ScreenHunter_6690%20Sep.%2026%2003_edite

Foreningen for Fritt Vaksinevalg konfronterer med denne artikkelen Faktisk.no sin faktasjekking av vår video. Foreningen har postet en video på vår youtube kanal med tittelen Skal vi tillate at vi blir genmodifiserte”.
Den har i løpet av kort tid blitt sett av mange tusen personer. Det var dette som fikk redaksjonen i Faktisk.no til å ville kjøre en faktasjekk. Denne ble postet på deres side uten at de ville avvente respons fra oss.

Foreningen har derfor gjennomgått artikkelen til Faktisk.no og konkluderer med at Faktisk.no ikke forstår sakskomplekset og det de påpeker er faktisk feil.  


Vår forening har som mål å formidle faktabasert kunnskap. Vi mener det er en menneskerett at befolkningen får tilgang på kritisk informasjon om de nye vaksinene som nå skal benyttes til massevaksinering av store deler av befolkningen. 

Vi mener også at det er viktig at befolkningen blir gjort oppmerksomme på at de lovendringene som nå har blitt gjort, og de som er i ferd med å skje vil svekke muligheten til å ha et fritt valg når det kommer til vaksiner.

Åpent brev til storingsrepresentantene vedrørende GMO-vaksiner

Foreningen for Fritt Vaksinevalg sendt et åpent brev til alle Stortingsrepresentanter i forbindelse med de nært forestående behandlinger av endringer i Genteknologiloven. Vi mener at de nye forslagene til endringer av lovverket er forhastet. Genmanipulerte vaksiner er en helt ny farmasøytisk teknologi, som ikke bør tas i bruk før alle relevante forhold er grundig vurdert. De vilkårene dagens lovverk stiller bør opprettholdes.

Nytt lovforslag vil omdefinere legemidler og vaksiner basert på GMO til ikke lenger å være GMO

Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre genteknologiloven slik at de vanlige krav om kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer og krav om godkjenning og risikovurdering etter GMO-regelverket ikke skal gjelde når det kommer til vaksiner eller legemidler.
En slik omdefinering vil gi myndigheter og farmasøytisk industri friere tøyler i forhold til å kunne massevaksinere befolkningen med en eksperimentell vaksine. Befolkningens beskyttelse mot legemidler med potensielt svært alvorlige og dyptvirkende bivirkninger blir tilsvarende svekket.

Coronavaksinen - en eksperimentell, hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

Det foregår nå et globalt kappløp for å utvikle vaksiner mot viruset SARS-CoV-2. Varigheten på sikkerhetsstudiene har blitt dramatisk kuttet, og flere av vaksinene som er under utvikling er basert på en helt ny form for genteknologi.  

De nye vaksineplattformene beskrives som mRNA- og DNA vaksiner. Disse er basert på en ny form for genteknologi som aldri tidligere har blitt testet i storskala forsøk eller vært godkjent for klinisk bruk på mennesker.

Ny lovgivning vil medføre at genterapeutiske vaksiner ikke lenger skal reguleres av bioteknologiloven

De nye endringene i Bioteknologiloven vil medføre at forebyggende vaksiner utviklet etter nye genteknologisk metoder ikke vil bli regulert av bioteknologiloven.
En av konsekvensene er at befolkningen blir gjort sårbar og mister en juridisk beskyttelse i forhold til sikkerhet og til å samtykke når det gjelder vaksiner basert på ny genteknologisk virkemekanisme.

Revidert bioteknologilov kan ha som konsekvens at man kan innføre tvungen genterapi av befolkningen via forebyggende vaksiner

Loven har som formål å endre og regulere grunnleggende prinsipper i bioteknologiloven samt genteknologiloven. Det foreligger et lovforslag som gjør at genterapi ved mindre alvorlige sykdommer og vaksiner med ny genteknologi ikke lenger skal være underlagt den kontrollen og reguleringen som er i dagens lovverk. 

De nye vaksinene som er basert på ny genteknologi  burde i stedet være gjenstand for ytterligere skjerpet lovgivning og krav. 

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig hatt på høring et lovforslag som skal gi regjeringen hjemmel for å kunne innføre en sektorovergripende fullmaktslov som kan sette til side all annen lovgivning. 

Vi har valgt å sende inn en omfattende besvarelse, da vi mener det er fare for at en slik fullmaktslov åpner opp for nesten ubegrenset maktutøvelse uten at det finnes et overordnet demokratisk kontrollorgan.

