top of page
ScreenHunter_6731 Nov. 03 03.55.jpg

Fra demonstrasjonen mot korona-politikken foran Stortinget 25. oktober 2020

Foreningen for Fritt Vaksinevalg ønsker med denne artikkelen å presentere hva som skjedde på den første demonstrasjonen av sitt slag i Norge - nemlig en markering mot myndighetenes korona-håndtering som ble holdt utenfor Stortinget 25. oktober.  

Vi har sett at mediene gjennom hele koronakrisen ikke har klart å utføre sin oppgave med å stille kritiske, granskende spørsmål til våre politikere som har besluttet å innføre strenge restriksjoner overfor befolkningen.
Media var heller ikke særlig flinke til å presentere denne demonstrasjonen på en dekkende måte, derfor vil vi gjerne med denne artikkelen få presentere appellene og hva som ble sagt på denne dagen. 
Det er nå en voksende frustrasjon og fortvilelse i befolkningen som opplever at inngrepene ikke står i forhold til den smitterisikoen som foreligger. 
Mange opplever også at tiltakene som blir innført fratar dem grunnleggende friheter og menneskerettigheter.  

 

Publisert 11.11.2020

Det var rundt 250-300 personer som hadde møtt opp denne regntunge søndags ettermiddag for å markere sin protest. De som deltok var mennesker i alle aldre, men overveiende godt voksne personer som viste stor interesse og engasjement i forhold til de appellene som ble holdt. 

 

Arrangørene var ekteparet Nader og Kari Eide som drifter Facebook gruppen som kaller seg “Corona Hoax - nok er nok” (Ca 1200 medlemmer) I invitasjonen til demonstrasjonen sto det som følger:

Vi mener at statens håndtering av Covid-19  er feilaktig. Basert på eksisterende statistikk mener vi at det ikke finnes nok vitenskapelig bevis for tiltakene staten har påført befolkningen.”

 

De ønsket å rette søkelyset mot all den uriktige informasjonen som befolkningen har fått servert gjennom media og “som tydelig blir brukt i et politisk spill av styresmaktene. Det har vært lignende demonstrasjoner i England, Tyskland, Australia og USA tidligere i august/september.”

 

I en nylig uttalelse til Faktisk.no skal Nader Eide ha uttalt: 

“ – Jeg mener, som mange andre, at tiltakene ikke står i samsvar med det som egentlig skjer. Det baserer jeg på tall. Tiltakene griper ganske dypt inn i privatlivet til folk. Ser man på ulempene fra tiltakene vil man enkelt se at det har vært for mye unødvendige tiltak”.
 

Overfor Dagbladet har Nader Eide uttalt følgende om dagens demonstrasjon:

- Det er en protest mot tiltakene. Vi mener de er altfor strenge, og at de er unødvendige. De står ikke i forhold til den fare viruset utgjør.” 

 

NRK var på stedet og intervjuet arrangør Nader Eide, her har vi hentet noen skjermbilder fra opptaket som ble sendt på NRK samme dag. Innslaget starter etter 12 min.
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202010/NNFA03102520/avspiller

 

ScreenHunter_6714 Oct. 29 11.54.jpg

Nader Eide uttaler til NRK: “Hvorfor skal hele Norge bli lagt under restriksjoner når det er en liten gruppe tiltakene skal være for?” 

 

Kari Eide ble også filmet av NRK i det hun stilte spørsmålet til de oppmøtte om de var enige i myndighetenes strategi om at det er vaksiner som er den eneste løsningen for å få samfunnet tilbake til normalen. Hun fikk et rungende “Nei!” tilbake. 

ScreenHunter_6718 Oct. 29 11.59.jpg

Det er også flere andre grupper i sosiale medier som har samlet seg rundt kritikken av myndighetenes håndtering av korona-situasjonen.

En stor gruppe som kaller seg Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ.
(ca 10 000 medlemmer). De skriver om seg selv: 

 

279 mennesker har dødd av viruset. Snittalder 85 år. 90% hadde en kronisk sykdom fra før. Dette utgjør 1/5 av normalt antall døde hver eneste influensasesong. Virusets dødelighet og fare står ikke i forhold til regjeringens tiltak, lovendringer, påbud og regelendringer, og flere jurister har påpekt at de bryter med Grunnloven og Menneskerettigheter på mange punkter.
De er kraftig invaderende og et overtramp på folks rett til privatliv, demokratisk behandling av lovendringsprosesser og lovmessig rettferdighet.
Globalt har viruset tatt livet av nøyaktig like mange som influensa dreper hvert år:
På 8 mnd døde 650.000. Sverige behandler dette som influensa og har omtrent samme tall, litt høyere. Sverige influensadøde 1988: 10.500. Virus døde 2020: 5894. 


WHO har nå fordømt nedstengningen og bedt alle verdens ledere oppheve alle nedstengningstiltak og gjøre som Sverige; behandle det som influensa. Hold de gamle og syke hjemme, og la resten av Norge fungere som normalt. Dette er en politisk nøytral gruppe.” 

 

Oppmøtet på demonstrasjonen var ikke like høy som arrangørene hadde forventet, men man må likevel anta at det er en stor andel av de tilsammen ca 11 000 personene som har meldt seg inn i disse gruppene på Facebook, som støtter opp om budskapet i demonstrasjonen.
Flere helsearbeidere som støtter saken, har uttrykt at de er engstelige for å stå frem med aktiv støtte da dette vil kunne føre til represalier på arbeidsplassen. 


Oppfordringen fra disse gruppene blir derfor kort fortalt:

“Hold de gamle og syke hjemme, og la resten av Norge fungere som normalt med sunn fornuft og god avstand.”

 

ScreenHunter_6732 Nov. 03 13.38.jpg

1. En fullstendig mangel på forholdsmessighet i de store inngrepene som har blitt satt inn

 

Et av de sentrale argumentene i kritikken er mangelen på forholdsmessighet i det som politikerne har vedtatt av tiltak og de faktiske forhold  som Covid-19 representerer. 


Norsk økonomi har fått en alvorlig knekk. De strenge tiltakene går hardt utover næringsliv og arbeidsplasser. Mange bedrifter har gått konkurs og sendt tusenvis av ansatte ut i arbeidsløshet. 

 

Det er nå bekreftet fra flere hold at tiltakene har rammet norsk økonomi på en alvorlig måte. Finansminister Jan Tore Sanner uttalte til Nettavisen tidligere i denne måneden at oljefondet i praksis var brukt opp.
Videre uttalte han: “- Pandemien har gjort det nødvendig å bruke mer penger over statsbudsjettet, men har samtidig forsterket utfordringene med økende utgifter og svekket inntektsgrunnlag i statsbudsjettet fremover”.

 

Alle restriksjonene og den store usikkerheten for hva som vil skje i den nærmeste fremtiden skaper store stressbelastninger på hele befolkningen.
De store omprioriteringene i helsevesenet har også ført til at utredning og oppfølging av pasienter med andre sykdommer har blitt utsatt, noe som har har ført til at syke ikke har kommet tidsnok til utredning og behandling. Dette alene fører til mange dødsfall.

En nylig rapport fra England skriver at den nasjonale nedstengningen indirekte kan ha forårsaket ytterligere 16 000 dødsfall på to måneder. Rapporten hevder at vanskeligheter med å få medisinsk hjelp, og redsel for å oppsøke sykehus sannsynligvis var årsaker til de ytterligere dødsfallene.  “16 000 kan ha dødd av «lockdown” - For hver tredje coronadødsfall i Storbritannia, forårsaket nedstengningen to nye dødsfall. 

