomer at de ikke engang er klar over at de har gjennomgått en infeksjon og på den måten blitt immune. Fra studier på amerikanske barn allerede i juni 2021 viste prøver at 42% av alle 5-11 åringer allerede hadde blitt eksponert for covid. Har et barn gjennomgått infeksjonen er det ingenting som tilsier at de vil ha fordel av å bli vaksinert i tillegg. 

 

En av de ledene forskerne i WHO Dr. Soumya Swaminathan forklarer i denne videoen at det ikke foreligger noe vitenskapsbasert bevis for at friske ungdommer skal behøve å bli vaksinert med boostervaksiner.

 

 

 

 

 

 

Geir Bukholms svarer på spørsmål om vaksinering av barn i 

NRK Dagsrevyen fredag 14. januar 2022

 

Spørsmål: Hvorfor kommer dere med et tilbud og ikke en anbefaling om vaksinering av barn ned til 5 år?
 

Svar: Det har vært en grundig vurdering, og den bygger spesielt på to forhold. Det ene er at vi vet at risikoen for å bli alvorlig syk i denne aldersgruppen er svært liten, og det andre er at risikoen for å få alvorlige bivirkninger av vaksinen også er svært liten. Så det er det ene forholdet som vi har vurdert.

Det andre er vaksinens effekt på spredning av omikron for den aldersgruppen. Vi vet at den smittespredningshemmende effekten av vaksinen er lav, og vi vet at omikron kommer til å spre seg veldig raskt. Og summen av disse to tingene gjør at denne effekten også er lav.

Spørsmål: Er dere usikre på om vaksinen kan ha negativ effekt på barna? - at det kan være bivirkninger dere ikke kjenner helt til?

Svar: Vi kjenner jo en del bivirkninger, og det er særlig disse bivirkningene knyttet til betennelse i hjertemusklene, som vi er oppmerksomme på. Det er en liten risiko for det, men den er liten. Så vet vi også at disse vaksinene er svært effektive, så det er en veldig, veldig høy beskyttelse, bare etter én dose. Men som sagt: Risikoen ved å gjennomgå naturlig sykdom er også veldig lav.

Og det gjør at vi tenker at det er urimelig at helsemyndighetene skal komme med klare anbefalinger her. Her vil det være individuelle preferanser i de ulike familiene, som er viktige.
 

Spørsmål: Hva viser studier i utlandet om vaksinering av barn?


Svar: De viser at det er god beskyttelse mot sykdom, men studiene viser også at det er liten risiko for å bli syk.

 

Vi vil hevde at Geir Bukholm har liten dekning for å komme med de utsagnene vi har markert med rødt. Vi har rett og slett for lite erfaringgrunnlag og for sparsommelige data til å komme med slike skråsikre antagelser. Dette er å føre foreldre som skal ta en avgjørelse om vaksinasjon av sitt barn bak lyset.

 

Påstand 2: Vaksinen er et tilbud - IKKE en anbefaling INGEN friske barn er døde av korona i Norge.  

Myndighetene understreker at man nå har “åpnet” opp for å tilby - men samtidig er det ingen generell anbefaling. Dette oppleves av mange som forvirrende dobbeltkommunikasjon fra våre myndigheter. Det å få et tilbud kan kan veldig lett oppfattes som en anbefaling. Hvorfor skal man få et tilbud om noe som ikke egentlig er anbefalt?

 

Disse vaksinene er ikke anbefalt, men foreldrene må nå ta stilling til vaksinering “på eget ansvar”. Har foreldrene nok informasjon til å ha et informert samtykke til en vaksine som ikke er anbefalt? 

Litt om samtykke: Samtykke må være avgitt frivillig på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket.For at et samtykke skal kunne anses for å være informert kreves det at personen det gjelder har forstått hva det samtykkes til, samt konsekvensen av dette.

 

Samtykket skal være frivillig og aldri presses frem ved overtalelse. Lovgivningen stiller strenge krav til informasjon. Helsepersonell har en vid informasjonsplikt i forbindelse med vaksiner, hpl. § 10 jf. pbrl. § 3-2. Det er viktig at faktiske opplysninger blir formidlet, og at de som skal samtykke får all relevant informasjon og ikke kun får formidlet det som er positivt ved vaksinering. Det kan ikke være slik at man ikke gir sannferdig informasjon til befolkningen fordi man frykter en lavere oppslutning om vaksineringen. 

 

Er foreldrene klar over at det kun finnes en eneste studie som ligger til grunn for godkjenningen av Pfizer/BioNTech vaksinen av denne barnegruppen. Det er vaksineprodusenten selv som har utført denne studien. Der var det totalt 2268 deltakere hvorav 1517 fikk vaksine og 751 fikk placebo. Median oppfølgingstid var 2,3 måneder.

Man målte først og fremst hvor mange som fikk påvist covid-infeksjon. Det ble påvist dette hos 3 barn som var vaksinert, og 16 av barna som var uvaksinert. Ut fra dette tallet så mener vaksineprodusenten å kunne hevde at vaksinene er effektive, ut fra observasjonstid på litt over 2 måneder mener de at den er trygg nok. 

 

I tillegg så må man være klar over at man kun har få måneders erfaring med å vaksinere denne aldersgruppen. Vaksinen fikk en midlertidig godkjenning hos det amerikanske legemiddelverket FDA den 29.10.2021 basert på nødparagrafer hvor krav til dokumentasjon og testing er helt annerledes enn for en vanlig godkjenning av legemidler. Vaksineringen av amerikanske barn startet opp i november 2021.

 

Dette er også studien som FHI lener seg på, men da har man ikke tatt med i beregningen at denne studien har tatt utgangspunkt i Delta-varianten. Omikron-varianten som er mye mildere og mer smittsom vil helt klart gjøre at man må se på denne studien med nye øyne.

En annen ting som er påfallende når man leser Oppdrag 58 fra FHI er at mye tekst er sladdet i dokumentet på sidene 41-46. Det er nettopp på steder der man omtaler bivirkninger av vaksinene? På starten av dokumentet blir dette forklart med følgende tekst: "Merket tekst i grått er skjult i offentlig versjon på grunn av konfidensielt innhold ihht. offentlighetsloven §§14-15."

Hvorfor skal større partier som nettopp omhandler viktig informasjon om bivirkninger skjules? hvordan skal foreldrene som skal ta stilling til vaksinasjon få den nødvendige informasjonen når de ikke får tilgang på dette? Er det ikke et viktig poeng at myndighetene er transparente med informasjon overfor sine innbyggere for at det skal foreligge et godt tillitsforhold? 

Folkehelseinstituttet utgir jevnlige ukerapporter. I ukerapport 38, 2021 står det på side 32 at det hittil har blitt registrert to koronadødsfall fra aldersgruppen 0-19 år. Det gies ingen opplysninger om deres helsetilstand, om de f.eks. allerede led av alvorlige eller livstruende underliggende sykdommer i denne rapporten noe som er essensiell informasjon for foreldre som skal ta stilling til vaksinasjon. Det vi vet er at det første dødsfallet skjedde 18. november. Det ble skrevet en avisartikkel om dette:


Men i en artikkel i Aftenposten fra 2020 står det følgende:  “Et barn med korona døde på Haukeland” Et barn innlagt på Haukeland universitetssykehus døde onsdag av covid-19-relatert sykdom. Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose. Det er det første koronarelaterte dødsfallet blant barn i Norge.FHI skriver også om dette dødsfallet her. 

 

Vi har ikke vært i stand til å få opplysninger om det andre dødsfallet, men det må ha inntruffet mellom uke 47 og 48 i 2020. Vi må anta at dette er et barn/ungdom opp til 19 år med en underliggende diagnose. Hvis ikke mener vi at dette dødsfallet ville ha fått mye medieoppmerksomhet, da det er naturlig å tenke seg at det i stor grad kunne ha blitt benyttet som et eksempel på at også friske barn kan dø av corona.

 

Til den samlede vurderingen hører sykehuslegenes motvilje med å ta i bruk godt dokumentert effektiv behandling med medikamenter som finnes på ethvert norsk apotek.

 

FHI har hele tiden operert med en dødelighetsoversikt hvor de har slått sammen alle aldersgruppene fra 0 til 39 år. FHI har altså et aldersspenn på 40 år. Det har bare vært i enkelte særtilfeller at offentligheten har fått informasjon om en mer inndelt aldersgruppe som 0-19 år. 

