top of page
Fra storingssalen.jpg

Den 7. juni stemte Stortinget for innføring av et koronasertifikat i Norge.

 

Denne dagen som er kjent som en frigjøringsdag med den historiske hendelsen da kong Haakon 7s hjemkomst fra sitt eksil i Storbritannia under andre verdenskrig.

Denne dagen vil nå i stedet bli husket av mange av oss som den dagen våre folkevalgte politikere mente det var fullt ut akseptabelt å innføre et kontroll - og overvåkingssystem som strider mot våre idealer om frihet og selvbestemmelse.


I dag, 7. juni kl. 15 ble det avgjort av representantene på Stortinget at de med et overveldende flertall går inn for at et koronasertifikat skal innføres i Norge.

 

Resultatet ble 76 stemmer for og 10 stemmer mot forslaget.

 

Forslaget skal opp til en andre behandling veldig snart, men det er svært lite sannsynlig at utfallet blir noe annerledes enn det som ble vedtatt i dag.

 

Det er synd de ikke har lyttet til alle oss med flere av Norges fremste juss-professorer i spissen som har fremholdt at vedtaket er Grunnlovsstridig og som vi i vår sluttappell til stortingsrepresentantene har heller ikke vedtaket basis i det medisinske kunnskapsgrunnlaget.

Dette er ikke bare en trist dag for oss som ser farene ved innføringen av et koronasertifikat med hensyn til overvåking og personvern, men også for alle som er opptatt av at Stortinget bevarer sin rolle i vårt demokrati.

For foreningen vil neste skritt være å gå rettens vei med en konkret sak der en uvaksinert person, eller en som ikke klarer å oppfylle kravene for å få et gyldig koronasertifikat blir utsatt for forskjellsbehandling/ diskriminering og innskrenkning av sine grunnleggende menneskerettigheter.

Ta gjerne kontakt med foreningen om du selv eller en du kjenner kommer ut for en slik hendelse. 


Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) (Lov-delen)

Prop. 203 LS (2020-2021), Innst. 649 L (2020-2021)

Lenke til saken og videre behandling av denne på Stortingets nettsider: her

Lenke til Stortingets videoarkiv hvor man kan se avstemmingen: her

Lenke til voteringsoversikten: her

Lenkte til votering fordelt på representant: her

 

Legg merke til de partiene som stemte mot forslaget; Senterpartiet og Rødt


ScreenHunter 380.png

Appell til Stortinget om å stemme neD forslaget 

om InnførING AV innenlands koronasertifikat! 

ScreenHunter 207.png

 

 

 

 

 

 

APPELL TIL STORTINGET OM Å STEMME NED FORSLAGET OM INNFØRING AV INNENLANDS KORONASERTIFIKAT!

 

 

                                                                                              Lillestrøm, 6. juni 2021

 

Til alle representanter på Stortinget, 

 

 

I morgen 7. juni 2021 skal saken om koronasertifikat bli behandlet på Stortinget. 

Vi ønsker med dette å oppfordre deg til å tenke deg grundig om før du stemmer for å innføre en slik ordning som skal gjelde innad i Norge. 


En ting er selve koronasertifikatet en annen ting er at dette lovforslaget legger opp til en stor forflytning av beslutningsmakt bort fra Stortinget og over til regjering og departementet, og vil dermed være brudd på viktige demokratiske prosesser. 

I saker som gjelder inngrep i grunnleggende menneskerettigheter er det avgjørende at Stortinget ikke avgir fullmakt. Det vil være Grunnlovsstridig slik som flere av våre fremste juridiske eksperter fremholder. 
 

Preses Hans Petter Graver i Det Norske Videnskaps-Akademi, uttrykker det slik i en artikkel i Aftenposten:
 

“Det er ingen grunn til å la innføringen av koronasertifikat gå på bekostning av demokratiet”
 

Vår store betenkning med et koronasertifikat er at det vil være basert på kunstig skapte skiller mellom de som er antatt "beskyttet" og de som ikke er det. Det faglige grunnlaget for å hevde at en vaksinert person ikke fører med seg smitte er ikke til stede. Vaksinene tillegges egenskaper de ikke har, således rapporteres det om fra flere land at de vaksinerte utgjør flertallet av de nye Covid-19 tilfellene. 


Som Stortingsrepresentant har du en plikt til å sette deg inn i saken og gjøre deg kjent med at det medisinske kunnskapsgrunnlaget for innføringen av et koronasertifikatet ikke foreligger. Våre helsemyndigheter uttaler at de antar at vaksinene kan hindre smitte- spredning, men det foreligger foreløpig ingen uavhengige fagellevurderte studier på dette. 


Vi oppfordrer deg til å lese vår artikkel om nettopp denne problemstillingen:  “Elefanten i rommet i vaksinepass-saken”  


Det påpekes i innstillingen at all vaksinasjon skal være frivillig i Norge, men det er en illusjon å tro at et vaksinepass ikke vil medføre et stort press på de uvaksinerte og reelt medvirke til indirekte tvang og lovforslaget vil bryte med bl.a. Pasient- og brukerrettighetsloven hvor det fremkommer at man skal ha et informert samtykke ved all medisinsk behandling.  

 

I innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen hevdes det at: “koronasertifikatet skal benyttes for å gi fordeler, ikke for å sette begrensninger”. 

