top of page
WHO brosjyre halv side 1 nr 2_edited_edi

Foreningen har laget en ny brosjyre om WHOs maktkuppforsøk

 

Du kan laste ned en PDF av brosjyren og printe ut selv, eller bestille brosjyrene ved å sende en mail til kontakt@frittvaksinevalg.com. Brosjyrene er gratis. 

 

Foreningens brosjyre om bivirkninger av koronavaksinene er like aktuell!

 

Du kan laste ned en PDF av brosjyren og printe ut selv, eller bestille brosjyrene ved å sende en mail til kontakt@frittvaksinevalg.com. Brosjyrene er gratis. 

 

Foreningen har trykket opp flere brosjyrer som omhandler korona- vaksinene. Vi sender gjerne eksemplarer til de som ønsker bidra med å dele ut disse.
Send oss en mail, - skriv hvor mange du ønsker å få tilsendt - spesifiser hvilken brosjyre du vil ha  og husk å oppgi din adresse.  

På forhånd takk for hjelpen! 

Utside uten trykk på siden_edited.jpg
cats-crop33-horz121212.jpg

Vi mener et vaksinepass vil frata de som av ulike årsaker er uvaksinerte grunnlovfestede rettigheter, og at dette er i strid med menneskerettighetene i medhold av Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon som er inkorporert i norsk rett og andre nasjonale bestemmelser.Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg.

ScreenHunter 373.png
Endelig versjon A5 brosjyre forside.jpg

 

ELEFANTEN I ROMMET I VAKSINEPASS-SAKEN!!

 

Det er alvorlig når våre myndigheter velger å se bort fra medisinske fakta i en sak som vil gripe helt fundamentalt inn i borgernes grunnleggende rettigheter. 

 

Vaksinene mot Covid-19 etterlever ikke de krav man må stille til vaksiner som skal benyttes i kontrollsystemer som et vaksinepass. Det vitenskapelige faktagrunnlaget mangler fullstendig ved myndighetenes ønske om innføring av vaksinepass. 

 

Dette er faktum som må anerkjennes - elefanten kan ikke lenger ignoreres av våre myndigheter og media!

 

Fra storingssalen.jpg

Den 7. juni stemte Stortinget for innføring av et koronasertifikat i Norge

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sendt inn to høringssvar og en appell hvor vi har varslet om de mange negative følger et slikt pass vil kunne få, og at det medisinske kunnskapsgrunnlaget for at dette skal fungere slik man ønsker ikke er til stede. Vi er mange som stiller oss svært kritiske til et slikt pass, men vi ble dessverre ikke hørt. 
 
En ting er selve koronasertifikatet en annen ting er at dette lovforslaget legger opp til en stor forflytning av beslutningsmakt bort fra Stortinget og over til regjering og departementet, og vil dermed være brudd på viktige demokratiske prosesser og vår Grunnlov. 

Vil du gi oss et bidrag? 
VIPPS oss idag på:

139906

ScreenHunter_6749 Nov. 12 21.25.jpg

Vi samarbeider med den internasjonale foreningen EFVV.                 

ScreenHunter 309.png

Regjeringen sendte ut på høring den 5. mai et nytt lovforslag om å hasteinnføre bruk av et koronasertifikat i det Norske samfunn.

Det ble gitt en ekstremt kort høringsfrist, noe som gjorde det vanskelig for fagmiljøene og borgerne generelt å få tid til å sette seg grundig inn i problemstillingen og komme med velfunderte svar. Det å sette så korte høringsfrister er et brudd på de demokratiske spillereglene.

De skriver selv: "Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. – Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere."

Faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sammen med sin advokat sendt inn et omfattende høringssvar som vi håper vil kunne gi bedre forståelse for denne saken og hvordan departementet i sitt høringsbrev ikke forholder seg til de medisinske kjennesgjerninger.  
Stopper ikke smittespredningen 4.png

Det finnes ikke vitenskapelig belegg for å hevde at vaksinene kan stoppe smittespredning. Den vaksinerte vil kunne bli smittet, bli syk, og kan spre smitten videre til andre. Derfor gir det ikke mening å skulle forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte personer. 


Faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg har skrevet en omfattende artikkel om dette som vi håper vil bli lest og forstått av alle som nå deltar i diskusjoner om vaksiner, koronapass, og hva slags rettigheter man mener det er rimelig å frata de personer som ikke ønsker å la seg vaksinere.
Det er svært viktig at våre helsemyndigheter og politikere ikke tar beslutninger basert på et feilaktig faglig grunnlag og situasjonsforståelse. Vi kan ikke bli fratatt våre grunnleggende friheter på basis av antakelser og svake studier utført av farmasøytisk industri.

ScreenHunter 219.png

Foreningen Fritt Vaksinevalg fremmer med dette krav om at det planlagte regelverket for innføring av “vaksinepass” blir sendt ut på høring før det blir sluttbehandlet og eventuelt blir vedtatt. 

 

Innføringene av de foreslåtte krav om å dokumentere vaksinasjons- eller smittestatus innebærer etableringen av et kontroll- og overvåkingssystem som vil bryte med grunnleggende menneskelige rettigheter og kan åpne opp for en utvidet og forlenget bruk.

Digitale vaksinepass og koronasertifikat reiser spørsmål som er så inngripende og prinsipielle at de ikke kan avgjøres av Regjeringen eller fagmyndighetene alene.

Stortinget må inn i bildet, og det haster med å få holdt en åpen høringsrunde.

ScreenHunter 81.png
Helsemyndighetenes og statsråders villedende informasjon om vaksinene gir et dårlig grunnlag for et opplyst vaksinevalg

Les vår nye artikkel hvor du få informasjon om de nye vaksinene mot Covid-19. Dette er informasjon du bør kjenne til før du tar et valg om vaksinering. Det er mange fakta som dessverre blir fremstilt på en villedende måte eller utelatt av våre myndigheter, regjering, helsepersonell og media. Her forsøker vi å komme med nøktern informasjon om de faktiske forhold. God lesning!  

ScreenHunter_6853 Jan. 03 02.20.jpg

Er det god helsepolitikk å sette av flere hundre millioner kroner årlig til et vaksinasjonsprogram for voksne? - eller foreslås dette fordi vi er forpliktet til å innføre dette som følge av bindende avtaler med WHO?
Vi mener de totale helsegevinstene og kostnadene for et slikt program er dårlig utredet, i tillegg mener vi det er uheldig at det er lite transparens omkring de internasjonale forpliktelsene Norge har overfor globale helseorganisasjoner og hvilke føringer dette får på vår egen helsepolitikk.

Tirsdag 5. januar blir det holdt høring på Stortinget om man skal innføre et slikt subsidiert voksenvaksinasjonsprogram.

ScreenHunter_6826 Dec. 16 18.07.jpg

Det skaper stor usikkerhet i befolkningen når det stadig kommer nye forskrifter som ikke følger de vanlige demokratiske spilleregler for høringsfrister eller gir mulighet for en åpen faglig debatt over hva som skal vedtas. I tillegg vil det innen svært kort tid starte opp massevaksinering av store deler av befolkningen med vaksiner som heller ikke har fulgt de vanlige prosedyrer for utvikling eller uttesting, og det med en vaksine som aldri tidligere har vært testet ut på mennesker i en større skala. 
Nå ønsker statlige myndigheter i tillegg til dette å forplikte fastlegene til å bidra til å oppfordre sine egne pasienter til å la seg vaksinere. 

Åpent brev til Bent Høie med spørsmål om koronavaksinen og tvangsvaksinering

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen for Fritt Vaksiinevalg har nå sendt et åpent brev til helseminister Bent Høie med en rekke spørsmål som vi ser det som vesentlig at vi alle får et avklarende svar på. Dette gjelder spørsmål om de nye koronavaksinene og myndighetenes planlagte massevaksinering av hele den norske befolkningen.

Faktisk.no tar helt feil når de faktasjekker vår video

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen for Fritt Vaksinevalg konfronterer med denne artikkelen Faktisk.no sin faktasjekking av vår video på youtube. Foreningen har derfor gjennomgått artikkelen til Faktisk.no og konkluderer med at Faktisk.no ikke forstår sakskomplekset og det de påpeker er faktisk feil.  