På denne måten blir det helt umulig å få noen oversikt over dødeligheten hos barn og ungdom, og det blir vanskelig å gjøre noen risikovurdering ved vaksinasjon av barn. Hvorfor følges ikke en mer inndelt rapportering slik det gjøres i de andre nordiske landene? 

Hvis vi ser på Danmark (SSI) og Sverige (FOHM), så har de fire differensierte aldersgrupper; 0-9, 10-19, 20-29, 30-39.
 

Etter den nye praksisen fra FHI med å slå sammen enormt mange aldersgrupper så er det ikke mulig å vite om det har kommet til flere dødsfall i aldersgruppen 0-19 år, men vi må anta at det ikke er noen fler enn de to som sist ble nevnt i ukerapport 2021-38, ellers hadde vi ganske sikkert hørt om det.

ScreenHunter 1104.png
ScreenHunter 1107.png
pikwizard-boy-child-kid.jpg

 

Påstand 3: Det er meldt inn mer inn 54 000 bivirkninger bare i Norge, inkludert dødsfall. Mørketallene kan være store.

 

Legemiddelverket offentliggjør hver 14. dag en rapport om meldte mistenkte bivirkninger. Den siste rapporten er datert 01.02.2022. 

 

Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 01. februar 2022 er det mottatt 54 657 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 

27 813 (51 %) av disse er behandlet. At meldingene er behandlet betyr at de er klassifisert og sortert, men det betyr ikke at det er gjort en endelig vurdering av årsakssammenheng i alle tilfellene.”

 

Videre står det: “Det er så langt behandlet 251 meldinger om dødsfall. Noen dødsfall er skjedd i tidsmessig sammenheng med vaksinering, mens andre skyldes dødsfall av covid-19 hos fullvaksinerte flere måneder etter siste dose. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende og sykehjemsbeboere. Det at en person dør i nær tidsmessig tilknytning til vaksinasjon trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng. Blant de 251 dødsfallene gjelder 16 meldinger dødsfall hos fullvaksinerte personer som har fått påvist covid-19. Pasientene som døde fikk påvist covid-19 fra 2 uker til 10 måneder etter vaksinasjon, og hendelsene er meldt på mistanke om vaksinesvikt.” 

 

Det har gjennom en årrekke kommet frem studier og bevis for at meldesystemene lider av stor underrapportering, spesielt når det kommer til vaksineskader. 

 

Årsakene til denne underrapporteringen kan være at bivirkningsmeldesystemet ikke er godt nok kjent av leger og helsepersonell, men at det også foreligger en vegring i forhold til å anerkjenne vaksiner som årsak til skade og at det å skrive inn slike rapporter er tidkrevende arbeid som det ikke gies noen kompensasjon for.

Ut fra de henvendelsene foreningen får fra personer som har blitt skadet av vaksinene vil vi våge å påstå at det forekommer en stor underrapportering av bivirkninger fra vaksinene her i landet. Det er lav kunnskap om hvordan bivirkningene kan opptre og lite villighet til å anerkjenne skader som bivirkninger av vaksiner fordi leger og helsepersonell har en forutinntatt innstilling til at vaksinene er trygge.   

 

Det amerikanske helseinstituttet CDC uttaler selv at: 

"VAERS mottar rapporter for bare en liten del av de faktiske bivirkningene.

 

Guide to interpreting VAERS data. Washington D.C.: U.S. Department of Health and Human Services [cited 2017 June 21]. https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html.

Et treårig forskningsprosjekt utført av Harvard Medical School på 715 000 pasienter på oppdrag fra CDC erklærte at: “fewer than 1% of vaccine adverse events are reported” 

 

 "(færre enn 1% av vaksinebivirkninger blir innrapportert)  til VAERS. https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

 

En annen undersøkelse viste at det rapporteres så få som 1% av alvorlige bivirkninger fra medisinske produkter til passive overvåkingssystemer, 

Kessler DA. Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA. 1993 Jun 2;269(21):2765-8.

 

Kirsch, Rose, and Crawford (2021) estimate that VAERS undercounts fatal reactions by a factor of 41 which would put the total fatal side effects in this age-range at 5,248. (Kirsch et al. represents a conservative estimate because others have put the underreporting factor at 100.)

 

Her fremkommer det ulike estimater men det gir en indikasjon på at mørketallene kan være store. I øverste studiene over vises det til at kan være minst hundre ganger så mange vaksinebivirkninger enn det som blir innrapportert til bivirkningsregisteret VAERS. Det er naturlig å anta at underrapportering også foregår i de fleste andre land, også i Norge. 

 

 

Påstand 4: Ingen vet noe om langtidsvirkningene. Eksempelvis autoimmune sykdommer, kreft og infertilitet.

Vaksinen må regnes som eksperimentell så lenge observasjonsstudiene fremdeles pågår og skal pågå i ytterligere 2 år før de blir endelig godkjent. Vaksinene er kun midlertidig godkjent, og man vet fremdeles lite om bivirkningene og ingenting om langtidsvirkningene av disse vaksinene så lenge de kun har vært i bruk i en kort periode.  Vanligvis tar det mellom 8 -12 år å teste ut en ny vaksine.

I tillegg er disse vaksinen basert på en helt ny genbasert vaksineteknologi som aldri har vært godkjent til alminnelig bruk på mennesker før. 

 

Fagmiljøer og eksperter over hele verden frykter at vaksinene kan føre til økt risiko for å utvikle kronisk sykdommer, betennelse på hjertet, blodpropper, kreft samt redusert fruktbarhet og sterilitet. I tillegg er det stor bekymring for den såkalte ADE-effekten (Antibody-Dependent-Enhancement), antistoffavhengig forsterkning som kan føre til en overdreven og potensielt farlig immunrespons ved et nytt møte med et virus. 

 

Disse advarslene blir nå utsatt for en omfattende sensur, og når ikke ut i mediene. En som har fått merke sensuren på kroppen er den faglige svært sterke forskeren Dr. Robert Melone, han han blitt sensurert bort fra mange plattformer i sosiale medier og har blitt fjernet fra Wikipedia kun fordi han stiller kritiske spørsmål til vaksinene og hvordan de benyttes i massevaksineringsprogram.  

 

Han kommer her med en offentlig advarsel: 

Dr. Robert Malone: Before You Inject Your Child! URGENT WARNING!!! All Parents Need To Hear This! HALF A MILLION VIEWS! YOUTUBE BANNED VIRAL VIDEO!

Det er viktig at befolkningen får korrekt informasjon og blir tilstrekkelig opplyst om disse forhold.

I studiene som var grunnlaget for den betingede godkjenningen på mRNA-vaksinene for voksne ble deltagere fulgt opp cirka to måneder etter 2. dose, dvs en total observasjonsperiode på kun noen måneder innen vaksineprodusentene fikk innvilget nødgodkjenningen og dermed kunne starte opp storproduksjon og salg av sine vaksiner.  

Disse vaksinene er godkjente under en helt spesiell nødprosedyre som i utgangspunktet kun skal taes i bruk når det er et presserende behov for å administrere et legemiddel for å hindre en alvorlig trussel mot folkehelsen.Vi kan ikke se at kriteriene for en nødgodkjenning av Covid vaksiner for barn er tilstede så lenge de nærmest ikke blir syke og svært sjeldent dør.  

 

Vaksinene blir definert av det amerikanske legemiddelverket FDA som eksperimentelle, på sine hjemmesider står det i klartekst at vaksinene er å regne som "unapproved products" that are still "investigational", altså utestede produkter som fremdeles undersøkes.

Et produkt som er autorisert for nødbruk er definert som et eksperimentelt produkt. Vaksinene er derfor ikke godkjente i vanlig forstand, men kun via nødbetingelser som det sannsynligvis ikke lenger er grunnlag for å benytte seg av på bakgrunn av dagens smittesituasjon med svært få sykehusinnleggelser.  

 

Det er for tidlig å kunne uttale seg om langtidsbivirkningene slik FHI har gjort i en nylig artikkel

 

Dette vil man først få oversikt og kjennskap i årene og tiårene som kommer, kanskje vil effekten av en slik genbasert vaksine først manifestere seg i de neste generasjoner. 

 

Erfaringer fra massevaksineringen med svineinfluensavaksinen Pandemrix viser at mange av de oppståtte nevrologiske skadene etter vaksineringen først lot seg identifisere flere år i etterkant. Pasientskadenemda fikk inn krav om skadeerstatning i mange år i etterkant av vaksineringen.
 