Vi har gjennom flere måneder ført en fagdebatt om vaksiner med spesiell fokus på farligheten av meslinger med medisinsk ekspertise tilknyttet NTNU i Trondheim. 
Vi har nå satt opp en oversikt slik at det skal være lett å finne frem i artiklene som ble postet i Aftenposten og følge argumentasjonen fra begge sider.  

Vårt siste innlegg ble ikke antatt, men kan leses her. Vi kan spesielt anbefale at man leser gjennom våre lengre redegjørelser som det er lenket til i oversikten og som ble postet her på hjemmesiden. 

Foreningen arrangerte et seminar med den svensktalende foredragsholderen Linda Karlström. Hun har holdt mange foredrag i Sverige og Finland de siste 10 årene. Hun har også deltatt i både radio og fjernsyn og skrevet mange debattartikler. Hun er i tillegg redaktør for en hjemmeside der man har et kritisk søkelys på vaksiner. 

Hva er partienes holdning til tvangsvaksinering 2019

Vi har nå gjennomført en spørreundersøkelse blant alle politiske partier for å kartlegge deres holdning til tvangsvaksinering, sensur av vaksinekritikk og den mangelfulle forskningen på vaksineområdet. 

I en kronikk i Aftenposten forfattet av pediatri-professorer blir meslinger fremstilt som en svært farlig sykdom mens bivirkninger etter vaksinering blir kraftig nedtonet. Det blir benyttet tallmateriale som har liten overføringsverdi til vårt samfunn der selektiv fremstilling av statistikk kun er med på å fremme en ubegrunnet sykdomsfrykt.
Med de store faglige svakheter bidrar dette til å undergrave tilliten til fagmiljøene og feilinformere befolkningen og beslutningstakerne.

"Hvor trygge er barnevaksinene?" Hva er det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at vaksiner er trygge og grundig testet? Dette viktige spørsmålet blir belyst av en lege med bred klinisk erfaring og som har forsket på vaksiner i samarbeide med Karolinska Institutet. 

Åpent brev til Fremskrittspartiet

Foreningen stilte opp utenfor inngangen på åpningsdagen til landsmøtet til FrP som ble avholdt 3. mai hvor vi delte ut ut vedlagte brosjyre for å advare mot det store overgrepet som et vedtak om tvangsvaksinering representerer. Vi ønsket å formidle at det kunnskapsgrunnlaget dere og andre partier som går inn for obligatorisk vaksinering, er mangelfullt og dels feilaktig.

Vår oppfordring er derfor å innhente mer fakta om saken fra ulike faglige hold, før dere fatter vedtak med store konsekvenser for den individuelle frihet. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap som gjør at vi kan overskue konsekvensene på både kort og lang sikt. Kunnskapsgrunnlaget har store svakheter og det foreligger en rekke ubesvarte spørsmål. Dette gjør at vedtak om tvangsvaksinering ikke har den faglige basis som kreves.

Åpent brev til WHO om vaksinenes sikkerhet.

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sammen med 140 internasjonale organisasjoner signert på et åpent brev sendt til WHO og Europeiske helseministre. Der blir de oppfordret til å sikre at farmasøytisk industri overholder strenge sikkerhetskrav, og man etterspør åpenhet og uavhengig forskning på vaksinefeltet.   

WHO’s Europeiske region avholdt i september 2018 sitt årlige møte. Denne gangen var møtet lagt til Roma. Det varte i hele 10 dager og deltakere var helseministre og representanter fra de 53 europeiske medlemsstatene samt “partner-organisasjoner”. Undersøkende journalist Senta Depuydt skrev et åpent brev til WHO, som ble signert av over 140 internasjonale organisasjoner. Blant annet Foreningen for Fritt Vaksinevalg.   
Det er et formelt brev som er verdt å lese. Hun peker på sentrale aspekter som sjeldent blir gjenstand for debatt i mediene.

Se filmen VAXXED via produsentens hjemmeside.

Filmen VAXXED er en viktig film å få med seg for å få innblikk i hva som skjer i kulissene hos CDC.
Denne dokumentarfilmen omhandler seniorforskeren William Thompson ved CDC som varslet om at han hadde vært med på å mainpulere og forfalske forskningsdata som opprinnelig viste at CDC satt på vitenskapelig dokumentasjon som påviste en sammenheng mellom MMR- vaksine og faren for å utvikle autisme.. Dette burde ha vært førsteside oppslag i alle verdens media, men har blitt systematisk fortiet.