 

Hva slags effekt har isolasjon og ensomhet på befolkningen? Hva betyr det å ikke kunne delta i sosiale samlinger med andre mennesker? Hvordan oppleves det å ikke kunne ta del i kulturopplevelser, være med på sportsarrangangement eller delta i foreningsliv eller annet. Hvordan oppleves det å sette viktige familiebegivenheter som konfirmasjoner eller bryllup på vent? Alt dette fører til tapt livskvalitet som det er vanskelig å sette en prislapp på.
Globalt vil man måtte regne med matmangel og sultkatastrofer i utviklingsland grunnet nedstengningen av landene. 

 

Lederen for verdens matvare-program advarer mot en enorm sultkatastrofe med store humanitære følger i mange land. De fattigste rammes hardest. Mange av dem har allerede lite mat. Millioner av mennesker risikerer å måtte sulte. 


Det er nå ikke lenger noen tvil om at “kuren” vi alle har vært så “flinke” til å følge opp vil vise seg å gi mer lidelse og død enn viruset selv.

ScreenHunter_6733 Nov. 03 13.48.jpg

2.  De sårbare lider stort under nedstengningen av samfunnet


Gjerdmund Kvamme holdt en appell der han la vekt på at det er de mest sårbare er blant de som blir rammet hardest av nedstengingen. Han fremla også ideen om at det hele er en forhåndsplanlagt pandemi, altså plandemi, og viste til tidligere rapporter skrevet av FN og uttalelser fra Dr. Anthony Fauci og Bill Gates.


Starter ved 12 min:
https://www.facebook.com/dagerik.karlsen/videos/3344603848970039/

 

- Det er nettopp de sårbare grupper som lider på grunn av denne nedstegningen.
Denne såkalte “korona”-dugnaden. I Sør- og mellom amerika opplyses de offisielle tall at det er 40-50 millioner som nå opplever dyp fattigdom og sult på grunn av nedstegningen. Ca 110 millioner på verdensbasis står i fare for å sulte i hjel på grunn av de nedstegninger og tiltak som har blitt gjort. Røde Kors rapporterer at 90-95 millioner har blitt ført ut i dyp fattigdom og sult, og står i fare for å sulte ihjel på grunn av tiltakene og nedstegningene.” 

 

- Hundre tusener familier sitter isolerte uten inntekt med sultne barn på grunn av diktatoriske tiltak og denne re-set av verdensøkonomien. Uten jobb, og uten mulighet til å forsørge familien sin. “

 

Kvamme refererte til et utsagn fra en motstandsmann fra andre verdenskrig:
“Når de onde menn går sammen, så må de gode menn og kvinner forene seg”

 

Han sier videre: 
I dag så kveles arbeidere, kunstnere og musikere nasjonalt og globalt gjennom de tiltak som gjennomføres. Det vi gjør her i dag er å stå opp for de sårbare gruppene i samfunnet, fordi det er dem som lider under denne nedstengningen.  

Enslige mennesker har blitt ført ut i dyp ensomhet, og psykiske lidelser på grunn av inhumane umenneskelige råd om å holde avstand, holde deg til din egen gruppe - ikke gi klemmer, ikke knytte nye kontakter. - dette er ondskap. 

 

- Du som tror du gjør noe godt mot de sårbare ved å blindt følge myndighetenes korona-narrativ, og holder avstand - du tar dessverre feil, du gjør ikke bare noe som er dumt, men du gjør også noe som er ondt.”  Mange av dere som gjør dette gjør dette i god tro fordi dere har sett på NRK og TV2 som sender 24 timer i døgnet det som er myndighetsnarrativet.”

 

Mange har kommet inn i selvmordstanker, en offisiell rapport skriver at 1 av 3 enslige under 30 år i Norge opplever dyp ensomhet og dype depresjoner på grunn av nedstegning og den frykt de har skapt mot å knytte kontakt med våre medmennesker. 

Mellom 3-4000 psykisk utviklingshemmede fikk besøksforbud og ble isolert under korona “dugnaden”  Det er hjerterått spill med menneskers velferd og liv. 


Arbeidere, kunstnere og småbedrifter har mistet sitt livsgrunnlag og livsverk. 

Eldre og syke har måttet gå døden i møte alene og pårørende har stått og grått fordi de ikke har fått lov til å ta farvel med sine kjente og kjære.
 

Dette er en kamp i kjærlighet overfor de vi ønsker å ta vare på. Det er ikke hat og sinne som driver oss. Kjærlighet for de som er utsatte og sårbare som lider under disse kriminelle begrensninger på bevegelse, reise og sosiale samvær. 

Derfor har tusenvis gått til gatene for å demonstrere mot de massive statlige menneskerettslige brudd. 
 

For millioner rundt omkring i verden blir det mer og mer klart at det virkelige viruset er ikke korona-viruset, det farlige viruset er at vår frihet forsøkes å taes bort. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Store konsekvenser for befolkningens mentale helse

 

Vi kan allerede nå slå fast at de totale samfunnsøkonomiske konsekvenser av smitteverntiltakene vil komme til å bli svært høye.
Prisen på de psykiske helsekostnadene kan vise seg å bli svært høy. Flere ledende helseeksperter uttrykker bekymring for dette. 

 

Professor Vikram Patel ved Harvard Medical School, U.S. advarer mot en tsunami av mentale helseproblemer. “Dealing with the global tsunami of mental health problems during and post COVID-19”. 


NRK skriver: 160.000 eldre går fortsatt ikke ut, eldreombudet advarer

“160.000 nordmenn over 60 år har sluttet å gå ut som følge av koronapandemien. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag av eldreombudet.

Mange svarer at de gjør alt de kan for å slippe å gå ut. Andelen som sier de føler seg ensomme er høyere. Nasjonalt eldreombud, Bente Lund Jacobsen, er bekymret.

– Jeg er redd for hva isolasjonen gjør med dem. Dette påvirker helsa, både psykisk og fysisk.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelederen for foreningen Hvite Ørn, Jan-Magne Sørensen holdt en appell hvor prinsippet om frivillighet og åpenhet fra politisk ledelse ble vektlagt. 

Hvite Ørn er en bruker- og interesseforening for psykisk helse, vi er 12 år gamle og vi har kjempet for medisinfrie tilbud i Norge siden vi starta. Mange av oss i foreningen Hvite Ørn har faktisk opplevd tvang og tvangsmedisinering. Når grunnloven ble satt til side pga smittevern måtte jeg klype meg i armen, jeg trodde ikke det var mulig.”

 

4. Ikke la frykten styre!

I flere av appellene ble det nevnt at det har blitt skapt en stor frykt i befolkningen som har fått mange negative effekter på hvordan vi omgås og møter hverandre.
Mediene har stilt svært få kritiske spørsmål til hele håndteringen av korona, og har bidratt til en daglig dose med smittetall, dødsstatistikk og frykt. Dette kan få store helseskadelige ringvirkninger på folks psyke, og ikke minst på barn og unge mennesker.


Noen hadde laget disse fine plakatene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har medier som nå har blitt et instrument til å understøtte og videreformidle den fortellingen myndighetene vil at vi skal tro på og skremme befolkningen.
Vi er utsatt for store manipulasjoner. 

Journalist John Enebak skriver i sin artikkel: “Pressens nye samfunnsrolle”

“Journalister og redaktører har marsjert målbevisst og lojalt på rad og rekke etter statsrådene, hinsides lov og rett og presseskikk for å bygge opp under Solberg-regjeringens krisenarrativ..  Når vi ser situasjonen gjennom Forsvarets briller, ser vi at «alt vi har» holder på å smuldre opp i en ruin av tapte arbeidsplasser og ødelagte fremtidsmuligheter. Uten at norsk presse løfter en blyant for å stille kritiske spørsmål ved regjeringens rasering av samfunnet. … Hva er «vi» når regjeringen kommer fra det med et gjesp fra norsk presse når Folkehelseinstituttet påpeker at regjeringens smitteverntiltak allerede i mars brøt med 16 punkter i FNs menneskerettighetserklæring? “

 

Media og myndigheters opptreden har på et tynt faglig grunnlag bidratt til å skape stor angst og frykt i befolkningen. Dette har bidratt til å sette befolkningen i en passiv ukritisk tilstand hvor de da aksepterer smitteverntiltak som ikke kan dokumenteres faglig. I en slik atmosfære med angst og frykt er det vanskelig å komme med kritiske innspill og annen virkelighetsforståelse.
Hovedstrømsmedias ekstreme ensidighet må kunne karakteriseres som en ren kampanje-journalistikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En metode for å opprettholde frykten for korona er å stadig referere til nye antall “smittede” personer. Dette skaper frykt for spredningen og sykdommen. Vi blir sjeldent gjort oppmerksomme på at de som kalles “smittede” er kun personer som har fått et positivt utslag på en test. Vedkommende behøver ikke ha noen symptomer på sykdom i det hele tatt og kan være helt frisk. Testene er forbundet med en god del usikkerhet hvor det kan forekomme et betydelig antall positive testsvar. 