FHI har nylig publisert en artikkel hvor de hevder at det er lav sannsynlighet for langtidsbivirkninger etter koronavaksinasjon. 

 

Artikkelen møtte sterke reaksjoner i sosiale medier, og vi siterer fra en som postet følgende reflekterte kommenter: 

En kan ikke vite utfallet i komplekse systemer av noe en ikke har prøvd tidligere før en har prøvd - kroppen er definitivt et komplekst system med en gjennomsnittlig tidsserie på rundt 80 år. Det i seg selv gjør det praktisk umulig å gi noe som helst prediksjon og beregning av probabilitet blir en vits - usikkerhetene vokser eksponentielt så raskt at det blir ignorant å påstå at en vet. Følgelig kan FHI kun spekulere basert på data som er retrospektive - noe som ikke sier noe om fremtiden. At det foreligger et stort datasett kan ikke kompensere for kort tidsserie med mindre de har funnet opp en tidsmaskin. Om det er høy eller lav sannsynlighet for ukjente ukjente er bare vrøvl, men en kan si noe om kjente usikkerheter - som er begrenset av til nå påløpt tidsserie. Å gi helsefaglige anbefalinger til hundretusener av mennesker utenfor risikogruppen basert på antakelser og spekulasjon er en høyst tvilsom tilnærming. Konsekvensene av eventuelle bivirkninger vil ramme den unge populasjonen i mye større grad siden de har flest gjenstående leveår - følgelig burde en være svært konservativ. Det er derimot fornuftig å rette anbefalinger til risikogruppen med høy risiko for alvorlig sykdom og død - noe den unge populasjonen ikke har i nevneverdig grad.

Legevitenskapen er på langt nær så moden som den kan gi inntrykk av. En rekke medisiner trekkes fra markedet hvert eneste år pga nye funn selv etter studier og tester. Med milliarder av satte vaksiner vil vi etterhvert få gode data og svar på det mange bekymrer seg for - langsiktige bivirkninger. Det tar tid.”

towfiqu-barbhuiya-FsVEqeiOtPo-unsplash.jpg
pikwizard-doctor-pretending-to-touch-heart-against-blue-background.jpg
ScreenHunter 1106.png

Påstand 5: Norsk vaksineforsker frarådet koronavaksine til friske barn. Risikoen er større enn nytten. 

 

Gunnveig Grødeland blir intervjuet av TV2: 

Fraråder vaksine til friske barn; Myndighetene tilbyr til barn helt ned til femårsalderen, men presiserer at det er et tilbud og ikke en anbefaling. Vaksineforsker Gunnveig Grødeland fraråder vaksine til friske barn.

 

Reporter: Da lurer jeg på dette med barn og vaksine, for myndighetene vil jo tilby barn vaksine, men legger veldig vekt på at dette er et tilbud og ikke en anbefaling. Hva er din anbefaling til foreldre med barn helt ned i 5 års alderen som skal vurdere om vaksinen er noe de skal gi sitt barn eller ikke?

 

Grødeland: Jeg ville ikke tatt vaksine til mine barn så sant de var friske. Hvis de tilhørte en risikogruppe hadde det vært annerledes.

Men alt vi har av data peker på at friske barn har ekstrem lav sannsynlighet for alvorlig sykdom, og de aller fleste av de får faktisk nærmest ikke symptomer i det hele tatt. 

 

Reporter: Betyr det at du vil fraråde vaksine til friske barn?

 

Grødeland: Ja, egentlig så ville jeg ha frarådet vaksine til friske barn, og det er fordi de har så lav sannsynlighet for at de vil trenge den beskyttelsen, og samtidig er det alltid en viss mulighet for bivirkninger ved vaksiner, så for friske barn så tenker jeg det valget går i favør av å ikke ta vaksine. 

 

Reporter: Hvilke bivirkninger er det man kan få?

 

Grødeland: De alvorlige bivirkningene som er forbundet med mRNA-vaksine er typisk Myo- og perikarditt som er hjertepose og hjertebetennelse, som ikke er livstruende men som kan være dramatiske nok når man opplever de. Vi vet at det er flere blant yngre som får det enn eldre, og det er rett og slett ikke et veldig godt tallmateriale ennå på det blandt barn. 


 

Aftenposten skriver: “Gunnveig Grødeland i nettmøte: Friske barn under 12 år trenger ikke å ta koronavaksine”

 

Grødeland er overrasket over hvor mange under 45 år som har tatt dose tre. Og hun lurer på om mange foreldre vil oppfatte tilbudet til barn som en anbefaling.

 

 

Om vaksiner til barn

Spørsmål: Hvilken risiko løper friske barn (5-11 åringer) med å bli vaksinert? Det er blitt fremhevet at de færreste blir alvorlig syke av covid, og at man ikke vet nok om bivirkninger/langtidsvirkningen av vaksine. Vil likevel ikke fordelene for den enkelte være større enn ulempene?

Grødeland: Den største risikoen er hjerte- eller hjerteposebetennelse. Dette er jo ikke dødelig, men dramatisk nok for de som gjennomgår det. Ellers vil jo vaksinene i en del kunne gi milde bivirkninger som typisk går over etter et par dager (f.eks. smerter på stikksted, feber, osv.). Jeg mener likevel at vaksine for de fleste barn er unødvendig, fordi barn sjelden får noe særlig sykdom i det hele tatt når de blir smittet. Smitte gir også bedre beskyttelse mot ulike varianter enn vaksinen, fordi vaksinen er spesifikt utviklet mot det opprinnelige viruset fra Wuhan. Smitte gir responser som vil beskytte en del mot alle varianter av sars-cov-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstand 6: I Norge har det blitt rapportert om 456 bivirkninger på barn under 18 år hvorav 62 er betegbet som alvorlig. (pr 01.02.2022)

Legemiddelverket offentliggjør hver 14. dag en rapport om meldte mistenkte bivirkninger. Den siste rapporten er datert 01.02.2022. 

 

Der kan man lese: "Fra vaksinasjonen startet i Norge 27. desember 2020 og frem til 01. februar 2022 er det mottatt 54 657 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 27 813 (51 %) av disse er behandlet. At meldingene er behandlet betyr at de er klassifisert og sortert, men det betyr ikke at det er gjort en endelig vurdering av årsakssammenheng i alle tilfellene.

 

I perioden fra desember 2020 til 01. februar 2022, har vi behandlet 476 bivirkningsmeldinger i denne aldersgruppen. Av disse er 63 klassifisert som alvorlige.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som er viktig å ta med i vurderingen av bivirkninger er at kun ca 50% har blitt behandlet hos Legemiddelverket. Er det da slik å forstå at man kan regne med at bivirkningene for barna kan dobles? har vi da omtrent 950 bivirkninger hos barn mellom 12-17? Når det gjelder alvorlige bivirkninger hevder Legemiddelverket at disse blir prioritert i systemene, og at man ikke ligger på etterskudd i registreringen av disse, men hvor sikker kan man være på at de har god oversikt over dette. De har ligget på etterkudd med registreringen av bivirkninger helt fra starten av pandemien hvorfor settes det ikke inn fler ressurser til å gi befolkningen gode oversikter over disse dataene? 

Gødeland om barnevaksiner.jpg
bivirkninger.jpg

Påstand 7: Utvalg av registrerte bivirkninger sett hos ungdom og voksne.  

 

Anafylaktisk sjokk, Besvimelse, Hodepine, Hallusinering, Blodpropp i hjernen og i lungene, Lammelser, Hjertemuskelbetennelse (myokarditt), Hjerteposebetennelse (perikarditt), Hjerterytmeforstyrrelser, Akutt død, Dobbeltsyn, øyesmerter, Akutt blindhet, Akutt døvhet, Menstruasjonsforstyrrelser, Pustevansker, Utslett, Nedsatt sensibilitet, Leddsmerter - leddbetennelser, Immunsvekkelse, Økt tilbøyelighet til infeksjoner, Konsentrasjon- og hukommelsesproblemer, Tretthet og varig nedsatt energinivå, og mye mer…

På hjemmesidene til Legemiddelverket ligger det rapporter om meldte bivirkninger. 

De fleste andre land har meldesystemer for bivirkninger, men ikke alle. Her er noen av de største meldesystemene: 

World Health Organization - VigiAccess

 

Vaccine Adverse Event Reporting System USA - VAERS

En hjemmeside som skal gjøre det lettere å søke i data -  OPENVAERS

Den uavhengige foreningen National Vaccine Information Center sine oversikter: NVIC

Storbritannia: 
Meldesystemer for de nordiske land: 

Hva slags bivirkninger kan man forvente seg hos de minste barna?