Vår forening har som mål å formidle faktabasert kunnskap. Vi mener også at det er viktig at befolkningen blir gjort oppmerksomme på at de lovendringene som nå har blitt gjort, og de som er i ferd med å skje vil svekke muligheten til å ha et fritt valg når det kommer til vaksiner.

Åpent brev til storingsrepresentantene vedrørende GMO-vaksiner

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen for Fritt Vaksinevalg sendt et åpent brev til alle Stortingsrepresentanter i forbindelse med de nært forestående behandlinger av endringer i Genteknologiloven. Vi mener at de nye forslagene til endringer av lovverket er forhastet. Genmanipulerte vaksiner er en helt ny farmasøytisk teknologi, som ikke bør tas i bruk før alle relevante forhold er grundig vurdert. De vilkårene dagens lovverk stiller bør opprettholdes.

Nytt lovforslag vil omdefinere legemidler og vaksiner basert på GMO til ikke lenger å være GMO

Legg til litt mer info om dette elementet..

Klima- og miljødepartementet har sendt ut på høring et forslag om å endre genteknologiloven slik at de vanlige krav om kliniske utprøvinger av legemidler med genmodifiserte organismer og krav om godkjenning og risikovurdering etter GMO-regelverket ikke skal gjelde når det kommer til vaksiner eller legemidler.
En slik omdefinering vil gi myndigheter og farmasøytisk industri friere tøyler i forhold til å kunne massevaksinere befolkningen med en eksperimentell vaksine. Befolkningens beskyttelse mot legemidler med potensielt svært alvorlige og dyptvirkende bivirkninger blir tilsvarende svekket.

Coronavaksinen - en eksperimentell, hasteutviklet vaksine med ukjente biologiske og genetiske langtidsvirkninger

Legg til litt mer info om dette elementet..

Det foregår nå et globalt kappløp for å utvikle vaksiner mot viruset SARS-CoV-2. Varigheten på sikkerhetsstudiene har blitt dramatisk kuttet, og flere av vaksinene som er under utvikling er basert på en helt ny form for genteknologi.  

De nye vaksineplattformene beskrives som mRNA- og DNA vaksiner. Disse er basert på en ny form for genteknologi som aldri tidligere har blitt testet i storskala forsøk eller vært godkjent for klinisk bruk på mennesker.

Ny lovgivning vil medføre at genterapeutiske vaksiner ikke lenger skal reguleres av bioteknologiloven

Legg til litt mer info om dette elementet..

De nye endringene i Bioteknologiloven vil medføre at forebyggende vaksiner utviklet etter nye genteknologisk metoder ikke vil bli regulert av bioteknologiloven.
En av konsekvensene er at befolkningen blir gjort sårbar og mister en juridisk beskyttelse i forhold til sikkerhet og til å samtykke når det gjelder vaksiner basert på ny genteknologisk virkemekanisme.

Revidert bioteknologilov kan ha som konsekvens at man kan innføre tvungen genterapi av befolkningen via forebyggende vaksiner

Legg til litt mer info om dette elementet..

Loven har som formål å endre og regulere grunnleggende prinsipper i bioteknologiloven samt genteknologiloven. Det foreligger et lovforslag som gjør at genterapi ved mindre alvorlige sykdommer og vaksiner med ny genteknologi ikke lenger skal være underlagt den kontrollen og reguleringen som er i dagens lovverk. 

De nye vaksinene som er basert på ny genteknologi  burde i stedet være gjenstand for ytterligere skjerpet lovgivning og krav. 

Legg til litt mer info om dette elementet..

Justis- og beredskapsdepartementet har nylig hatt på høring et lovforslag som skal gi regjeringen hjemmel for å kunne innføre en sektorovergripende fullmaktslov som kan sette til side all annen lovgivning. 

Vi har valgt å sende inn en omfattende besvarelse, da vi mener det er fare for at en slik fullmaktslov åpner opp for nesten ubegrenset maktutøvelse uten at det finnes et overordnet demokratisk kontrollorgan.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Vi har gjennom flere måneder ført en fagdebatt om vaksiner med spesiell fokus på farligheten av meslinger med medisinsk ekspertise tilknyttet NTNU i Trondheim. 
Vi har nå satt opp en oversikt slik at det skal være lett å finne frem i artiklene som ble postet i Aftenposten og følge argumentasjonen fra begge sider.  