Mye av den økningen av “tilfeller” man nå registrerer baserer seg på at langt flere blir testet uten at antall positive tester relateres til det totalt antall testede. Dette gir et klart misvisende bilde av situasjonen. Noe media og myndigheter utnytter i sin kampanje til å skape mer angst og frykt.    

5. Vi må beholde et fritt vaksinevalg  

 

 

Foreningen for Fritt Vaksinevalg ble stiftet i 2015 som en reaksjon på at Arbeiderpartiet gjorde et vedtak på sitt landsmøte om å gå inn for tvungen vaksinering med barnevaksinasjonsprogrammet på norske barn. 

Fra politisk hold har de fått støtte og sympati fra flere hold, bl.a. Fra Fremskrittspartiet som på sitt landsmøte i 2019 også vedtok tvungen vaksinering av barn og flere andre yrkedsgrupper. Det vedtar et parti som i sin formålsparagraf fremhever at de vil bekjempe alle offentlige inngrep.

Med slike forslag settes grunnleggende menneskerettigheter til side hvor foreldrene mister ansvaret og råderetten over sine barn.
Det er fra flere partihold  også helsepolitisk talsmann for Høyre Sveinung Stensland ivret for at de også vil gå inn for å innføre tvungen vaksinering av helsepersonell både når det gjelder influensavaksinering og alle vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. 

 

Det er et begrunnet bekymring for at våre politikere vil kunne gå inn for tvungen vaksinering også når det kommer til de nye korona-vaksinene.

Retten til kroppen er en grunnleggende menneskerettighet og blir beskyttet i av flere menneskerettskonvensjoner som Norge er forpliktet på å følge. Men det er tydeligvis ikke lenger noen selvfølge at du som individ skal kunne bestemme over hva som skal bli injisert i deg eller ikke. Det må presiseres at mange helsepersonell som er sterke vaksine-tilhengere hardnakket vil forsvare individets rett til å bestemme over eget legeme. Det samme gjør enkelte politikere fra ulike partier. Dessverre ser vi at det fra politisk hold ikke er et prinsipielt standpunkt, men gjøres betinget av vaksineoppslutningen. 

 

Det har over en årrekke vært en internasjonal trend til å innføre stadig mer tvangsvaksinering. Politikere i flere land har allerede vært ute og annonsert at de vil innføre tvangsvaksinering med de nye koronavaksinene som i tillegg til å være hasteutviklet også er basert på en helt ny genteknologisk plattform.
 

Det må sterkt presiseres at vi ikke er prinsipielt mot vaksiner, men at vi først og fremst er en menneskerettsorganisasjon som kjemper for en av de mest grunnleggende rettigheter som er at individet skal ha selvråderett over eget legeme. 

Og et reelt ansvar for sine barn - min kropp - mitt samtykke! 

Leder for Foreningen for fritt Vaksinevalg, Sigurd Nes holdt sa i sin appell: 

Starter ved 50 min:
https://www.facebook.com/dagerik.karlsen/videos/3344603848970039/

 

..Vi har det siste halvåret skrevet en rekke høringsnotater - ikke minst rundt de manipuleringene som har blitt gjort ved å føre GMO-vaksiner over til å bli håndtert som vanlige vaksiner. Så vi har hatt en beskyttelse til en viss grad i Bioteknologiloven og Genteknologiloven. Og det racet politikerne har gjort der er helt utenkelig et fungerende demokrati. Nå er det en behandling igjen på Genteknologiloven, og hvis den går igjennom så er det juridiske forsvaret mot GMO-vaksiner borte. Da blir alt overlatt til Legemiddelverket, og de må igjen svelge unna vedtak på europeisk nivå. 

 

Kari nevnte at man må lære å stille spørsmål. Det å stille spørsmål aktiverer tenkningen. Vi har i dag lagt ut et ti siders brev til Bent Høie på våre hjemmesider, med 10 spørsmål som er begrunnet. 
 

“Åpent brev til helseminister Bent Høie med 10 spørsmål om koronavaksinen, opplysningsplikten, solidaritetsbegrepet og tvangsvaksinering.” 

 

Det som ligger i de føringer som vi frykter, og som er et begrunnet spørsmål er hvis politikerne klarer å innføre tvangsvaksinering av barnebefolkningen og helsepersonell, hvor blir det neste skrittet da? - hele befolkningen, det ligger ikke langt unna.

Vi har sett de senere årene at det har vært en bølge med å innføre tvangsvaksinering rundt omkring, ikke minst i europa. Italia, Frankrike, og mange av de gamle østblokklandene har det blitt innført tilsvarende tvang. 

Det innføres strenge restriksjoner mot familier som ikke ønsker dette. I Italia har man vaksineflyktninger som har slått seg ned i Østerrike og Sveits som et eksempel på situasjonen vi nå står i. 

 

Når det gjelder vaksineområdet så er det vel nesten  ikke noe annet som er så tabubelagt. Det er en slovensk sosiolog, Mateja Cernic PhD,  som har skrevet en analyse over vaksineområdet, og kaller det Ideological Construct of vaccination”,  det heter hennes veldig lesverdige bok. 

Det håndteres som om det skulle være en religion. Det å kritisere religiøse dogmer - det gjør du bare ikke! 

Det er noe av bakgrunnen for at legestanden til de grader har blitt skremt fra å ytre seg på vaksineområdet.
Jeg har gjennom årene tatt med en gruppe kolleger og folk med innsikt til professorer som har stilt seg åpne for å ha en mer medisinsk-filosofisk samtale, og hos en professor i pediatri, - jeg skal ikke nevne navn, så stilte jeg spørsmålet:
 - drøfter dere vaksiner internt i de pediatriske miljøene? - det forekommer ikke! -  sa han. 

 

Vi har en reell inkvisisjon når det gjelder å komme selv med vitenskapelig begrunnet kritikk. 

En som er verdensberømt i fagmiljøene, forsker på aluminiumets virkning på biologi  

Chris Exley åpnet en artikkel med å spørre: - hvordan skal jeg kunne formidle en vitenskapsbasert bekymring på bruken av aluminium i vaksiner uten å bli stemplet som konspiratorisk? 
Det er noe av det klimaet man må ha i bakhodet når mange leger og sykepleier forholder seg tause. 

 

Men det jeg har fått vite via samtaler med leger og pasienters møter med sine egne fastleger er at det er mange leger og helsepersonell der ute som deler disse synspunktene som kommer frem her i dag. 

 

Dette forsterkes av at flere og flere vitenskapsfolk, professorer kommer ut av skapet og kommer med knusende kritikk av hvordan kunnskapsgrunnlaget håndteres av myndigheter. Det har kommet flere erklæringer, de fleste har kanskje fått med seg  

Great Barrington Declaration,  selv om jeg har en del innvendinger der siden de har troen på vaksineløsningen, men det viser at det bygger seg opp en motstand.

 

 

 

 

De skriver som følger: "The response to the pandemic in many countries around the world, focused on lockdowns, contact tracing and isolation, imposes enormous unnecessary health costs on people. In the long run, it will lead to higher COVID and non-COVID mortality than the focused protection plan we call for in the Declaration."