 

Her blir argumentasjonen snudd på hodet med hensyn til de faktiske forhold da det er åpenbart at et krav om et gyldig sertifikat vil føre til utestengelse og diskriminering av de som ikke er i stand til å fremvise dette, og på den måten tilslører man den segregeringen man er i ferd med å vedta.
 

Vår normaltilstand er å leve uten “begrensninger”. Befolkningen har blitt pålagt store inngrep og begrensninger det siste året, og nå bør ikke myndighetene gis adgang til å kunne starte opp en forskjellsbehandling på bakgrunn av etterlevelse av medisinske krav og krav om å dokumentere disse. 

 

Vi er bekymret for at forslaget til et koronasertifikat lett vil kunne forlenges utover de 6 mnd som er foreslått, og at det innføres et system som lett kan bygges ut og få andre funksjoner som ikke er forenelig med et fritt demokratisk samfunn. 

Professor i filosofi Einar Øverenget beskrev aforistisk situasjonen rundt innføringen av et vaksinepass i en aviskronikk:   

 

Vaksinepass er en løsning på et problem vi ikke har, og som vil skape problemer vi ikke ønsker”
 

 

Det er tre sentrale punkter i denne saken som vil bidra til å svekke den generelle tilliten i befolkningen til våre myndigheter og bringe samfunnet mange skritt nærmere et totalitært overvåkingssamfunn.


 

  1. Det at Stortinget nå kan komme til å vedta at departementet skal få en generell fullmakt som gir anledning til å gripe inn i folks liv og at inngrep i folks basale menneskerettigheter ikke lenger skal underlegges direkte parlamentarisk styring.
     

  2. At man ved innføringen av et koronasertifikat innfører en segregering av befolkningen på basis av biologiske krav og kunstige skillelinjer hvor befolkningen kommer i en reell tvangssituasjon til å la seg vaksinere.
     

  3. At man ved premissene i utarbeidelsen av ny lovgivning ser fullstendig bort fra det medisinske kunnskapsgrunnlaget om vaksinenes manglende effekter og uavklarte negative konsekvenser, og en rekke andre forhold ved håndteringen av koronasituasjonen. Således vil innføringen av koronasertifikatet ikke kunne svare til de medisinske forventninger og gi falsk trygghet noe som faktisk kan føre til økt smittespredning.  

Vi ber deg som folkevalgt politiker om å tenke deg godt om før du støtter innføringen av et slikt kontrollsystem i det norske samfunnet!  

Med vennlig hilsen


Faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg 

 


Les vårt høringssvar - første høringsrunden - her
Les vårt høringsinnspill - andre høringsrunde - her 

Elefanten i rommet i vaksinepass-saken - her

Vaksinene stopper ikke smittespredningen - her 

Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene - her

 

 


 

Artikler skrevet av professorer, jurister og fagpersoner den siste tiden som omhandler vaksinepass og menneskerettigheter: 

"Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres"

Hans Petter Graver, Professor ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo

Mona Naomi Lintvedt, Stipendiat ved Institutt for privat rett ved Universitetet i Oslo

Anna Nylund, Professor ved UiT Norges arktiske universitet

Kristin Bergtora Sandvik, Professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo

"Bør Norge innføre et innenlands vaksinepass?"

− Det virker forførende, men det kan være litt farlig, sier professor i filosofi.

− Et brudd med rettsstaten, sier professor i juss.

 

"Vi trenger en høring om digitale vaksinepass"

Digitale vaksinepass reiser store prinsipielle spørsmål. Derfor haster det med å få holdt en åpen høringsrunde.

Mona Naomi Lintvedt, Stipendiat, Institutt for privatrett, UiO
Kristin Bergtora Sandvik, Professor, UiO

"Det etiske dilemmaet med vaksinepass"

“Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket, skriver debattforfatterene”.
Tor Eirik Dahle Halvorsen, Truls Olufsen-Mehus, Marianne Brattgjerd, Simon Friis Larsen og Jarle Jacobsen, KrF

"Vaksinepass – en vei til gjenåpning?"

I denne kortrapporten trekker Teknologirådet opp mulige bruksområder, fordeler og utfordringer med bruk av digitale vaksinepass.


"Vaksinebevis kan medføre økt ulikhet"

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Sverige mener vaksinesertifikat kan bli aktuelt ved reising, men advarer om at det kan få usosiale følger.

Vaksinepass er en dårlig idé

Et utvidet vaksinepass for covid-19 som åpner for innenlands bruk vil i praksis være en gjeninnføring av passersedler. Det er en type dokument vi knytter til autoritære regimer.

 

Kristin Bergtora Sandvik, professor, Det juridiske fakultet, UiO

Michael Bretthauer, professor ved Klinisk Effektforskning, UiO

Anna Nylund, professor, Det juridiske fakultet, UiT Norges Arktiske Universitetet

Einar Øverenget, professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet

Magnus Løberg, førsteamanuensis, Klinisk Effektforskning, UiO

Ørjan Olsvik, professor, Institutt for medisinsk biologi, Norges Arktiske Universitetet

"Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket"

– Kan gi alvorlige og uønskede hendelser, skriver fem KrF-politikere.


"Dette er de rettslige utfordringene med «innenlandske vaksinepass»

Av Anna Nylund, professor i rettsvitenskap ved det juridiske fakultet, UiT

Følg den internasjonale debatten om vaksinepass:
(mye av listen er hentet fra Jurdika.no)

 

ScreenHunter_2423 Jun. 06 23.58.jpg
bottom of page