Vi kan begynne med pakningsvedlegget til vaksinen for barn mellom 5-11 år. Det første vi kan lese her inne er at vaksinen er merket med sort trekant. Denne merkingen settes på legemidler som er underlagt særlig overvåking da den har en ukjent bivirkningsprofil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre kan man lese: Det er en økt risiko for myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og perikarditt (betennelse i hjerteposen) etter vaksinering med Comirnaty (se avsnitt 4). Disse tilstandene kan oppstå innen få dager etter vaksinering og har primært forekommet innen 14 dager. De har blitt observert oftere etter den andre dosen, og oftere hos gutter og yngre menn. Etter vaksinering bør du være oppmerksom på tegn på myokarditt og perikarditt, slik som tungpustenhet, hjertebank og brystsmerte. Oppsøk legehjelp umiddelbart hvis disse oppstår.

Som med alle vaksiner er det ikke sikkert at Comirnaty vil gi fullstendig beskyttelse til alle som får den og det er ikke kjent hvor lenge beskyttelsen varer.”

 

4. Mulige bivirkninger

Som alle vaksiner kan Comirnaty forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige bivirkninger: kan påvirke mer enn 1 av 10 personer

 • injeksjonsstedet: smerte, hevelse, rødhet

 • tretthet

 • hodepine

 • muskelsmerter

 • frysninger

 • leddsmerter

 • diaré

 • feber

Noen av disse bivirkningene forekom litt hyppigere hos ungdom i alderen 12 til 15 år sammenlignet med voksne.

Vanlige bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 10 personer

 • kvalme

 • oppkast

Mindre vanlige bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 100 personer

 • forstørrede lymfeknuter (sett oftere etter boosterdose)

 • følelse av uvelhet

 • smerter i arm

 • søvnløshet

 • kløe på injeksjonsstedet

 • allergisk reaksjon som utslett eller kløe

 • følelse av svakhet eller mangel på energi/søvnighet

 • nedsatt appetitt

 • overdreven svetting

 • nattesvette


Sjeldne bivirkninger: kan påvirke inntil 1 av 1000 personer

 • midlertidig lammelse på den ene siden av ansiktet

 • allergisk reaksjon som elveblest eller hevelser i ansiktet


Svært sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 10 000 personer

 • betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) eller betennelse i hjerteposen (perikarditt), som kan føre til tungpustenhet, hjertebank eller brystsmerte


Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)

 • alvorlig allergisk reaksjon

 • omfattende hevelse i det vaksinerte lemmet

 • hevelse i ansiktet (kan forekomme hos pasienter som har fått hudfyllstoffer («fillers») i ansiktet)

 • en hudreaksjon som gir rødt utslett med flekker på huden som kan se ut som en skyteblink med mørkerødt i midten omgitt av blekere røde ringer (erythema multiforme)

 • uvanlig følelse i huden, som prikking eller stikking (parestesi)

 • redusert følelse eller følsomhet, spesielt i huden (hypoestesi)

Dette legemidlet er gitt betinget godkjenning, i påvente av ytterligere dokumentasjon for legemidlet.

 

Vaksineprodusenten har denne informasjonen om vaksinenes sikkerhetsprofil.

 

Men norske foreldrene blir ofte henvist til denne siden hos FHI for at de skal bli informert om vaksinene. Når det kommer til informasjon om bivirkningene blir de henvist til en svært forenklet informasjonsblankett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det foreligger foreløpig ganske sparsommelig med data på bivirkninger siden de land som har valgt å ta i bruk vaksinen kun har noen ukers erfaring. Derfor har vi hentet data fra meldesystemet i USA som heter VAERS. USA er en av de første landene som startet opp vaksinering av 5-11 åringer, dvs dette har pågått litt over 3 måneder, og de har derfor rukket å gjøre seg noen erfaringer:

 From Dec. 14, 2020, to Feb. 4, 2022, for 5- to 11-year-olds show:

The most recent death involves a 7-year-old girl (VAERS I.D. 1975356) from Minnesota who died 11 days after receiving her first dose of Pfizer’s COVID vaccine when she was found unresponsive by her mother. An autopsy is pending.

 • 16 reports of myocarditis and pericarditis (heart inflammation).

 • 29 reports of blood clotting disorders.

 

U.S. VAERS data from Dec. 14, 2020, to Feb. 4, 2022, for 12- to 17-year-olds show:

The most recent deaths involve a 13-year-old male (VAERS I.D. 2042005) from an unidentified state who died from a sudden heart attack seven months after receiving his second dose of Moderna, and a 17-year-old female from an unidentified state (VAERS I.D. 2039111) who died after receiving her first dose of Moderna. Medical information was limited and it is unknown if an autopsy was performed in either case.

 • 68 reports of anaphylaxis among 12- to 17-year-olds where the reaction was life-threatening, required treatment or resulted in death — with 96% of cases attributed to Pfizer’s vaccine.

 • 629 reports of myocarditis and pericarditis with 617 cases attributed to Pfizer’s vaccine.

 • 155 reports of blood clotting disorders, with all cases attributed to Pfizer.

Hjertebetennelse, perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) 

Legemiddelverket har en egen temaside om disse sykdommene, her.

 

Fra rapport 58, side 5 fra FHI skriver de: “Milde og forbigående bivirkninger etter vaksinasjon er vanlig, og den sjeldne bivirkningen myokarditt er vanligere etter andre vaksinedose. Vi har estimert at vaksinering med dose 2 til ungsom 12-15 år kan gi om lag seks ekstra tilfeller med myokarditt i denne aldersgruppen. Så langt tilsier erfaring og kunnskap at vaksine-relatert myokarditt har god prognose… for aldersgruppen 5-11 år er det foreløpig begrenset kunnskap og kort observasjonstid for å vurdere sjeldne bivirkninger og bivirkninger som kan komme etter lang tid. Den individuelle ulempen for barn og ungdom i begge disse aldersgruppene er til stede, og taler for en forsiktighet med vaksinasjon”.

 

Vi har noen spørsmål til de konklusjonene FHI trekker i denne teksten.
 

- er det virkelig verdt at 6 unge friske ungdommer skal bli rammet av myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i ung alder når vi vet at ungdom svært sjelden får alvorlige ettervirkninger av Covid - og ennå mildere symptomer nå med Omikron?
 

- hvordan kan man fastslå med stor sikkerhet at vaksine-relatert myokarditt har god prognose? I rapporten blir det refereret til en rekke studier, det har bl.a blitt gjennomført tre store europeiske studier basert på helseregisterdata; en nordisk, en fransk og en engelsk, som alle har vist en økt forekomst av myo- og perikarditt i tiden etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner og særlig etter andre dose hos yngre menn. Men man har foreløpig svake data på langtidsprognosene for de barna som har fått disse lidelsene.

-hvor mange tilfeller av myokarditt hos de minste barna vil være akseptabelt? Det er nemlig slik at myokarditt også kan opptre etter første dosen, derfor må man regne med at flere av de minste barna også vil bli rammet av denne infeksjonen på hjertet, kanskje i ennå sterkere grad enn det vi har sett for aldersgruppen 12-15? 


FHI og flere andre er alltid raske med å berolige oss med at vaksine-indusert myokarditt er mildere og forbigående sammenliknet med den som oppstår av seg selv, eller etter en virusinfeksjon. 

Men er her Dr. Steven Pelech fra University of British Columbia av en helt annen oppfatning, han uttalte følgende i august 2021 i en artikkel: "UBC scientist raises concern over vaccine risks and variant misinformation" 
Utdrag fra artikkelen:
“Contrary to what a number of people have said, there is no such thing as ‘mild myocarditis.’ It’s the destruction of the myocytes, the heart cells that contract. When those cells die, they are not replaced in your body and are instead replaced by scar-tissue, which is from fibroblasts — skin cells which don’t have contractile activity …Every time you get an inflammatory response, you lose more of that contractility and have a greater chance of heart attack and other problems later in life.”

 

A New Zealand writer observed that “mild” clinical manifestations in the present are meaningless for interpreting longer-term risks.

Using magnetic resonance imaging (MRI) scans with gadolinium contrast — capable of showing “damaged heart areas undetectable by any other means” — studies of children and adolescents who developed myocarditis following COVID vaccination revealed, in the vast majority, a “potentially poor prognosis despite the heart seeming to have returned to normal.”