Italienerne tar til gatene for å beholde retten til et fritt vaksinevalg

Det arrangeres nå demonstrasjoner over hele landet hvor tusenvis av mennesker samles om det enkle budskap: “Liberta”, - frihet. Befolkningen vil beholde retten til å bestemme over sine egne kropper, foreldrene vil beholde beslutningsmakten over sine barn. Myndighetene har her gått langt over streken med sitt tvangsvedtak, og nå blir det ropt fra gater og torg i de store byene, og det har de visstnok tenkt til å fortsette med det til regjeringen trekker tilbake vedtaket og begynner å lytte til folkets vilje.

Vaksinere - skal, skal ikke?

Det er for mange foreldre et stort dilemma å ta avgjørelse om vaksinering. Hva er viktig å tenke over i denne beslutningsprosessen.

Er det frivillig å vaksinere i Norge?

Ja, det er helt frivillig å la seg vaksinere i Norge i dag!  Det er du selv som helt alene tar avgjørelsen om all medisinsk behandling, også vaksiner, når det gjelder deg selv og dine barn. Her kan du lese mer om lovteksten og noen betraktninger rundt denne. 

Er det mulig å gi et informert samtykke i vaksinesaken?

Prinsippet om informert samtykke er et ekstremt viktig prinsipp som vårt helsevesen er pålagt å følge. I vaksinesaken ser vi at ønsket om å oppnå best mulig vaksinedekning går på bekostning av å gi utfyllende og sannferdig informasjon om vaksinene. 

Hva mente de ulike partiene i 2017 om innføring av tvangsvaksinering i Norge?

Vi ønsket å få vite hvordan de ulike partier stiller seg til spørsmålet om det å innføre tvangsvaksinering - vi stilte dem 3 spørsmål. 
Vi er bekymret for at grunnleggende verdier som respekten for individets råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn skal bli tatt fra oss.
Vi anser det som svært alvorlig når statlige myndigheter mener de har rett til å innskrenke disse grunnleggende menneskerettighetene. Vi beveger oss i så fall over en terskel med svært betenkelige konsekvenser, og konturene av et totalitær samfunn stiger frem der barna gjøres til statens eiendom.

I 2017 ble det vedtatt en lov som fratar den forelderen som ikke ønsker vaksinering alle rettigheter til medbestemmelse over sitt eget barns helse.

Det ble vedtatt på Stortinget 12. juni 2017 - våre folkevalgte har her tatt et nytt drastisk skritt i retning av tvangsvaksinering her i landet. 
I den nye endringen i loven blir det fastslått at det skal være tilstrekkelig at bare en av foreldrene med foreldreansvar kan samtykke til at barn skal vaksineres.
Den foreldren som ikke ønsker å følge det oppsatte barne-vaksinasjonsprogrammet vil ikke lenger ha noe den skulle ha sagt, og blir på denne måten fratatt sine rettigheter til å gi samtykke, noe som er et brudd på menneskerettighetene. 

Hvordan var saksgangen - hva skjedde?

Loven ble vedtatt 12. juni 2017  - denne viktige saken har ikke blitt belyst av våre medier, og dermed har den heller ikke blitt gjenstand for debatt i befolkningen slik vi mener er på sin plass når problematiske tvangslover blir ført inn i vårt lovverk. Den har heller ikke blitt vurdert opp mot menneskerettighetene, noe vi mener er svært uheldig. 

Please reload

Ny brosjyre!!

Vi har nå trykket opp en brosjyre som omhandler den nye coronavaksinen.

Vi sender gjerne eksemplarer til de som ønsker å dele den videre.  

ScreenHunter_6615 Aug. 20 11.08.jpg

Vi samarbeider med den internasjonale foreningen EFVV.                 

Leder:

Hvorfor fritt vaksinevalg? 

Hvem skal kunne ta medisinske valg, er det borgerne selv, eller skal det være staten? Individets selvråderett og frihet på det medisinske området er under sterkt press. Individets grunnleggende rettigheter er truet i Norge og en rekke andre demokratiske land.  

Foreningen for Fritt Vaksinevalg
Postboks 1035
2012 LILLESTRØM

Organisasjonsnr. 915 820 107

Banknr. 1254.62.19850 (Cultura Bank)