Foreløpig signert av 11,791 medical & public health scientists og 33,904 medical practitioners.

 

 

I Belgia hadde man f.eks i begynnelsen av september nå i år en stor underskriftskampanje hvor man samlet inn underskrifter fra 3-400 leger og 1100 andre medisinsk-faglig personale og vitenskapsfolk hvor de appellerte sterkt til å fjerne nedstegningene og at det sto ikke i forhold til det faktagrunnlaget som eksisterer. 

 

Det ble nevnt at det er flere utenomparlamentariske undersøkelseskommisjoner i gang i flere land, førende er kanskje Tyskland, det er også på gang flere rettslige tiltak mot myndighetene. Lengst er vel en søsterorganisasjon av oss i Canada som har tatt ut søksmål mot den Canadiske stat, delstaten Ontario også, det som jeg tror er veldig viktig, mot konkrete byråkrater som har vesentlig myndighetsutøvelse. 

Det sies fra publikum at det er rettslige gjennomslag i Michigan og Spania. 

 

Vår foreningen er prinsipielt en menneskeretts-organisasjon. Vil vil at individet selv skal bestemme hva som skal skje med det. Det kan ikke være politikere, medisinske konserner og byråkrater som skal avgjøre hva som skal injisere i oss. 

Vi går inn i en fremtidig avgrunn hvis vi ikke greier å stoppe det som nå skjer. 

 

Vaksinen som det nå legges opp til, - jeg pleier å si at Frankensteins teknologi rekker disse folkene bare til ankelen. Her i vår da de begynte å arbeide med endringene i Bioteknologiloven ringte jeg en professor jeg kjenner, som er nærmest min mentor, så sa han:


"- Sigurd, bare glem å prøve å stoppe de endringene, det er politisk vedtatt, men så la han til: - er de så gærne og vil starte massevaksineringen på denne eksperimentelle plattformen, - så vil millioner av mennesker kunne dø."

Jeg vil nå bruke noen minutter på å snakke litt om den vaksinen de planlegger å bruke på oss.
Det ligger litt informasjon i en brosjyre vi har laget. Lenke til denne her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et radikalt sprang i vaksineutvikling. I tradisjonell vaksineutvikling tar man deler av et virus, eller svekket virus eller bakterie, bringer det inn i vaksinen, og så injiserer i oss. Slik at vi får antigenet via vaksinen. 

 

Men nå er det store genteknologiske spranget med en genteknologisk teknikk er det meningen at vi selv skal produsere antigenet som vi så selv skal reagere mot ved at vi får en koding med et mRNA genmateriale eller DNA genmaterialet inn i oss, som så skal ta veien inn i cellene som så skal produsere antigenet som immunapparatet så skal rette seg mot. 

Her er det duket for enorme muligheter for ikke minst autoimmun sykdom ved at immunapparatet vekkes til angrep mot egne proteiner og cellulære strukturer. 

 

Mange av vaksineprodusentene har valgt ut det såkalte spike-proteinet eller kappe-proteinet, som illustreres med tagger, som mål for å vekke immunapparatet - slik at antigenet som det skal kodes for - som vi skal motta for at våre celler skal skape det har sin modell i spike-proteinet. 

Det som er et stort problem her er at 70 - 80% av spike-proteinet har likhet med humane / menneskelige proteiner. Her har vi både en teknikk og et valg av antigen som kan duket for enorme problemer fremover 

Men det behøver ikke komme dagen etter, det kan ligge som en tsunami som bygger seg opp over år. Så det er mange medisinske eksperter som uttrykker dyp bekymring for dette. Dette vil de da gjøre tvunget i land som Danmark. 

Jeg hørte om en kollega i Danmark som hadde ytret seg slik som jeg gjør nå og fikk en sterk advarsel - vi tar autorisasjonen fra deg hvis du ikke slutter å snakke negativt om disse vaksinene. 

 

Vi er ikke en anti-vaksine forening, så vi rommer også personer som er det jeg kaller pro-vaksine, eller vaksine-entusiaster, men det vi står for et at kunnskapen på vaksineområdet må etableres slik at vaksiner som vi gir til millioner og milliarder av barn har en reell vitenskapelig basis og et solid grunnlag.
Det vil for de fleste som dykker inn i dette fagområdet være en rystelse å se at det er ikke slik. Noen hadde laget denne plakaten:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gis milliarder til GAVI, CEPI og alle disse organisasjonene så burde det også vært gitt milliarder til uavhengige studier for å trygge de eksisterende vaksinene eller dokumentere at de er sikre og effektive.
Her er det enormt med kunnskapshull. 

Problemet er at våre politikere som vil overstyre oss, har en holdning som de har spredt i befolkningen, at alle vaksiner er sikre og trygge. Det er ett av disse dogmene. 

 

Det har blitt nevnt mange av disse svært alvorlige konsekvensene av nedstegningene. Senest i dag morges snakket jeg med en overlege som fortalte at hun nå har to døende kvinner på avdelingen som kom 6 måneder etter at symptomene på kreft debuterte, jeg ser i England så er prognosene på enten 12- eller 16 000 flere kreftdødsfall av denne grunn. 

Det er bare dette ene, så kommer den psykiske dimensjonen, jeg skal ikke utbrodere mer om dette men blant alle konkurser så anser jeg den største konkursen, og den største falitten er den vitenskapelige tenkningen hos våre myndigheter og politikere. 

 

Det er ikke samsvar mellom den faktiske kunnskapssituasjonen og hva som foretas. 

 

En god venn av meg som har hatt en ledende forskerstilling, hadde i sin unge karriære en samtale med en EU-kommisjonær, i en fortrolig stemning. Denne EU-kommisjonæren sa at: Vi er ikke redd for noe - bortsett fra folket. Her ligger nøkkelen - vi må få til en epidemi, hvor folk opplyser seg selv, søker et visst minimum av kunnskap, og engasjerer seg. 

Uten at vi nærmest tar til gatene greier så greier vi ikke å stoppe denne enorme bevegelsen mot et mer globalt tyranni. 

 

Så min oppfordring er at vi blir smitteførende i denne sammenheng, og at hver og en må føle en forpliktelse på et engasjement.

 

Men det må skje ut fra innsikt, men man skal ikke skrape mye i den kunnskapsoverflaten for å se at det er veldig mye som ikke stemmer. 

 

Jeg har stor angst og frykt - men ikke for korona-viruset men for den utviklingen og den retningen vi er på vei mot både nasjonalt og globalt. 

 

Det er ikke bare et overvåkingssamfunn, som vi allerede står langt inni, men bestrebelsene på å kontrollere vår atferd fra vugge til grav som kjennetegner det tyranniet. 


Vi er en liten organisasjon, og vi trenger svært til at folk melder seg inn og gir støtte for 

David - Goliat sammenlikningen blir blek.
Men vi har det store kraftpotensialet at vi kan komme i resonans med hverandre og få til en motreaksjon.
Og for å sitere en dere kanskje kjenner; Paul Craig Roberts som var tidligere visefinansminister i USA og redaktør i Washington Post. 

“Hvis ikke folkene i USA og Europa tar til gatene og protesterer massivt, vil vi ikke kunne hindre en thermo-nuclear krig og en situasjon hvor de levende vil misunne de døde.”

Den appellen gjelder nå i dag, vi må stoppe denne vanvittige nedstengningen og få opp det reelle og dokumenterte kunnskapsgrunnlaget. 

6. En bekymring over den sterke innflytelsen fra farmasøytisk industri  

 

Over hele verden ytres det en sterk bekymring over den innflytelsen som farmasøytiske konserner har over beslutninger som taes i alle ledd når det kommer til håndteringen av denne pandemien.