 

I Norge er det per 01.02.2022 meldt om 254 tilfeller av perikarditt og 140 tilfeller av myokarditt etter mRNA-vaksine. I tillegg er det 5 meldinger om perikarditt etter vaksinasjon med Vaxzevria. Det er mottatt én melding om dødsfall som følge av myokarditt hos en person i 70-årene som hadde blitt vaksinert med Comirnaty. Årsakssammenheng med vaksinering er usikker. 

 

 

 

 

 

 

Vi er bekymret for den manglende "føre-var" holdningen som norske myndigheter demonstrerer når det gjelder å gabmle med barns helse. Et viktig prinsipp i medisinen er "do no harm" - man skal ikke skade unødig. Hvorfor skal man ta oppfordre til vaksinering når man fremdeles sitter på lite kunnskap om bivirkningene som kan være livsvarige?

Her er en uttalelse fra Høie i forbindelse med at de ville anbefalte at 16-17 åringene skulle bli anbefalt vaksinering. 

Sakset fra en artikkel i nettavisen: "16-17-åringer får tilbud om koronavaksine"


"16- og 17-åringene vil få tilbud om to vaksinedoser, slik den voksne befolkningen får. Planen er at det skal være åtte til tolv uker mellom de to dosene.

Regjeringen oppgir to grunner til tidsintervallet.
For det første er det fortsatt noe begrenset kunnskap om den sjeldne, men alvorlige bivirkningen med hjertebetennelse, myokarditt, etter vaksinasjonen. Dette er imidlertid først og fremst rapportert etter andre vaksinedose.

– Før vi gir ungdom i Norge andre vaksinedose, ønsker vi enda mer kunnskap om risiko og sykdomsforløp som følge av bivirkningene med hjertebetennelse. Det vil vi få i løpet av de neste månedene, sier Høie."
 

Det er frem til februar 2022 mottatt 5 bivirkningsmeldinger om betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) og betennelse i hjerteposen (perikarditt) blandt barn og ungdommer i aldersgruppen 12-17 år. 

Vil disse i utgangspunktet friske barna/ungdommene få varige nedsatt hjertefunksjon som resultat av dette? 

 

Den 14. januar ble det i tillegg besluttet av våre myndigheter at aldersgruppen 12-15 år skulle tilbys en andre dose. Mener de virkelig at de i løpet av få måneder nå sitter på nok vitenskapsbasert dokumentasjon for å kunne rettferdiggjøre dette? 

Hentet fra Norsk Helseinformatikk (NHI): Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen forårsaket av virus, bakterier, toksiner eller immunreaksjoner.
Tilstanden kan gå over uten behandling, men det kan utvikles behandlingstrengende hjertesvikt. 

Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet.


Hjertemuskelbetennelse er ingen hyppig sykdom, men milde varianter blir ikke alltid oppdaget og er sannsynligvis hyppigere enn tidligere antatt. Nøyaktige opplysninger om forekomsten mangler av den grunn. Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom.

 

En studie publiser i Nature; risikoer for myokarditt, perikarditt og hjertearytmier assosiert med COVID-19-vaksinasjon eller SARS-CoV-2-infeksjon, fører til økt risiko for alvorlig og irreversibel vaksine relatert hjertesykdom.

American Heart Association avholt en konferanse i nov. 2021. Der gjennomgikk de resultatene av denne studien hvor de kommer med denne konklusjonen:

«the mRNA vacs numerically increase (but not statistically tested) the markers IL-16, Fas, and HGF, all markers previously described by others for denoting inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle, in a consecutive series of a single clinic patient population receiving mRNA vaccines without a control group.».

Health Advisory & Recivery Team (HART) har postet følgende artikkel:

Myocarditis in children and young adults - This cannot be dismissed as a mild and self-limiting condition

 

Dr. Peter McCullough er en amerikansk lege og kardiolog som har vært en svært modig med å stå frem med den kunnskapen han har gjennom hele pandemien. 

 

Her i et kort klipp fra et intervju: Myocarditis from COVID vs the Vaccine: Peter McCullough

På sin Twitter-konto poster han oppdatert informasjon om egen og andres forskning.

Dr. John Campbell fra England postet 12. febr 2022 denne analysen av de siste studiene om myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene Myocarditis after vaccination, firm data

 

Thie article from Israel national News, says the risk of myocarditis following mRNA COVID vaccination is around 133 times greater than the background risk in the population.

 

Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021 (25 January)

 

Menstruasjonsforstyrrelser

 

Legemiddelverket har en egen temaside om disse sykdommene, her.

De skriver: "- Vi har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinering. Allerede i juni så vi dette som et signal, og tok det videre med FHI som inkluderte spørsmål om dette i sine befolkningsundersøkelser."

I Oppdrag 58 fra FHI står det følgende: 

"Det er i Norge, og resten av verden, mottatt mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige tall fra en kohortundersøkelse hos kvinner i alderen 18-30 år viser at menstruasjonsforstyrrelser er svært vanlig, og allerede før vaksinasjon meldte nesten fire av ti unge kvinner om slike forstyrrelser. Likevel viser undersøkelsen at noen flere kvinner fikk forstyrrelser etter første eller andre dose av koronavaksinen. For eksempel svarte 7,6 % at de hadde kraftige blødninger før vaksinasjon, mens 13,6 % oppga at de hadde kraftigere blødninger etter første dose. Menstruasjonsforstyrrelsene var for de fleste forbigående etter første dose og andelen med forstyrrelser var tilbake til utgangsnivået da dose to ble gitt, det vil si om lag tre måneder etter vaksinasjon med første dose. Svarene i undersøkelsen er basert på selvrapportert data, og rapporteringsbias kan derfor ikke utelukkes. Funnene er foreløpig ikke fagfelle vurdert. Det er også pågående studier i utlandet som også forsøker å finne svar på dette."

Legemiddelverket offentliggjør hver 14. dag en rapport om meldte mistenkte bivirkninger. Den siste rapporten er datert 01.02.2022. 


Der står det: Menstruasjons- og blødningsforstyrrelser:

"Vi har så langt behandlet 3 521 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser. De fleste meldingene gjelder kvinner mellom 20 og 49 år. 347 av disse meldingene er klassifisert som alvorlige. I flere av disse er det ikke menstruasjonsforstyrrelsen, men andre plager som er meldt samtidig, som gjør at meldingen samlet sett klassifiseres som alvorlig. Dersom menstruasjonsforstyrrelser er langvarige og går utover arbeidsevne og andre daglige gjøremål, vil meldingen også ofte klassifiseres som alvorlig. Vi har behandlet 256 meldinger om kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder. 250 av disse er klassifisert som alvorlige. Uventede underlivsblødninger etter overgangsalder klassifiseres alltid som alvorlige dersom de oppstår mer enn ett år siden siste menstruasjon. Folkehelseinstituttet gjennomfører en stor studie for å forsøke å avklare om det er en sammenheng mellom koronavaksiner og blødningsforstyrrelser. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon hos unge kvinner mellom 18-30 år."

VG skriver: ​"Fikk mensen­forstyrrelser etter vaksinen: − Viktig å snakke om"

Unge kvinner rapporterer om menstruasjons­forstyrrelser etter at de tok coronavaksinen. Nå ønsker de flere svar. Mange opplever vedvarende smerter og blødninger, mange er fortvilet. Flere tapper såpass mye blod at de blir utmattet og må sykmelde seg. En av kvinnene uttaler seg slik: "Sånn sett er jeg ganske heldig at jeg ikke fossblør, som andre opplever, eller har ekstreme smerter. Men det å miste mensen er også veldig alvorlig. Jeg ser på det som et tegn på at det er noe galt, legger hun til.  
Jeg blir lei meg og sur, men mest forbannet egentlig. Hadde jeg visst at min kropp kom til å reagere slik, så hadde jeg nok ikke tatt vaksinen. Jeg tok vaksinen fordi jeg syns det var viktig å bli med på dugnaden, men når jeg må ofre min egen kropp for å beskytte meg og ende opp med en annen alvorlig bivirkning – så er det ikke innafor, mener hun."

Dagbladet skriver: Mange får mens-trøbbel

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen blir intervjuet av Dagbladet og uttaler følgende som en respons på at det foreligger 236 meldinger om kvinner som har opplevd blødninger etter overgangsalder. 230 av disse er regnet som alvorlige.
 

"- De fleste tilfellene har vært ganske milde ved at de har gått over, men vi har hatt noen tilfeller med langvarig blødning, og noen har vært innlagt på sykehus med kraftige blødninger.