Vårt siste innlegg ble ikke antatt, men kan leses her. Vi kan spesielt anbefale at man leser gjennom våre lengre redegjørelser som det er lenket til i oversikten og som ble postet her på hjemmesiden. 

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen arrangerte et seminar med den svensktalende foredragsholderen Linda Karlström. Hun har holdt mange foredrag i Sverige og Finland de siste 10 årene. Hun har også deltatt i både radio og fjernsyn og skrevet mange debattartikler. Hun er i tillegg redaktør for en hjemmeside der man har et kritisk søkelys på vaksiner. 

Hva er partienes holdning til tvangsvaksinering 2019

Legg til litt mer info om dette elementet..

Vi har nå gjennomført en spørreundersøkelse blant alle politiske partier for å kartlegge deres holdning til tvangsvaksinering, sensur av vaksinekritikk og den mangelfulle forskningen på vaksineområdet. 

Legg til litt mer info om dette elementet..

I en kronikk i Aftenposten forfattet av pediatri-professorer blir meslinger fremstilt som en svært farlig sykdom mens bivirkninger etter vaksinering blir kraftig nedtonet. Det blir benyttet tallmateriale som har liten overføringsverdi til vårt samfunn der selektiv fremstilling av statistikk kun er med på å fremme en ubegrunnet sykdomsfrykt.
Med de store faglige svakheter bidrar dette til å undergrave tilliten til fagmiljøene og feilinformere befolkningen og beslutningstakerne.

Legg til litt mer info om dette elementet..

"Hvor trygge er barnevaksinene?" Hva er det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at vaksiner er trygge og grundig testet? Dette viktige spørsmålet blir belyst av en lege med bred klinisk erfaring og som har forsket på vaksiner i samarbeide med Karolinska Institutet. 

Åpent brev til Fremskrittspartiet

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen stilte opp utenfor inngangen på åpningsdagen til landsmøtet til FrP som ble avholdt 3. mai hvor vi delte ut ut vedlagte brosjyre for å advare mot det store overgrepet som et vedtak om tvangsvaksinering representerer. Vi ønsket å formidle at det kunnskapsgrunnlaget dere og andre partier som går inn for obligatorisk vaksinering, er mangelfullt og dels feilaktig.

Vår oppfordring er derfor å innhente mer fakta om saken fra ulike faglige hold, før dere fatter vedtak med store konsekvenser for den individuelle frihet. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap som gjør at vi kan overskue konsekvensene på både kort og lang sikt. Kunnskapsgrunnlaget har store svakheter og det foreligger en rekke ubesvarte spørsmål. Dette gjør at vedtak om tvangsvaksinering ikke har den faglige basis som kreves.

Åpent brev til WHO om vaksinenes sikkerhet.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Foreningen for Fritt Vaksinevalg har sammen med 140 internasjonale organisasjoner signert på et åpent brev sendt til WHO og Europeiske helseministre. Der blir de oppfordret til å sikre at farmasøytisk industri overholder strenge sikkerhetskrav, og man etterspør åpenhet og uavhengig forskning på vaksinefeltet.   

WHO’s Europeiske region avholdt i september 2018 sitt årlige møte. Denne gangen var møtet lagt til Roma. Det varte i hele 10 dager og deltakere var helseministre og representanter fra de 53 europeiske medlemsstatene samt “partner-organisasjoner”. Undersøkende journalist Senta Depuydt skrev et åpent brev til WHO, som ble signert av over 140 internasjonale organisasjoner. Blant annet Foreningen for Fritt Vaksinevalg.   
Det er et formelt brev som er verdt å lese. Hun peker på sentrale aspekter som sjeldent blir gjenstand for debatt i mediene.

Se filmen VAXXED via produsentens hjemmeside.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Filmen VAXXED er en viktig film å få med seg for å få innblikk i hva som skjer i kulissene hos CDC.
Denne dokumentarfilmen omhandler seniorforskeren William Thompson ved CDC som varslet om at han hadde vært med på å mainpulere og forfalske forskningsdata som opprinnelig viste at CDC satt på vitenskapelig dokumentasjon som påviste en sammenheng mellom MMR- vaksine og faren for å utvikle autisme.. Dette burde ha vært førsteside oppslag i alle verdens media, men har blitt systematisk fortiet.