Vivian Windvik som er medlem av Foreningen for Fritt Vaksinevalg leste opp en appell som var forfattet av foreningens redaksjonsgruppe: Kan leses som PDF-dokument her.  

 

Starter 1:10 minutter: 

https://www.facebook.com/dagerik.karlsen/videos/3344603848970039/


 

Det har de siste årene blitt etablert et stort nettverk av globale helseaktører som er basert på et direkte samarbeide mellom industrien og offentlige myndigheter. 

Det snakkes om et “partnerskap” som innebærer at industrien får plass i komiteer der beslutninger og prioriteringer taes i forhold til helsepolitikk og strategier som gjelder globalt og for det enkelte land.

Det er en farlig trend når konsernene gis stor innflytelse på viktige helsepolitiske avgjørelser. I slike samarbeidsformer finnes det ingen klare grenseoppganger, dette fører som regel til at det er de som sitter med de økonomiske musklene som får beslutningsmakten. 


På grunnlag av dette vil uvaksinerte personer ikke utsette noen andre for noen større smitterisiko enn de som er vaksinerte, og argumentasjonen faller på sin egen urimelighet. 

Vi ser også at disse aktørene er sterke talspersoner for en økt satsing på vaksinering. Her lanseres vaksiner som den mest optimale løsningen for helsefremmende arbeid. 

 

Flere kritikere mener en slik ensidig satsing er resultatet av industriens innflytelse og etterspør en sterkere vektlegging på forebyggende helsetiltak som utvikling av infrastruktur og tilgang på rent vann og mat. 

 

Representanter for industrien har stor innflytelse i WHO når det skal erklæres en pandemi-situasjon. Kriteriene for en pandemi ble radikalt endret rett før det ble erklært en svineinfluensa-pandemi. Nå gjelder ikke lenger kriteriet at en sykdom skal være av en viss farlighet. Det handler først og fremst om i hvilken grad den er spredt ut til flere områder. 

 

Flere hadde laget plakater over dette temaet: 

7. Den som sovner i demokratiet vil kunne våkne opp i et diktatur

 

Vi befinner oss i en krisesituasjon uten sidestykke, ikke p.g.a. koronaviruset, men hvordan man politisk bruker denne til å foreta dramatiske endringer ved å frata oss grunnleggende menneskerettigheter kanskje på permanent basis og innføre et kontroll og overvåkningssamfunn der vi kanskje ikke lenger får valgfrihet og også på mange andre områder.  

Vi har medier som nå har blitt et instrument til å understøtte og videreformidle den fortellingen myndighetene vil at vi skal tro på  og skremme befolkningen.

Vi er utsatt for store manipulasjoner. Vi må gjennomskue maktens narrespill ved å minne hverandre på hva som skjedde i 2009.  Alle har et ansvar i å engasjere seg og forstå det som foregår. Dette er den eneste måten og håpet for at vi skal beholde grunnleggende rettigheter og åpent samfunn.

  

Grunnloven og menneskerettene blir tilsidesatt av regjeringens utvidede forskriftsordninger,som i realiteten virker som diktatoriske fullmakter overfor folket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskerettsadvokat Marius Reikerås holdt en appell hvor han påpeker at vi må ta våre menneskerettigheter på alvor - hvis vi ikke gjør det vil samfunnet mer eller mindre gå til grunne. 

 

Starter 1:23 min 

https://www.facebook.com/dagerik.karlsen/videos/3344603848970039/

 

Den europeiske menneskerettsdomstolen dømmer Norge gang på gang, og det er ikke bare i forbindelse med barnevernssaker men også i NAV saken og på alle rettsområder så har Norge feilet. Det vi nå har vært vitne til siden mars er en total rasering av menneskerettighetene, og det blir utrolig nok, i dette landet vårt, forbigått nærmest i stillhet. Det er utrolig tragisk å se.” 

 

Han sa videre: Menneskerettighetene har forrang for den hasteforskriften som regjeringen har innført i forhold til smittevernsituasjonen. Menneskerettsloven gir en bevegelsesfrihet og vil derfor trumpfe de reglene om hytteforbud som regjeringen innførte. 

 

Folk blir vettskremte av de forskriftene som blir innført av staten og føler seg forpliktet til å forholde seg til disse, selv om de strider mot menneskerettighetene. 

Det var nettopp det som skjedde under 2. verdenskrig, at regjeringen tok fra lovgivende myndighet all makt.  Det er i realiteten det som har skjedd her i løpet av disse siste 8 månedene vi har vært i dette tyranniet, man har innført fullmaktslover, så i realiteten styres  vi av hva f.eks Bent Høie til enhver tid sier.

Det har de siste årene blitt avdekket gang, på gang på gang at Norge bryter fundamentalt med de grunnleggende menneskerettighetene. Så hvorfor skal vi da stole på at de vil vårt beste med alle disse tiltakene? 

 

Det er litt av det som er problemet i Norge at vi har blitt et litt for sovende menneskeslag, -  vi tenker ikke selvstendig fordi vi har brød og vann, og vi har pizzaen på lørdagskvelden. 

Det tror jeg er litt av problemet i dag at vi er kanskje litt for konforme i vår tankegang, i alle fall befolkningen generelt. Det kan ha noe med oljerikdommen å gjøre. 

 

Så er vi tilbake til denne korona-kommisjonen som nå har foreslått å hemmeligholde den informasjonen i 100 år. Det er jo igjen et fundamentalt brudd på ytringsfriheten for vi som nasjon har selvsagt rett til å få den informasjonen som vedrører våre liv, så hvorfor skal den hemmeligholdes i 100 år?
Det samme skjedde i Nordsjødykkersaken som mange av dere sikkert kanskje kjenner til, hvor Nordsjødykkerne da måtte - den informasjonen som vedrørte deres liv og helse, de ble også utsatt for eksperimentell virksomhet når de jobbet som dykkere i Nordsjøen. Den ble også hemmeligholdt i 60-80 år, lenge etter deres bortgang. 


Man ser det samme mønsteret hele veien, hvor regjeringen under påskudd av å skulle beskytte liv og helse raserer liv og helse på den andre siden. 

Det er jo der pressen også har sviktet etter min mening, og regjeringen i sin iver etter å være så flinke og grundige raserer de menneskerettighetene på den andre siden som gjør at veldig mange mennesker går til grunne. 

 

Dette er ikke bare et Norskt problem, men dessverre hvordan denne situasjonen har utviklet seg til å bli en internasjonal depresjon. F.eks. i Istanbul forrige lørdag så gikk jeg på hovedgaten, og da kjørte det en politibil gjennom menneskemassene men en ropert, hvor det ble sagt at de som ikke hadde munnbind risikerte da 5000 kroner i bot. 

Det sier veldig mye om hva slags totalitært samfunnet vi er i ferd med å få. 

 

Vi skal ikke velge å tie om det vi nå opplever. Det er skremmende å se hvordan en slags “fiende” i dette tilfellet koronaen, kan paralysere et helt folk, og nærmest gjøre oss lamslått, uten at vi kjemper tilbake. Vi godtar alt. Jeg er sikker på at hvis Erna Solberg eller Bent Høie hadde stått her, og sagt at nå skal vi kråle eller krype opp til slottet, så er det mange som hadde gjort det på grunn av at man har denne autoritetstroen. Det er det som gjør at våre menneskerettigheter fordufter, og som gjør at vi som nasjon dessverre er i ferd med å, om ikke tape, så må vi være på vakt. 

 

……..Til syvende og sist dreier dette seg om våre liv, og hvordan vi vil leve våre liv. 

hvordan livskvaliteten vår er, for hva er egentlig menneskerettigheter for noe?

 - det er egentlig retten til å ha livskvalitet. 

Det dreier seg om hele spekteret fra vugge til grav i forhold til retten til arbeid, tenk på alle de menneskene som har fått jobbene sine rasert på grunn av dette. Det er alltid de svakeste dette går utover. De sterkeste klarer seg. Hver eneste dag blir våre menneskerettigheter invadert og rasert av et system som reduserer livskvaliteten vår på en måte som vi ikke kan akseptere. 