Hva blødningsforstyrrelsene skyldes, vet man ikke ennå, men det forskes på dette, både i Norge og internasjonalt.

- Ikke farlig - Madsen i Legemiddelverket betrygger med at de ikke tror bivirkningen er farlig. - Det er ikke noe som tyder på at dette er farlig på sikt, sier han.

 

- Er det for tidlig å si om disse hormonforstyrrelsene øker kreftrisikoen?

 

- Det er altfor tidlig å si. Her trengs det mer forskning, svarer Madsen."

Nok en gang spør vi oss - hvorfor utsette unge friske mennesker for en medisinsk intervensjon hvor man ikke ennå vet hva slags prosesser man kan sette i gang i det kvinnelige hormonsystemet? Hvorfor ikke vente til forskningen og gode studier er på plass? 
 

Hvis man nå vaksinerer barn fra 5 år - hva slags forstyrrelser kan det skape i hormonsystemet. Kan dette føre til sterilitet? - det er det INGEN som vet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påstand 8: Dette er ikke tradisjonelle vaksiner, men en ny genbasert teknologi som manipulerer våre celler til selv å produsere spikeproteiner. Disse skal immunforsvaret deretter reagere mot.Utvalg av registrerte bivirkninger sett hos ungdom og voksne.  

De vaksinene som nå benyttes er helt annerledes enn de tradisjonelle vaksinene. 

Nå injiserer man et fremmed syntetisk mRNA- eller DNA-fragment som manipulerer våre egne celler til selv å produsere virusproteiner (spikeprotein) som så kroppen skal danne antistoffer mot. Kroppen skal danne antistoff mot et stoff kroppen selv har produsert. Det manipuleres med våre celler og vårt immunforsvar på en hittil ukjent, dyptgripende og potensielt irreversibel måte. Her er det mange ting vitenskapen ikke har oversikt over og mye som kan gå galt. Denne nye teknologien har aldri tidligere blitt brukt på mennesker i stor skala. 

 

Disse vaksinene har kun midlertidig godkjenning på helt spesielle nødbetingelser. Sikkerhetsstudiene er ikke ferdige før om ca. 2 år, og er derfor å regne som eksperimentelle vaksiner. Vanligvis tar det opp mot 10 år å utvikle en vaksine, men disse vaksinene er hasteutviklet i løpet av få måneder. Det foreligger ingen erfaring eller kunnskap om langtidsvirkningene. De som tar vaksinene er derfor deltakere i et pågående medisinsk eksperiment uten at de blir opplyst om det.

 

mRNA-teknologien: https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w

Legemiddel underlagt overvåking.jpg
ScreenHunter 1101.png
ScreenHunter 1097.png
girl-ga472f60e4_1920.jpg
dna-ge5d224fd0_1280.jpg
Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
Anker 6
Anker 7
Anker 8
Anker 9
Anker 10
Anker 11
Anker 13
Anker 14
Anker 15

 

Påstand 9: Ditt barn har et medfødt immunforsvar som gjør at de er lite mottakelige for å bli syke av korona.

Barn har et medfødt immunforsvar, dette forsvaret er «bredspektret» og i stand til å slå ned på ulike varianter av viruset. Den sterkeste stimulering av immunforsvaret skjer ved gjennomgått sykdom. Dette forsvaret er suverent sammenliknet med vaksineindusert immunitet som svekkes relativt raskt og responderer dårlig på nye virusvarianter. De som er vaksinerte får ikke mulighet til å danne denne naturlige og robuste immuniteten. 

 

FHI fraråder å vaksinere barn som allerede har gjennomgått sykdom. Flere studier viser at det å vaksinere personer som allerede er immune kan gi flere bivirkninger. Siden mange barn allerede har gjennomgått covid-19 uten engang å ha merket det blir de utsatt for en ekstra risiko ved å bli vaksinert. 


 

Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider

"Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn"

​Videre står det: "Covid-19 er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

 

Få barn blir alvorlig syke

Tall fra Norge viser at 0,4 % av de som får påvist covid-19-infeksjon i alderen 0–17 år, blir innlagt på sykehus. Gjennomsnittlig tid de er innlagt (liggetid) er 2 døgn, noe som tyder på at de fleste fort blir friske igjen. I Norge har det frem til nå vært omtrent 140 barn med covid-19 innlagt i sykehus siden pandemiens start. Barn med underliggende risikotilstander blir noe oftere innlagt på sykehus, men har ikke økt risiko for å bli smittet.  Det er viktig å understreke at selv for de som har det mest alvorlige sykdomsbildet, betennelsestilstanden MISC som kan oppstå 2–6 uker etter en infeksjon, er det god behandling og god prognose."

 

Den samlede risikoen for at barn blir alvorlig syke eller dør av covid er derfor ekstremt lav. Det bekrefter en analyse av infeksjonsdata over covid-19 fra England. 

Dette skriver Engelske BBC: "Covid: Children's extremely low risk confirmed by study"

 

Data fra de første 12 månedene https://www.researchsquare.com/article/rs-689684/v1 av pandemien i England viser at 25 under 18 år døde av covid. De som lever med flere kroniske sykdommer og nerveskader var mest utsatt, men den samlede risikoen er svært lav. Konklusjonene vurderes av Storbritannias rådgivende gruppe for vaksiner.

Tallenes tale er klar: I Storbritannia har bare 251 barn blitt lagt inn på intensivavdeling fra mars 2020 til februar 2021. Det er 1 av 50.000. 25 barn eller unge har dødd av covid. Det er 2 av én million.

 

Hvis du velger å vaksinere deg vil man stå dårligere rustet til å takle alle fremtidige varianter av viruset. Virus muterer og endrer seg raskt derfor vil de vaksinene som settes i dag kanskje ikke lenger ha noen effekt i nær fremtid. Faksimile hentet fra artikkel i Nettavisen: "Bukholm om potensielt dårlige utsikter for fremtidige virusvarianter: - En mulighet"

«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at f.eks. evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av SARS-CoV-2 blir vesentlig svekket», skriver Folkehelseinstituttet.

Med andre ord kan barns evne til å skape antistoffer mot koronavirusets mutanter bli svakere i fremtiden.

Fra før av vet man nemlig at å bli utsatt for koronaviruset ved en naturlig infeksjon, vil sørge for en enda bredere immunitet - og spesielt i yngre alder, da immunapparatet er under utvikling."

Det advares også mot at vaksinen manipulerer immunforsvaret til å kun angripe en ørliten del av viruset. På den måten vil barnets immunforsvar på permanent basis være svekket i møte med nye sirkulerende varianter av viruset som består av et komplekst virus. 

 ​

Her er noen studier som viser at naturlig immunitet er overlegent: 

 

Delta Variant: Natural Immunity 700% Greater Protection Than Shot, Data from Israeli Govt. Shows - https://newsrescue.com/delta-variant-natural-immunity-700-greater-protection-than-shot-data-from-israeli-govt-shows/

 

Lasting immunity found after recovery from COVID-19

The immune systems of more than 95% of people who recovered from COVID-19 had durable memories of the virus up to eight months after infection.

https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/lasting-immunity-found-after-recovery-covid-19

Israeli study: Natural immunity gives better protection than COVID shot

Study based on Maccabi Health data finds that natural immunity based on prior infection offers considerably better protection than 2 doses.

https://www.israelnationalnews.com/news/312637

Brownstone Institute skriver: 150 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: Documented, Linked, and Quoted

 

Påstand 10:Bør man ikke utvise varsomhet med helt nye vaksiner som man foreløpig vet veldig lite om? 

Når det gjelder denne helt nye genbaserte vaksineteknologien så vil det ta flere år før vi kan få et riktig bilde av hva slags bivirkninger som kan opptre og hvor trygge vaksinene er. Her er det ting vi ikke engang vet at vi ikke vet. 

 

Man kan ikke uttale seg eller estimere hva som kan bli langtidseffektene, men det vi frykter er allergier, autoimmune og nevrologiske sykdommer som vil dukke opp etter en lengre tid. Man har også sett noen alvorlige straksreaksjoner som anafylaktisk sjokk.

I USA ble det nylig gjort en større undersøkelse av bivirkninger fra Pfizer/BionTech vaksinen fra desember i fjor som viste at 2,8% av de som hadde fått vaksinen ble så syke at de måtte oppsøke lege og var ikke i stand til å jobbe eller utføre daglige aktiviteter rett etter vaksineringen. 