Italienerne tar til gatene for å beholde retten til et fritt vaksinevalg

Legg til litt mer info om dette elementet..

Det arrangeres nå demonstrasjoner over hele landet hvor tusenvis av mennesker samles om det enkle budskap: “Liberta”, - frihet. Befolkningen vil beholde retten til å bestemme over sine egne kropper, foreldrene vil beholde beslutningsmakten over sine barn. Myndighetene har her gått langt over streken med sitt tvangsvedtak, og nå blir det ropt fra gater og torg i de store byene, og det har de visstnok tenkt til å fortsette med det til regjeringen trekker tilbake vedtaket og begynner å lytte til folkets vilje.

Vaksinere - skal, skal ikke?

Legg til litt mer info om dette elementet..

Det er for mange foreldre et stort dilemma å ta avgjørelse om vaksinering. Hva er viktig å tenke over i denne beslutningsprosessen.

Er det frivillig å vaksinere i Norge?

Legg til litt info om dette elementet..

Ja, det er helt frivillig å la seg vaksinere i Norge i dag!  Det er du selv som helt alene tar avgjørelsen om all medisinsk behandling, også vaksiner, når det gjelder deg selv og dine barn. Her kan du lese mer om lovteksten og noen betraktninger rundt denne. 

Er det mulig å gi et informert samtykke i vaksinesaken?

Legg til litt info om dette elementet..

Prinsippet om informert samtykke er et ekstremt viktig prinsipp som vårt helsevesen er pålagt å følge. I vaksinesaken ser vi at ønsket om å oppnå best mulig vaksinedekning går på bekostning av å gi utfyllende og sannferdig informasjon om vaksinene. 

Hva mente de ulike partiene i 2017 om innføring av tvangsvaksinering i Norge?

Legg til litt mer info om dette elementet..

Vi ønsket å få vite hvordan de ulike partier stiller seg til spørsmålet om det å innføre tvangsvaksinering - vi stilte dem 3 spørsmål. 
Vi er bekymret for at grunnleggende verdier som respekten for individets råderett over seg selv og ansvar og beslutningsmyndighet for sine barn skal bli tatt fra oss.
Vi anser det som svært alvorlig når statlige myndigheter mener de har rett til å innskrenke disse grunnleggende menneskerettighetene. Vi beveger oss i så fall over en terskel med svært betenkelige konsekvenser, og konturene av et totalitær samfunn stiger frem der barna gjøres til statens eiendom.

I 2017 ble det vedtatt en lov som fratar den forelderen som ikke ønsker vaksinering alle rettigheter til medbestemmelse over sitt eget barns helse.

Legg til litt mer info om dette elementet..

Det ble vedtatt på Stortinget 12. juni 2017 - våre folkevalgte har her tatt et nytt drastisk skritt i retning av tvangsvaksinering her i landet. 
I den nye endringen i loven blir det fastslått at det skal være tilstrekkelig at bare en av foreldrene med foreldreansvar kan samtykke til at barn skal vaksineres.
Den foreldren som ikke ønsker å følge det oppsatte barne-vaksinasjonsprogrammet vil ikke lenger ha noe den skulle ha sagt, og blir på denne måten fratatt sine rettigheter til å gi samtykke, noe som er et brudd på menneskerettighetene. 

Hvordan var saksgangen - hva skjedde?

Legg til litt mer info om dette elementet..

Loven ble vedtatt 12. juni 2017  - denne viktige saken har ikke blitt belyst av våre medier, og dermed har den heller ikke blitt gjenstand for debatt i befolkningen slik vi mener er på sin plass når problematiske tvangslover blir ført inn i vårt lovverk. Den har heller ikke blitt vurdert opp mot menneskerettighetene, noe vi mener er svært uheldig. 

Please reload

Hvorfor fritt vaksinevalg? 

Leder:

Hvem skal kunne ta medisinske valg, er det borgerne selv, eller skal det være staten? Individets selvråderett og frihet på det medisinske området er under sterkt press. Individets grunnleggende rettigheter er truet i Norge og en rekke andre demokratiske land.  

bottom of page