 

Hva er løsningen? - det er et godt spørsmål, men vi kan ikke fortsette å stenge ned og leve slik som dette resten av våre liv, og vi kan heller ikke akseptere å bli tvangsvaksinert. Jeg har i flere år nå snakket med disse som var ungdomsskoleelever på slutten av 80-tallet som var med på dette vaksineforsøket i 1988, så da var de 15-16 år. Veldig, veldig mange av dem den dag i dag er uføre pga. den vaksinen. De vurderer nå om de har en mulighet til å ta denne saken til menneskerettsdomstolen. Og det håper jeg at de klarer. Om ikke annet for å sette søkelyset på at dette har forårsaket veldig mye lidelse for veldig mange mennesker.  

Tenk på den svineinfluensavaksinen for 10 år siden i 2009. Vi kan ikke akseptere at samfunnet skal tre ned alle påbud på oss fordi at Bent Høie som tross alt ikke har noen annen utdannelse enn å være kelner (hotellfag) har fått den makten han har fått. Det dreier seg om våre liv. De er for viktige til at vi skal akseptere den fascismen som vi ser. 

 

For 5 år siden sto det en veldig fremtredende parlamentariker fra EU-parlamentet her ute og snakket om det norske barnevernet. For Norge har tirret på seg fryktelig mange land på grunn av hvordan man håndterer familielivet hvor vi er på sterk kollisjonskurs med resten av europa. Da sa han til den forsamlingen som var møtt opp.
 

“Those who fall asleep in a democracy might wake up in a dictatorship"

 

For 5 år siden tenkte jeg at det er vel en illusjon, men det er vel på mange måter der vi er nå.
Vi befinner oss faktisk i et diktatur hvor vi ikke har noen ting vi skulle ha sagt.

 

Det er skremmende å se den linjen jeg ser fra Nordsjødykkersaken, Scandinavian Star-saken, barnevernssakene, NAV-skandalen og til det vi opplever her i dag. 

Det er en innskrenkning i rettighetene våre, og en fratakelse av rettighetene, rasering av både grunnlov og menneskerettighetene som vi ikke kan akseptere. 

Men det skjer jo dersom vi ikke mobiliserer i tusentalls og faktisk sier at nok er nok!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskerettsjurist Marius Reikerås skriver dagen etter i sosiale medier følgende tekst: 

Det er svært viktig at stadig flere begynner å stille spørsmål til regjeringens menneskerettslige håndtering av corona-situasjonen.

 

Det er alarmerende at samfunnet har gitt tillatelse til en rekke alvorlige inngrep i menneskerettene, gjennom det som i realiteten er overføringsmyndighet fra lovgivende(Stortinget) til utøvende makt (Regjeringen).

 

At vi har tillatt regjeringens forskriftsbaserte lovgivning til å triumfe både menneskerettene og Grunnloven, er knapt til å begripe.

 

Det følger av Grunnloven § 102, at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

 

Tenk derfor litt på dette, som noen ytterst få eksempler:

 

•Forskriftsbasert frihetsberøvelse: Eks innføring av karantene og isolat.

 

• Forskrifrtsbaserte innstramminger i bevegelsesfriheten: Eks begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt.

 

• Retten til respekt for familielivet: Eks splitting av familier ved isolat, eller der familien nektes å besøke eldre eller andre som er innlagt på institusjon.

 

. Forskriftsbasert innskrenkning i informasjonsfriheten: Eks forslag om 100 års hemmelighold rundt Korona-rapportens kilder.

 

. Forskriftsbasert nedstengning av skoler. Grunnleggende brudd på barnas rettigheter.

 

Ingen av disse inngrepene er vurdert kvalitativt opp mot menneskerettene, i den hensikt at frykt for ikke å følge påbudene skal få folk til å tie stille.

ScreenHunter_6736 Nov. 11 16.21.jpg
ScreenHunter_6737 Nov. 11 16.29.jpg
ScreenHunter_6739 Nov. 11 16.38.jpg
ScreenHunter_6740 Nov. 11 16.39.jpg
ScreenHunter_6741 Nov. 11 16.56.jpg
ScreenHunter_6742 Nov. 11 16.56.jpg
ScreenHunter_6743 Nov. 11 17.16.jpg
ScreenHunter_6615 Aug. 20 11.08.jpg
ScreenHunter_6744 Nov. 11 17.24.jpg
ScreenHunter_6745 Nov. 11 17.26.jpg
ScreenHunter_6720 Oct. 30 03.01.jpg
ScreenHunter_6746 Nov. 11 18.27.jpg
Punkt 2
Innholdsfortegnelse
Punkt 1
Punkt 3
Punkt 4
Punkt 5
Punkt 6
Punkt 7
ScreenHunter_6724 Nov. 01 01.01.jpg
Punkt 8

8. Et musikalskt innslag; - Restore the human rights!

Martin Aakervik sørget for et musikalsk innslag, med den treffende tittelen: Restore the human rights. Det bidro til en hyggelig stemning og de oppmøtte stemte i på refrengene. 

 

Martin Aakervik singing Restore the human rights er å finne på youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=TFB1nKey138&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09GCY5GaHojeMbEKURTxkZzQVj0HdByhzxdGy499RbkITkDWtaot9pjIw

 

9. En kort kommentar fra idehistoriker Bjørn Ditlef Nistad, ph.d. 

I et kort intervju på plassen uttalte han følgende: 

 “- Nå dreier ikke dette seg lenger om helse, men det dreier seg om en regjering som ønsker å ha kontroll over befolkningen….. i våres var jeg skremt over sykdommen og støttet tiltakene, men nå er jeg mer skremt over tiltakene og hva regjeringen gjør…. jeg lurer på hva slags samfunn vi skal få hvis vi godtar dette i flere måneder. Da tror jeg at vi får et veldig autoritært samfunn der folk bare godtar det myndighetene sier, slik som kanskje er hensikten med dette.” 


Spørsmål fra reporter: Tror du det er et politisk spill som regjeringen kjører?

“-  Jeg trodde ikke det i våres, men jeg begynner å få en mistanke om det.  - så jeg er skremt, og det er grunnen til at jeg er her nå” svarer Nistad.  

 

Intervjuet kan sees i denne videoen, 3:25 min: Stop Lockdown Oslo 25 10 2020

              

I etterkant skriver Nistad følgende i sosiale medier: 
 

“Som man vil se av intervjuet med meg under protestdemonstrasjonen, er jeg veldig tydelig på at korona er farlig, og at man derfor bør ta i bruk vanlige smittebegrensende tiltak som å vaske hendene, å holde avstand og unngå å oppsøke andre dersom du har influensasymptomer. Jeg mener det var riktig å stenge ned Norge i vår da ingen kunne vite hvor farlig korona var. Og jeg er glad for at vi ikke fikk svenske tilstander med flere tusen døde. 

Men det er ikke dette kommentaren min dreier seg om. Spørsmålet er om drakoniske smitteverntiltak lar seg forsvare i en situasjon der koronaen, i likhet med andre former for influensa, tilsynelatende har brent seg ut. Og ikke minst forsøker jeg å problematisere hvorfor myndighetene vil tvinge oss til å bruke munnbind når dette har minimal, om noen, smittedempende effekt.”

Punkt 9
ScreenHunter_6738 Nov. 11 16.30.jpg
Punkt 12

10. Det forekommer ingen faglig debatt i offentligheten om pandemihåndteringen
 

De store mediene har fullstendig sviktet sin oppgave med å stille kritiske spørsmål til myndigheter og politikere når det kommer til håndteringen av korona-pandemien. 