 

Våre helsemyndigheter hevder at vaksinene må regnes som trygge nok i det de blir godkjent av det Europeiske legemiddelverket, og mener at de fleste bivirkninger kommer umiddelbart etter vaksinen er satt. Derfor regnes det som trygt nok etter to måneder testing.

 

Dette er noe vi ikke kan si oss enige i da vi vet av erfaring når det gjelder andre vaksiner at bivirkninger kan opptre lang tid etter vaksinering. Spesielt gjelder dette nevrologiske lidelser som ofte blir kroniske livsvarige tilstander. Erfaringene fra svineinfluensaen viser at det kom inn meldinger om bivirkninger til Pasientskadenemnda mange år i etterkant fordi det tar tid før disse sykdommene manifesterer seg. 

Påstand 11: Ingen vet hvor mye spikeproteiner som vil bli produsert i kroppen. 

Det har kommet frem av nyere forskning at vaksinene kan føre til en ukontrollert produksjon av spikeproteiner som har vist seg å kunne spre seg rundt i hele organismen og ikke forbli rundt injeksjonsstedet, slik man først antok. Disse spike-proteinene viser seg å være sykdomsfremkallende, i det de forbinder seg til cellene i åreveggen eller føres til ulike organer i kroppen og forårsaker ørsmå blodpropper og inflammasjon med organskade til følge. Spørsmålet om vaksinenes virkning i forhold til kreftutvikling, autoimmune sykdommer, nevrodegenerative sykdommer, inklusive demens, og infertilitet er helt uavklart, men det begynner å fortette seg svært bekymringsfulle konturer. Vaksinenes virkning på barn og unges utvikling og helse har man ikke kjennskap til. 
 

Fri flyt av spikeproteiner i hele kroppen etter vaksinasjon:

 

Virkningsmekanismen til mRNA-vaksinene er basert på å indusere, generelt, ikke bare på det intramuskulære injeksjonsstedet, produksjon av et viralt antigen; spikeproteinet  for at immunsystemet skal produsere antistoffer mot dette.

 

Den amerikanske journalisten Alex Berenson skriver om en helt fesk studie: “New research turns up yet more potential mRNA vaccine dangers”

"A preprint in Cell finds vaccine-driven original antigenic sin is deeply powerful. Also: vaccine-generated spike protein circulates in the blood and vaccine mRNA persists for months in lymph nodes.

The mRNA shots cause the body to make huge amounts of spike protein. Vaccine advocates have generally argued that those proteins remain bound to the cells where they were produced. But the researchers also said they had found spike protein in the blood following mRNA shots at levels as high as those produced by coronavirus infection itself: mRNA from the Pfizer and Moderna shots can be found in lymph nodes for at least 60 days after injection.

Free-floating spike proteins circulate at high levels in the blood after vaccination.

Vaccinated people infected with variants of Sars-Cov-2 produce antibodies biased toward the original and now extinct variant - rather than the one that has actually infected them.

 

Almost 50 researchers worldwide collaborated on the work, which Cell released online two weeks ago. Nonetheless, the preprint’s findings destroy comforting fictions about the mRNA shots, including that the body quickly destroys the genetic material in the jabs - as Reuters and other “fact-checkers” have long insisted.

In fact, researchers found vaccine mRNA in the germinal centers of lymph nodes for 60 days after the shots (as long as they checked)."


Her er studien som blir omtalt: "Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination"

Spikeproteinet  har vist seg å forårsake betennelse i endotelet i blodårene

 

Dette kan gi forklaringen på en del av bivirkningene som i ”disseminerad intravasal koagulation, DIC".

 

The SARS-CoV-2 spike protein subunit S1 induces COVID-19-like acute lung injury in K18-hACE2 transgenic mice and barrier dysfunction in human endothelial cells: Ruben M. L. et al.

Spikeproteinet hemmer DNA-reparasjon

Det har blitt demonstrert in vitro (i cellemodeller) at  ”full-length spike protein” som produseres hemmer DNA reparasjon. 

 

SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro: Hui Jiang and Ya-Fang Mei

Det kan oppstå en kryssreaksjon som gir opphav til autoimmune sykdommer

 

Antistoffene mot spikeproteinet kryssreagerer mot flere andre kroppsproteiner, noe som kan bane vei for autoimmune sykdommer i fremtiden.

Det amerikanske «Center for Disease Control», CDC, har i en studie basert på rapporter om mistenkte bivirkninger til VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) vist at det er en sammenheng med vaksinasjon hos ungdom og myokarditt.

En upublisert Pfizer-studie utført i Japan om biodistribusjon av rotte-mRNA / spikeprotein viste høye nivåer i eggstokk- og testikkelvev, noe som vekker bekymring for fertilitetsforstyrrelser.

Vaksinasjon under en pågående «pandemi», hvor mange er subklinisk infisert og har utviklet antistoffer, kan føre til risiko for «cytokinstorm». Dette fordi antigenet utvikler seg raskt i hele kroppen, ikke minst i endotelet, noe som medfører risiko for trombose, noe som også er observert klinisk. Den kliniske blodprøven D-dimer, en markør for trombose, viser ofte en økning.

Påstand 12: Land med lav vaksinetilgang har nå minst smitte og dødsfall 

 

Mangelen på en meningsfull sammenheng mellom prosentvis befolkning fullstendig vaksinert og nye tilfeller av COVID-19 eksemplifiseres ytterligere, for eksempel ved sammenligning av Island og Portugal. Begge land har over 75% av befolkningen fullstendig vaksinert og har flere COVID-19-tilfeller per 1 million mennesker enn land som Vietnam og Sør-Afrika som har rundt 10% av befolkningen fullstendig vaksinert.

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7

 

Dobbeltvaksinerte skotter har nå større sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus med Covid enn uvaksinerte:

 

https://www.heraldscotland.com/news/19843315.covid-scotland-case-rates-lowest-unvaccinated-double-jabbed-elderly-drive-rise-hospital-admissions/?fbclid=IwAR0gdodoKPWNQFnDuo0IZE5Z4i_6ks0ZfcmCVffIWs3Y5fzWXrZxGTmlnQQ

 

Artikkelen bygger på data fra Public Health Scotland (PHS) og motsier stadige nyhetsmeldinger om at infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsrater er høyest blant uvaksinerte.

 

https://archive.vn/JRxz4

 

Fra en artikkel i Dagens medisin: "Kan massevaksinering forlenge pandemien?"

 

Sakset fra artikkelen: 
"Evolusjonær logikk tilsier at massevaksinering ikke kan få slutt på covid-19-pandemien, men forlenge den. Det er på tide å utvide perspektivet.

ETTER OVER ETT år med massevaksinering er det tid for å gjøre opp status. Befolkningen ble forespeilet at pandemien ville være over når majoriteten av befolkningen var vaksinert.

 

I dag er over 90 prosent av den voksne befolkningen i Norge fullvaksinert, og vaksinasjonsdekningen er høy i de fleste andre vestlige land: I noen land er den på 100 prosent. Like fullt skyller stadig nye bølger av smitte, med nye virusvarianter, inn over oss. Vi er ferdige med alfa, beta og gamma, og mens delta-varianten er på hell, har omikron-varianten tatt over og blitt den dominerende.

 

GJENTAKELSER. En vaksine som får immunsystemet til å slå ned et bestemt virus, vil gi spillerom for virusmutanter som ikke blir det. Massevaksinering kan derfor holde en pandemi gående ved å premiere mutanter som vaksinen ikke virker mot. Dette er grunnleggende evolusjonsbiologi og gjelder i størst grad for RNA-virus – fordi de muterer mye hyppigere enn andre virustyper. Dette er mest sannsynlig grunnen til at omikron-varianten har tatt over etter tidligere varianter av covid-19-viruset og blitt den dominerende i land med høy vaksinasjonsgrad.

Vaksinering mot RNA-virus er en kamp mot vindmøller – stadig nye mutanter.

For å stoppe dagens pandemi og styrke beredskapen mot fremtidige, kommer man ikke utenom å ta hensyn til muligheten for å styrke kroppens naturlige immunitet mot alle virustyper."

Artikkel fra Hemali skrevet av professor emeritus Jan Raa : "Land med høy vaksinasjonsgrad er hardest rammet av covid-19"

 

Sakset fra artikkelen: "Men nå viser det seg at antall døde av covid-19 har vært betydelig høyere i rike vestlige land enn i fattige land. Mens smittetallene har økt kraftig i Europa og USA, har de gått ned i afrikanske utviklingsland hvor bare et fåtall er vaksinert, og helsevesenet ikke holder vestlig standard. Og hvor mange ikke har tilgang til rent vann.