Det er urovekkende at det ikke finnes en åpen, faglig debatt rundt de mest inngripende restriksjoner på folks liv som har blitt innført i vårt samfunn siden andre verdenskrig

Det medisinsk faglige grunnlaget for slike tiltak er under stor kritikk verden over, men i svært liten grad i Norge.
 

Mediene har i stor grad videreført regjeringens politikk og retningslinjer. De har nærmest påtatt seg oppgaven med å være regjeringens PR-kontor. 

 

EINAR ØVERENGET, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet uttrykker det slik i sin artikkel med navnet: “Når kritikk blir illojalt”

 

Pressens rolle som den fjerde statsmakt er avgjørende i et demokrati, og pressens samfunnsrolle er oppsummert i Vær-varsom plakaten. La meg kun nevne to viktige punkter:

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen … kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling.


…….  Det vi er vitne til er nettopp det som er farlig når frykt danner grunnlaget for politikk – og det er at de som sitter i posisjon venner seg til å utøve makt på en måte som ikke inviterer til motstand, kritikk og opposisjon. Og, som jeg ved flere anledninger har fremhevet – det tar ikke lang tid å venne seg til det. Vi er ikke vant til dette i Norge – og vi bør ikke venne oss til det.

Det vi bør venne oss til – og det gjelder særlig de som utøver makt – er at makt utfordres med krav om saklige begrunnelser. I politikken skal dette ivaretas av en opposisjon som hele tiden utfordrer de som sitter i posisjon – slik at de som sitter i posisjon hele tiden tvinges til å fremme saklige argumenter og begrunne sine beslutninger. Makt må alltid holdes i sjakk av en opposisjon.

Pressens oppgave er å være med å påse at så skjer – at for eksempel maktfordeling og transparens faktisk finner sted – og at opposisjon faktisk eksisterer. Det siste handler om at pressen løfter frem kritikk og uenighet og slik sett ivaretar sitt «ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

 

11. Hvordan ble demonstrasjonen dekket av de store mediene? 


TV2 omtalte saken med følgende tittel: “Fnyser av korona-tiltakene – demonstrerte i Oslo

I sosiale medier velger de å presentere saken med følgende bilde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et sensasjonspreget bilde som viser noen opprørske unge menn som holder noe som likner på røykbomber, og står med et flir om munnen.
Men dette bildet har absolutt ingenting med søndagens fredelige demonstrasjon å gjøre? Dette er et bilde som er hentet fra en helt annen hendelse i et annet land.

 

Det er derfor tydelig at TV2 på en manipulerende måte ønsker å fremstille deltakerne på demonstrasjonen som noen respektløse rebeller. Man ønsker å sette demonstrantene i dårlig lys, skape antipati. 

Her blir premissene lagt for hva man skal føle og tenke om hele saken og det blir skapt et fiendebilde. 

Dette har de også lykkes med hvis man leser responsen som de har fått i sosiale medier. Her har de helt klart å vekke sterke følelser, mest hatefulle tilbakemeldinger hvor mange reagerer svært kritisk og negativt til demonstrasjonen. Men spørsmålet blir da; hvor mange av disse har satt seg inn i denne saken og forstått hva den handler om?

Kan det være at mange kun reagerer på denne måten fordi man kun forholder seg til det provoserende bildet med den sterkt vinklede overskriften?
Hvor mange av de som fikk en fiendtlig reaksjon mot dette satte seg ordentlig inn i bakgrunnen og holdningene til de som deltok på demonstrasjonen?  - fikk de muligheten til det ved å se et kjapt blikk på annonseringer for dette via TV2 sin posting? - eller er det slik at TV2 faktisk hindrer befolkningen i å forstå og fordype seg i denne seriøse samfunnskritikken som personene i demonstrasjonen ønsker å formidle?

 

Når man åpner artikkelen ser man et bilde av den ansvarlige arrangøren Nader Eide. Men kvaliteten på dette bilder er svært dårlig, og bidrar til å fremstille Eide i et dårlig lys. Vi nekter å tro at en stor organisasjon som TV2 med sine kostbare kameraer og teknisk utstyr ikke er i stand til å fremskaffe et bilde av bedre kvalitet.
Det er derfor ikke vanskelig å trekke den slutningen at dette er et bevisst grep for å sette arrangøren av demonstrasjonen i et dårlig lys. Dette kan ikke sies å være annet enn fordreininger og manipuleringer, vi gir hermed strykkarakter til TV2 for sin billedmanipulering og forsøk på å diskreditere demonstrasjonen. 

 

De viser på denne måten at de ikke vilje eller ønske til å gripe an denne saken på en seriøs måte, de evner ikke å gå inn på hva som faktisk foreligger av faglig begrunnet kritikk. og det som rører seg av engasjement, men også bekymring og fortvilelse i befolkningen over hva våre politikere foretar seg av inngrep i våre liv, og arbeidsplasser? 

Dette er ikke en liten gjeng med rabiate røykbombekastende tullinger slik som TV2 gjerne vil fremstille demonstrantene, men en voksende gruppe reflekterende mennesker som mener at det ikke foreligger noen medisinsk faglige begrunnelse for tiltakene og at deres menneskerettigheter blir brutt, og er bekymret for at demokratiet og vår ytringsfrihet er på vei til å bli tatt fra oss. Som sagt innledningsvis er det mange tusen mennesker som stiller seg bak dette initiativet, og den kritikken som her blir fremmet. 

 

Er dette kanskje et veldig godt eksempel på hvordan de store mediene opptrer? - de skremmer sine lesere bort fra viktige saker man bør sette seg inn i, og skaper fiendebilder av de som kommer med kritikk av regimet? Er dette et veldig tydelig eksempel på hvordan mediene i stedet for å stille kritiske spørsmål i stedet har påtatt seg oppdraget med å slå ned på maktkritikk, og opererer som en gapestokk for de som vil ytre seg?
De store mediene har under hele korona-situasjonen stort sett kun videreformidlet det myndighetene har ønsket at skal sies, uten å være i stand til å stille kritiske spørsmål til det som blir besluttet. Så når motstanden vekkes i befolkningen, så mener de samme mediene at det er deres oppgave å sette dette i et dårlig lys? 

Denne type dekning av slike demonstrasjoner i Europa har vært typisk hvordan hovedstrømsmediene har operert.

12. Internasjonale opprop og rettslige skritt mot de store inngrep som lock-down representerer

Over hele verden reiser både folk og fagfolk seg mot ikke bare nedstengningene, men mot det medisinsk faglige feilfremstilling og forståelse av situasjonen. Det har vært store demonstrasjoner i flere land. Tyskland har hatt flere demonstrasjoner med minst flere hundre tusen deltagere. Det har kommet en rekke opprop og deklarasjoner fra leger, forskere og eksperter som på rent vitenskapelig basis kritiserer de faglige begrunnelsene for nedstengningene og flere av tiltakene. 

 

Det blir argumentert med at tiltakene for å kontrollere koronaviruset er uforholdsmessig og gjør langt mer skade enn nytte. Millioner verden over blir drevet ut i arbeidsløshet, sosial nød og i isolasjon og psykisk krise. Helsekøene for alvorlige sykdommer gjør at et betydelig antall mennesker dør som konsekvens av dagens nedstengningspolitikk. Selvmordsratene har økt betydelig. 


For denne politikken som også føres her i landet finnes det ikke lenger en medisinsk faglig rettferdiggjørelse for. Dette må ta slutt og vi må kreve at våre ledere forholder seg til medisinske fakta og realiteter.
 

Mediene vil få en tøff oppgave etterhvert å skulle latterliggjøre og skape et fiendebilde av en stadig voksende del av befolkningen som innser urimeligheten i de strenge smitteverntiltakene og hvor ødeleggende nedstengingen av samfunnet er på folkehelsen og livskvaliteten til oss alle, da kanskje mest sårbare inkludert. 

 

En kritisk granskning av grunnlaget for maktutøvelsen er helt påkrevet når tiltakene skader lang mer enn sykdommen man vil bekjempe. 

Her er lenker til appeller og initiativ som blir tatt verden over:   
                  

Tyskland: Ärzte für Aufklärung - 700 leger og 2000 innbyggere støtter opprop  

http://www.aerzteklaerenauf.de/
 

Corona Committee: https://corona-ausschuss.de/

 

ACU2020 https://acu2020.org/international/  

 

World Doctors Alliance https://worlddoctorsalliance.com/ 


Nederlandske leger:

https://opendebat.info/verkorte-brandbrief/

https://brandbriefggz.nl

https://www.nederlandterugnaarnormaal.nl/

Women for freedom. https://wilpf.nl/ 


Belgiske leger - åpent brev: https://docs4opendebate.be/en/open-letter/

600 leger, 1900 spesialister, forskere og helsepersonell og 14 000 innbyggere
 

Belgium Beyond Covid https://belgiumbeyondcovid.be/ 

13 000 underskrifter  

To a Reverse Lockdown https://omgekeerdelockdown.simplesite.com/ 


USA - Frontline Doctors https://americasfrontlinedoctors.us/


Spanske leger: https://www.bitchute.com/video/hxHF1jLmiCB0/

Østerrike:  https://www.corona-volksbegehren.at


International Free Choice https://www.internationalfreechoice.com/  

98 foreninger og 73 000 borgere fra 127 land har signert brev til WHO, EU-kommisjonen og EU parlamentet.  
 

The Great Barrington Declaration https://gbdeclaration.org/ 

23 000 leger, 9 000 forskere, helsearbeidere 410 000 borgere

  

Medical and Ethical Emergency Deliberation https://www.medicalemergencydeliberation.com

 

Australia: Doctors Network https://covidmedicalnetwork.com/ 

500 leger har signert åpent brev til minister for delstaten Victoria


Danmark: Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. 

https://www.skrivunder.net/erkla?a=155955 

 

Coronawhistleblower https://coronawhistleblower.org/ 

 

England: Open letter to Boris Johnson

https://newsopener.com/uk/leading-academics-write-open-letter-to-boris-johnson-warning-against second-lockdown/  

 

Frankrike: Collectif Laissons Les Médecins Prescrire https://stopcovid19.today/ 

 

Collectif Santé en Danger https://www.facebook.com/groups/287566348977590/

160 000 helsearbeidere 

Association BonSens https://bonsens.org 

Israel: http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/38572/language/nl-NL/Default.aspx  

90 leger og forskere med brev statsminister Netanyahu 

 

Spania: Médicos por La verdad https://medicosporlaverdad.es/ 

 

Sverige: Peoples Court http://www.peoplescourt.org/

Tsjekkia: Åpent brev til myndighetene 
https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_k riz#form  

 

 

Rettslige skritt:  


Det forberedes et gruppesøksmål i regi av et Tyskt nettverk med advokaten Reiner Füllmich 

https://www.corona-schadensersatzklage.de/  

I.A.C.C.O The International Association to Confront Coronavirus and Global Violations Officials https://iacco.fr/
Our main objectives are to file lawsuits before National Courts and International  Tribunals, up to the Security Council / U.N., in order to punish officials in Wuhan, China, and against  anyone who had a direct or indirect responsibility of COVID-19 and for the sake of material  compensation. We seek to demand the creation of a special International Tribunal for this purpose.” 

 

Flere søksmål mot myndighetene i Canada:

https://vaccinechoicecanada.com/media/press-release-legal-challenge-to-covid-19-measures-filed-in-ontario-superior-court/

ScreenHunter_6712 Oct. 26 00.35.jpg
Punkt 10
Punkt 11

Vi vil med dette få takke alle dere som tok dere tid til å stille opp på denne viktige demonstrasjonen en regntung ettermiddag i oktober for å stå opp for ytringsfriheten og demokratiet.  

ScreenHunter_6747 Nov. 11 18.51.jpg

Protest mot Covid-19 restriksjoner, Bergen lørdag 21.11.2020

 

Arrangørene skriver:
"Håndtering av COVID-19 er feilaktig. Basert på eksisterende stastistikk mener vi at det ikke finnes nok vitenskapelig bevis for tiltakene staten har påført befolkningen. Det kan virke som om myndighetene har forberedt oss på det verste, uten at det er noe belegg for det.
Vi ønsker å kalle ut uriktig informarsjon befolkningen har fått servert gjennom media, som tydelig blir brukt i et politisk spill av styresmaktene. Disse restriksjonene er i strid med våre menneskerettigheter og grunnloven. Ikke minst er dette en fredelig demonstrasjon som handler om vår frihet, vår ytringsfrihet og våre menneskerettigheter."


Programmet : Innlegg av
- Erlend Bolstad Raa og Kiara Gloria jula
- Margrethe Salvesen
- Thomas Aksnes
- Natalie Glavær
- Nils Fosse
- Marius Reikerås

 

Film-opptak av appellene finner du her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WvnndxR9p_0&feature=share&fbclid=IwAR3qV3yQ5FQlHFUGLuljz90ev6o3KyGiVJwcmI-PZEg08ZvwsDSOSACu_zU%E2%80%8B


ScreenHunter_6760 Nov. 23 17.01.jpg

Kommer snart - Potest mot Covid-19 restriksjoner,
Oslo lørdag 28.11.2020, kl 14:00

 

Arrangørene skriver:

 

"Vi møtes på Fridtjof Nansens plass (Rådhuset) klokka 14.00 til appell og overrekking av brev til Byrådsledern før vi går vi samlet til Eidsvoll Plass foran Stortinget og fortsetter arrangementet med flere appeller og musikk.

OG TA MED RYTME-INSTRUMENTER, TROMMER, GRYTER OG LOKK OG SLEIVER SLIK AT VI KAN LAGE MYE BRA LYD!!!!

DEL, DEL, DEL slik at mange får vite om dette arrangementet!

Bakgrunn: Vi ønsker at myndighetene revurderer sin strategi når det gjelder håndteringen av Covid-19 viruset. Nedstengingen kaster mange ut i arbeidsløshet, ensomhet, frykt og isolasjon. Vi mener at håndteringen må stå i forhold til faren dette viruset faktisk representerer og ønsker at beslutninger om tiltak settes opp mot de menneskelige, helsemessige, økonomiske og kulturelle konsekvensene disse tiltakene får. Vi er bekymret for hvordan mennesker i Norge nå forholder seg til hverandre, med mistenkeliggjøring og angiveri som ytterste konsekvens.

Så langt har Covid-19 blitt knyttet til 300 dødsfall. 90 prosent av disse hadde underliggende kroniske sykdommer og gjennomsnittsalderen for koronadødsfall er 84 år.

Til sammenligning dør ca 900 mennesker i Norge av sesonginfluensa hvert år og om lag 600 mennesker dør av selvmord. Psykisk helsevern melder om stor økning av henvendelser den siste tiden, noe som er svært bekymringsfullt. Vi mener nå at tiltakene skader mer enn de gavner og må revurderes.

Vi krever at beslutninger om påbud, forbud og sterke anbefalinger om munnbind, karantene, testing og begrensinger i sosial omgang begrunnes vitenskapelig og med reelle fakta om hvor mange som er syke, og ikke på grunn av antall "smittede" . Vi opplever at den kommunikasjonen som nå foregår fra myndigheter og media sprer ekstremt mye frykt blant befolkningen i Norge og ønsker oss en mer balansert fremstilling av fakta.

Det er Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge- NÅ som står bak denne markeringen. Gruppen er politisk nøytral, samler folk i alle aldre over hele landet og teller nå 14500 medlemmer.

Vi har polititiillatelse og tillatelse fra Stortinget.
Møt opp på Eidsvoll plass utenfor STORTINGET lørdag 28. november kl. 14.00!

 

Lenke til arrangementer på Facebook: 
 

https://www.facebook.com/events/716561778965679/

bottom of page