 

Dødeligheten av covid-19 er betydelig lavere i afrikanske land med lav vaksinasjonsgrad (2.5 og 9.6 %) enn i land på samme kontinent med mye høyere vaksinasjonsgrad (25 og 63 %)."

 

Det kan også være verdt å gå inn på Worldometers og få oppdaterte målinger fra land i hele verden når det gjelder smittespredning, dødelighet osv.  https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

En fremdeles ubublisert studie fra England: “Usikre tall for Covid, og usikker effekt av vaksinasjon” Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis - categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid - 19 vaccination

 

https://www.docdroid.com/5JtfADR/kuhbandner-uk-scientists-pdf

 

Brownstone Institute skriver: The Covid Narrative Falls Apart in South Africa

 

"In fact, deaths per million are surprisingly low for the vast majority of countries in Africa. Tunisia, a small country of 12 million, leads the pack at ~2,200, and only five others – South Africa, Namibia, Seychelles, Eswatini, and Botswana – are even above 1,000. That’s a stark contrast to the United States’ ~2,600, Brazil’s ~2,900, or Bulgaria and Hungary with more than 4,000 each.

Still, according to World Health Organization regional emergency director Abdou Gueye: “Although Africa appears to be emerging from the peak of its fourth pandemic wave, vaccination which is a pivotal measure against the virus remains far too low. About 50 percent of the world’s population is fully vaccinated. In Africa, this is just 10 percent.”

Her er flere artikler som peker på at land med høy vaksinedekning opplever nye smittebølger.

 

Forskning.no skriver: Smittetilfeller og sykehusinnleggelser øker i Israel, til tross for at 78 prosent over tolv år er vaksinert

Bloomberg skriver: World’s Most-Vaccinated Nation Activates Curbs as Cases Rise

Påstand 13: Man har sammenliknet 68 land og funnet at de landene med høyest vaksinedekning hadde like mye eller mer smittespredning enn land med lav vaksinasjonsgrad.

I en studie publisert 30. september i det fagfellevurderte European Journal of Epidemiology Vaccines fant man "ingen merkbar sammenheng" mellom hvor stor prosentandelen av befolkningen som var fullvaksinert og nye COVID-tilfeller.

Faktisk fant studien at de mest fullvaksinerte nasjonene hadde det høyeste antallet nye COVID-tilfeller, basert på forskernes analyse av nye data i løpet av en syv-dagers periode i september.

Forfatterne sa at det å kun stole på vaksinasjon som en primær strategi for å dempe COVID-19 og dens negative konsekvenser "må undersøkes på nytt", spesielt med tanke på Delta (B.1.617.2)-varianten og sannsynligheten for fremtidige varianter.

 

De skrev: “Other pharmacological and non-pharmacological interventions may need to be put in place alongside increasing vaccination rates. Such course correction, especially with regards to the policy narrative, becomes paramount with emerging scientific evidence on real-world effectiveness of the vaccines.”

 

Som en del av studien undersøkte forskere forholdet mellom prosentandelen av befolkningen som var fullt vaksinert og nye COVID-tilfeller i 68 land og 2 947 amerikanske fylker som hadde andre dose vaksine, og tilgjengelige COVID-smittedata.

 

Man fant ingen bevis for reduksjon i hastigheten på overføring av smitte for de som var vullvaksinerte sammenlignet med de uvaksinerte; og faktisk så det ut til at det er en svakt positiv korrelasjon mellom vaksinasjonsandel og virusoverføringshastighet (dvs. jo større prosentandel vaksinasjoner, jo større overføringshastighet).

Påstand 14: 24.01.2022 presenterer advokat Thomas Renz registrert vaksineskader i det amerikanske senatet. 

24. januar 2022 inviterte senator Ron Johnson en gruppe verdenskjente leger og medisinske eksperter til det amerikanske senatet for å gi et annet perspektiv på den globale pandemiresponsen, den nåværende kunnskapsstatusen om tidlig behandling og sykehusbehandling, vaksinens effekt og sikkerhet, hva som ga effekt, og hva som ikke gir noen effekt. Hva gjør man på lang sikt. 

 

Her er et kort klipp hvor advokat Thomas Renz presenterer avslørende data om bivirkninger som har blitt rapporter på amerikanske soldater .

 

VAXX Whistleblowers: Miscarriages Increase 279% Cancer Increases 296%

https://rumble.com/vt8gcv-vaxx-whistleblowers-miscarriages-increase-279-cancer-increases-296.html

 

På hjemmesiden til Advokat Renz kan man lese mer: denne hjemmesiden. 

Påstand 15: Barnet ditt trenger deg nå - du må sette deg godt inn i saken og ta et veloverveid valg! Det er lov å takke NEI!

Det er viktig å sette seg godt inn i informasjonen som gjelder koronavaksinen. På dette grunnlaget må man vurdere om bivirkningene veier opp for farligheten av sykdommen. 

 

Vi vet nå at en vaksine kun vil gi en svært liten og kortvarig beskyttelse for den som blir vaksinert, vaksinene vil ikke kunne hindre en i å bli smittet eller spre smitten videre. Studiene viser kun at vaksinene vil kunne bidra til å dempe symptomer. Samtidig vet vi at vaksinene kan gi alvorlige bivirkninger. Det er på dette grunnlaget enhver må ta stilling til hva slags nytte deres barn vil kunne ha av å ta denne vaksinen. 

 

Alle vil nå uansett bli smittet og gjennomgå Covid da omikron er en såpass smittsom variant at aller fleste må regne med å bli smittet. Samtidig vet nå at en stor andel av denne aldersgruppen allerede har gjennomgått en covid-infeksjon. Noen har kanskje hatt så milde symptomer at de ikke engang er klar over at de har gjennomgått sykdommen og på den måten opparbeidet seg naturlig immunitet. 
 

Fra studier på amerikanske barn allerede i juni 2021 viste prøver at 42% av alle 5-11 åringer allerede hadde blitt eksponert for covid. Har et barn gjennomgått infeksjonen er det ingenting som tilsier at de vil ha fordel av å bli vaksinert i tillegg. 

 

Hvis dere velger å ikke vaksinere barnet vil det høyst sannsynlig kunne bli smittet og få et mildt sykdomsforløp og en langvarig og robust immunitet. 

 

Hvis man velger vaksinering utsetter man barnets immunforsvar for en manipulering med mRNA vaksine-teknologi med uoversiktlige konsekvenser på kort og lang sikt. Barn vil potensielt kunne få de samme bivirkningene som man har registrert og ungdom og voksne. 

Vaksinene ikke veldig effektive mot den nye Omikronvarianten, i tillegg vet man nå at varigheten av effekten kun er noen få måneder. Ved å ta vaksiner vil immunforsvaret være manipulert til å reagere mot en liten del av viruset noe som vil gjøre det svekket i møte med nye virusvarianter. Det ser også ut til at disse vaksinene gir tiltagende svekkelse av immunfunksjonene og gjøre de vaksinerte mer sårbare for infeksjonssykdommer. 


I Norge er all vaksinering frivillig. Det er kun foreldrene som kan ta avgjørelsen om vaksinering av barn frem til de fyller 16 år. Loven sier at begge foreldrene som har foreldreansvar må samtykke til vaksinering med korona vaksinene. Hvis en av foreldrene sier nei, har denne forelderen det avgjørende ordet - da blir det ingen vaksinering. 

 

Terskelen for akseptable bivirkninger ved vaksinasjon må være svært lav når man medisinerer ellers friske barn som i utgangspunktet svært sjeldent får ettervirkninger av gjennomgått sykdom.

 

 

Noen ord til slutt; Pfizer/bionTech søker i disse dager godkjennelse fra FDA om å få nødgodkjent sin hurtigtestede nye vaksine som skal benyttes på barn fra 6 mnd og opp til 5 år. Det har oppstått noe forsinkelse i prosessen, men du tviler vel ikke på at FDA vil strekke seg lang for å godkjenne disse også? Vil vi da også se nye rapporter fra FHI som "åpner opp" for vaksinering av de aller minste barna?  

241511376_10220469468351697_1395321946972725573_n.jpg
pikwizard-american-antique-child-children.jpg
Anker 12
Studie4.jpg
ScreenHunter 1108.png
ScreenHunter 1109.png
joshua-clay-VNjNtdu0yCw-unsplash.jpg
bottom of page